Eren wie ere toekomt


Honor who honor
due!

Eren
wie eren toekomt!

Johannes 12:26

Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook
Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

BB: Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

1 Samuel 2:30 ‘Daarom
spreekt de HEERE , de God van Israël: Ik had duidelijk gezegd: Uw huis en uw
familie zullen voor eeuwig voor Mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de
HEERE : Er is bij Mij geen sprake van, want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie
Mij verachten, zullen zelf veracht worden.’

BB: Daarom spreekt de HEERE, de God van Israël: Ik had duidelijk gezegd: Uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor Mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de HEERE: Er is bij Mij geen sprake van, want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen zelf veracht worden.

 

God
geeft hier het voorbeeld van eren en niet eren. Door Hem te volgen, voor Zijn
aangezicht te wandelen zal Hij ons eren. Eer God en krijg eer terug. Om te beginnen met Gods Woord.

Wat staat er nog meer geschreven
vanuit Gods Woord?

 

Asaf
zegt in: Psalm
50:23 ‘Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil
doen zien.’

 

En
David in Psalm
86:9 ‘Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw
aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.’

Maar
wat wil God hier mee zeggen als het gaat om eren wie eren toe komt?

 

Echter eerst; wat
zegt onze taal over eer en eren?

 

De
betekenis van eren in de Nederlandse taal: iemands prijzenswaardigheid in het daglicht stellen of hoog
aanzien, goede naam of reputatie (Dikke van Dalen)

Dit is zoals de wereld vanuit de taal bekeken naar het eren kijkt.

 

Terug naar Gods Woord. Lees in de openbaring aan Johannes in Openbaring 4:9-11 ‘En
wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den
troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; Zo vielen de vier en twintig
ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle
eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt
waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt
alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.’

 

Daar wordt in de Hemel, via Johannes, aan hem geopenbaard, ons getoond
hoe God niet alleen aanbeden, maar ook geëerd wordt.

 

Dus wie wil jij eren?

 

Voor we die vraag beantwoorden denk eerst even
na wat jij doet met verering?

 

Waar geef jij eer aan?

 

Als we kijken naar een praktisch en mooi
voorbeeld is dat het avondmaal. Bij de inzetting van het avondmaal zei Jezus
daar niet, doe dat tot Mijn gedachtenis? Oftewel gedenk mij niet allen, maar ook eer Mij door met Mij avondmaal
te hebben. Door dit niet te doen ontneem je Jezus eigenlijk Zijn moment van eer.
Snappen jij dit? Kan je het volgen? Want het dit gaat best diep. In eerste instantie vraagt Jezus om het
brood te eten en de wijn te drinken ter nagedachtenis van Zijn offer als
symbolen voor Zijn gebroken lichaam en het bloed dat is vergoten. Door te
vragen dit te doen ter gedachtenis aan dit alles verkondig je niet alleen de
dood en de opstanding, maar geef je Hem ook alle eer door dit te doen. Je houdt Hem en Zijn gebod in eren.

Als er in de gemeente avondmaal wordt gehouden
dan lezen wij 1 Korinthe 11:23-26 waarin Paulus aangeeft wat hij bij
overlevering heeft overgeleverd gekregen. Echter in de verzen daarna staat wat
onwaardig is. Echter in de verzen hiervoor vanaf vers 17 schrijft Paulus wat de
aanleiding is voor de onwaardigheid.

Oftewel als je Jezus, God wilt eren via het avondmaal
wacht dan niet op wanneer je iemand hebt vergeven of wanneer je zonden vergeven
zijn, want juist door het nemen van het avondmaal ontvang je je zegen,
genezing, bevrijding, vergeving en misschien juist door deel te nemen aan het
avondmaal worden je zonden zichtbaar, zodat je vergeving kan vragen aan Jezus
of wordt het makkelijker om je zonden te belijden aan Jezus. Wees dus niet
hoogmoedig in je ziel om te denken dat je het zelf wel kan en Jezus daarmee
buitenspel zet. Laat je vrije wil hier niet de overhand krijgen.

(In een volgende blog zal verder ingegaan worden op het avondmaal en de diepere betekenis.) 

Het gaat zelfs nog dieper; in Johannes 6:56 ’Wie
Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.’

 

Hiermee zegt Jezus eigenlijk het volgende: de
geest dient gevoed te worden door Gods woord wat wij kunnen lezen en horen. Dat
is het brood, ons dagelijks manna. Het bloed wordt gesymboliseerd door de wijn,
maar in het bloed zit ook de ziel. Daarom mogen wij geen bloed drinken of eten. Doordat jouw ziel
in je bloed zit stroomt het door je lichaam. Dan lopen de bloedbanen via jouw
voeten, die het Evangelie van vrede brengen, via jouw handen die je kan
opleggen bij de ander met de kracht van de Heer en via jouw hersenen, waar je
het manna tot je krijgt en vervolgens stroomt dit manna, de kracht en de vrede
weer terug naar je hart waar het samen komt in het centrum van je zijn, je vrije wil. Want
door het geloof wordt je hart gevoed. Door te kijken en te luisteren bepaal jij
wat er via je bloed/je ziel in je hart komt.

 

Is dit niet prachtig hoe God ons gemaakt heeft?

