Wie vult de site?

Wie maakt en gaat schuil achter deze site?

 

Wat fijn dat je de moeite hebt genomen om deze website te bezoeken en te lezen wie achter deze website zit.

 

Mijn naam is Olaf van Dijk. In 1994 tot geloof gekomen, bekeerd en in 1995 gedoopt. Ben opgegroeid zonder God, dus ik kom uit een niet gelovig gezin, maar God was rond mijn 10e al  aan het werk in mijn leven. Het heeft echter tot mijn 20’er jaren geduurd voor God mij echt kon arresteren, zodat ik kan werken in Zijn Koninkrijk.

Ik heb in een aantal gemeentes mogen kerken. Heb praise en worship mogen leiden. Later ben ik ingezegend als oudste en leraar. Heden heb ik mijn eigen bediening waar de gave van bevrijding sterk aanwezig is.

 

Bij mijn laatste inzegening heeft de Heilige Geest mij geleid om deze website te beginnen. Doel is om het Woord van God onder de aandacht te brengen onder de leiding van de Heilige Geest.

 

Het is niet dat het mijn uitgangspunt is om het Woord op te leggen, maar om het uit te leggen, te versimpelen, te verduidelijken, ter opbouw en verbanden aan te leggen waar God zijn geheimenissen wilt prijs geven. Het kan bemoedigend, maar vermannend en corrigerend zijn. Net zoals Jezus sprak.

 

Gezien de vele stromingen binnen het Christendom en uitlegmogelijkheden die er zijn is het niet de intentie om deze uitleggingen te weerleggen of anders te belichten. Wat hier wordt geschreven is wat ik door God mag spreken in het openbaar en via deze site.

Het gaat om het respect van en naar God en wat Hij door de Heilige Geest doorgeeft.

 

God zegt niet voor niets in Zijn Woord dat er geheimenissen zijn die verborgen dienen te blijven. Niet om verschil, tweedracht of verschillende geloofsstromingen voort te brengen, maar om te leren echt naar Zijn stem te luisteren en te verstaan wat Hij tot je wilt zeggen wat God door ons heen wilt zeggen ter opbouw van elkaar, zoals Jezus toen Hij op aarde was het volk onderwees. Wees 1 in de Geest en lees het met de Geest.

 

Ik bid God dat het woord door mij vanuit Hem gebracht een licht voor je mag zijn en diepe ingang mag vinden in je hart.

 

Alle lof, glorie en eer komt aan Hem toe die zijn leven voor ons heeft gegeven aan het kruishout op Golgotha. Om onze zonde op Hem te nemen om deze te begraven met Zijn dood om vervolgens op te staan uit de dood, nadat Hij de sleutels van het dodenrijk heeft gekregen, nadat Hij de dood heeft overwonnen, om daarna nog 40 dagen onder ons te wandelen en dan opgenomen te worden bij de Vader om onze Hemelse woning te voor te bereiden en de weg vrij te maken voor de Trooster en Helper die tot op de dag van vandaag onder ons is.

 

Amen.

Nieuw hier?Giften

De Missie & Visie

De visie en missie is om Gods woord te brengen zoals God dat doorgeeft

Zoals al in mijn biografie geschreven heeft God aan mij een opdracht gegeven deze website te maken en te onderhouden. Met als doel diegene te bereiken die het Woord van God nodig hebben, kunnen gebruiken en dorst hebben naar het levende water en honger hebben het brood des levens, want Het Woord maakt levend en heeft scheppingskracht.

,Missie & Doel

Het doel van deze website is Het Woord van God onder de aandacht te blijven brengen. Om het Zuivere Woord te verkondigen welke door Hem aan mij is gegeven en geopenbaard, door de Heilige Geest, om dit uit te leggen, te onderbouwen en te laten leven.

Want zoals de apostel Petrus zegt in:

1 Petrus 2:9
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Of zoals staat geschreven in Openbaring 14:6

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.

Met deze en anders teksten uit de Bijbel kan het niet om stil te zijn en Het Woord van God te verkondigen en met deze site wordt hier gevolg aan gegeven in gehoorzaamheid en opdracht.

“Openbaring 2:12
En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:

Hebreeën 4:12
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Weet dat woorden kracht zijn. Het snijdt zo hard door alles heen, maar het woord heeft ook scheppingskracht en dat begint al in Genesis in:

3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Door het te zeggen schiep Hij alles en daar wij geschappen zijn naar Gods gelijkenis en een deel van zijn Goddelijkheid in ons hebben kunnen ook wij schapen met onze tong. Dus wees bewust van wat je zegt schrijft of zelfs leest en hoort”

 

– Leraar Olaf van Dijk

Wie is watzegtgod.nl

Oprichter en beheerder

Zoals al aan het begin van deze pagina geschreven is, alles van wat hier staat is in eigen beheer en wordt door mijzelf uitgegeven en gedeeld. Zonder enig eigen belang dan alleen het belang om God te dienen en een dienaar van Hem te zijn in Zijn Koninkrijk van Hem die ik waarlijk lief heb.

Leraar Olaf van Dijk

Leraar

WatzegtGod is mijn eigen bediening rustend op de gave die de Heilige Geest in mij legt.

Als leraar spreek ik over het woord van God en geef ik Bijbelstudies, schrijf blogs en studies.

Heb een bevrijdings- en genezingsbediening.

De website is niet gelieerd of gelinkt aan een gemeente of enig andere entiteit.

F.A.Q.

Frequently Asked Questions

Wat is bekering?

Je leven geven aan Jezus Christus en je zonde beleiden

Bidden?

Praten met God door in je gedachten of hard op met Hem te praten

Hoe te bidden?

Al zeg je maar 1 of enkele woorden dan praat je al tot God. Heb je een houvast nodig en heb je nog nooit een gebed op gezegd lees dan het gebed uit Mattheüs 6 vanaf 9 het Onze Vader

Wat is dopen?

Door je volledig te laten onderdompelen in het water om opnieuw wedergeboren te zijn

Evangeliseren?

Het Woord van God verkondigen onder de mensen. Door de straat op te gaan en te spreken over onze Heiland. Maar dat kan al in een persoonlijk gesprek met een dierbare die nog niet bekeerd is.

Bjibelstudie?

Het Woord van God bestuderen en uitleg krijgen over het geen je leest. Lees de Bijbel met je geestelijk oog onder leiding van de Heilige Geest en zoek elkaar op om over de Bijbel te praten.

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights