Bijbelstudie

Meer verdieping in Gods woord

 

Zoek in de bibliotheek naar een passende studie

of luister naar 1 van de preken op YouTube

Nieuw Hier?Contact

Vervolg stappen

Wat te doen?

Stap1

Dopen

Connectie maken

Bekeren

Bijbelstudie

Evangeliseren

Stap2

Bidden

Redding brengen

Stap

Bidden & redding brengen

Na je bekering en doop ga je vaker in gebed.

Door gebed verhoog je God, kom je dichter bij Hem en bidden is 1 van de sleutels om in het heiligdom en het heiligste der heiligste te komen. Bidden is eigenlijk in gesprek gaan met God.

Door het gebed en te bidden kan de Heilige Geest ook meer ruimte krijgen om in je te werken. Doordat dit gebeurd kan je eigenlijk niet meer dan over God te praten,

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Stormen van levend water komen uit je stromen. Hierdoor ga je met mensen in gesprek om te spreken over de redding die de Heer en onze Heiland kan bieden voor hen die Hem niet kennen. Je gaat redding brengen aan hen die er voor openstaan om het te ontvangen.

Lees ook de blog bidden hoe doe je dat

 

 

Handelingen 10:31
En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen.
Johannes 15:16
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
Romeinen 1:16
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
2 Timotheüs 1:8
Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God

 

Als men niet over God wilt praten dan wijzen zij jou niet af, maar God onze Heiland, de Grootte en Almachtige Koning.

Stap

Evangeliseren

Toen Jezus op aarde ons onderwees sprak Hij over de evangelisatie zoals in Lucas 9: 1Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen,

2en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

Het bekendste Bijbelgedeelte is Mattheüs 28:19 als het gaat om uitgezonden te worden om het Evangelie te verkondigen.

Gemeente

Zoek connectie

Om onder Gods woord te blijven en om meer van Zijn Woord te leren en te leven heb je niet alleen deze website of online predikingen nodig. Om in een levende gemeente te horen dien je ook elkaar op te zoeken en te versterken.

Kom jij al in een gemeente of wil je een huisgroep beginnen?

Neem contact op voor meer informatie.

Welke gemeente past bij jou? of liever een kleine huis gemeente met steun van een overzienende gemeente?

Streek je uit om Gods stem te horen en te ervaren

Visie

Om Gods woord te brengen zoals God dat geeft

Zoals al in mijn biografie geschreven heeft God aan mij een opdracht gegeven deze website te maken en te onderhouden. Met als doel diegene te bereieken die het Woord van God nodig hebben, kunnen gebruiken en dorst hebben naar het levende water en het brood des levens, want Het Woord maakt levend en heeft scheppingskracht.

Bio
Share This
Geverifieerd door MonsterInsights