 

Terug naar wie eer toekomt en de vraag wie eer
jij?

 

Is dat God, satan of jezelf of ….?

 

Valt het je niet op dat satan zichzelf steeds
meer en vaker in de uitverkoop zet om zo zijn eer op te halen?

 

Laatst hoorde was er een reclame waar je een boeddhabeeld
cadeau krijgt bij een x bedrag aan aankopen. Dat zal je niet zien bij God. Hij
zal zich niet laten afkopen voor eer bij een x bedrag aan aankopen. 

 

Is dit wat je wilt eren een gevallen engel die
zijn eer opeist? Die van radeloosheid niet weet hoe hij zijn eer binnen kan
hengelen?

 

Of eer je een persoon?

 

Er staat in Exodus 20:12 ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen
verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.’

 

Hier zegt God dat je een
vader en moeder hebt, want anders kan je niet geboren worden. Je ouders hebben
gezorgd dat je te wereld kon komen en daar heeft met name de vrouw veel moeite
voor gedaan. Om dit verbond van man en vrouw te eren is het goed dat een kind
zich daar bewust van is en daar eer aangeeft. Dat betekent tevens dat je
ongeacht de situatie die jij hebt ten aanzien van je ouders hen als nog dient
te eren. Nu is het helaas heden te dagen zo dat veel ouders geen contact meer
hebben met hun kinderen of zelfs afstand hebben genomen van hun kinderen.

Als je God niet kent en Jezus nog niet hebt uitgenodigd in je
hart, dan is dit vers, dit gebod lastig tot niet te houden. Echter God is wel duidelijk in Zijn Woord als je eer geeft ontvang je eer terug, dus ook bij je het eren van je ouders.

In een gezin waar Christus het middelpunt is en waar de vrije
wil ondergeschikt is, onderworpen aan de Heilige Geest en de boze via het vlees
geen invloed heeft daar zal het houden van dit gebod geen probleem zijn.
Sterker nog dan zal juist het eren van God je Vader een hoog gebod voor je
zijn. Dan zal je eren wie eren toekomt. Want is het niet je Hemelse Vader die
alle eer toekomt en er voor gezorgd heeft dat jij hier op aarde bent?

 

Maar wat doen wij vaak, de eer geven aan hen die het niet
waard zijn. Afgodsbeelden als actiecadeau accepteren en het prominent in huis
zetten met welk doel? Je hebt dan niet eens in de gaten dat je een afgodsbeeld
in je huis hebt gezet en het daarmee eer geeft. Of wat te denken aan de Maria beelden of een Jezus hangend aan een kruis? Wonderlijk of toch niet? Weten
wij niet dat satan sluw is?

 

Voorbeeld je gaat naar een concert.  Ga je dan om eer aan de artiest te geven of ga
je die artiest verafgoden en boven God plaatsen? Wie krijgt daar de eer en op
welke wijze? Ziet de artiest zijn eer als een zegen van God, omdat God dat ook
zegt in Zijn woord zoals in Johannes 12:26 of de Psalmen? Geeft de artiest God
alle eer? Je mag een persoon eer brengen in de vorm van hulde en erkenning
oftewel iemands prijzenwaardigheid in het daglicht stellen, maar niet met het
doel diegene te verhogen door op een voetstuk te plaatsen. Er is namelijk maar 1 die je wilt en mag verhogen, op een voetstuk kan plaatsen en
dat is onze God. Kijk alleen maar naar Zijn creatie die Hij gemaakt heeft. Die
heeft niemand of iets anders dan God gemaakt, dus eigenlijk komt Hem alleen alle
eer toe.

 

Dus wie eer jij en waarom? En waar staat God in dit proces
van eren? Staat Hij boven aan om geëerd te worden?

Wees je dus bewust met wat je zegt en hoe je het zegt. Want voor je het weet geef iets of iemand meer eer dan God je Vader. Geef je eer aan iets of iemand terwijl dat niet de bedoeling van je is geweest. Denk aan de engel des lichts die zich vermomd en op deze wijze zijn eer op eist en wegkaapt. Wees tevens alert op de hoogmoed die op de loer ligt als je eer krijgt of geëerd wordt. Hoe ga je er mee om als je eer krijgt? Hou je dit voor jezelf of deel je dit? En dan vooral met God, want Hij heeft er voor gezorgd dat je eer hebt gekregen doordat jij Hem eert. Door dit te doen ontvang je tevens Zijn zegen.

Laat je zegen niet voorbij gaan door je eer niet te
accepteren als die gegeven wordt, omdat God jou wilt eren vanwege je werken
door Hem te dienen en in Zijn dienst te staan zoals het Woord ook zegt. Wees niet bescheiden door het te weigeren en het niet te erkennen. God heeft geen lievelingen, maar kan je wel in een spotlight plaatsen om je positie aan te geven en om met jou mee te delen in de eer die krijgt, die ook aan Hem toekomt. 

 

Wees een navolger van Christus. Breek brood samen met de
Heiland, drink wijn als Zijn reiniging voor jou, geef Hem eer, zodat jij jouw
eer mag ontvangen uit Zijn genade en door Zijn wil, omdat Hij jou dat gunt en
van jou houdt.

 

AMEN

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights