Beelden

Beelden

Op het moment dat wij in onze taal spreken over beelden dan is de vraag wat bedoel je daar dan mee?

Zijn het beelden die je ziet in je gedachten of in de geest? 
(Bedenk dat je gedachten gekoppeld zijn aan jouw geest en deze daarmee verbonden is met de geestenwereld. Een niet-gelovige is verbonden aan de geest van de wereld en een gelovige aan de Geest van God, de Heilige Geest)

Of zijn beelden die je ziet de maaksels van mensenhanden of machines? Oftewel de beelden die je kan maken of als een geproduceerd item in de winkel liggen.

Welk beeld zie jij of welk beeld heb jij in huis of heb jij gemaakt?

Deze vraag is een geestelijke vraag, want God zegt in de Bijbel het e.e.a. over beelden, visioenen en afbeeldingen/maaksels.

Allereerst wat zegt God over zichzelf?
In Deuteronomium staat het volgende geschreven:
Deuteronomium 4:24 (HSV) ‘Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God.’
In hoofdstuk 5 wordt geschreven over geboden die God geeft aan het volk van Israël en dat geldt ook voor ons;
vanaf vers U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
8 (Lev. 26:1) U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
9U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een (Ex. 20:5; 34:7,14; Jer. 32:18) na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
10maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
11U zult de (Lev. 19:12; Matt. 5:33)Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,(5:11 ijdel gebruiken – D.w.z. onnodig en ondoordacht gebruiken, misbruiken. want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.)

In deze teksten wordt niet het woord jaloers gebruikt, maar na-ijverig wat een synoniem is voor jaloers. In Deuteronomium 4 geeft God aan wie Hij is en in hoofdstuk 5 wat Hij niet wilt wat gaat gebeuren. (vanuit de Bijbelvertaling zijn de voetnoten/verwijsteksten meegenomen)

In vers 8 is God heel duidelijk over het maken van beelden en afbeeldingen doe het niet. 

Waarom wilt God niet dat je geen beeld maakt? Een mooie egel in de tuin kan toch geen kwaad? Of een boedha beeld op de kast? Of een Maria beeld in de hal?

Het kan wel kwaad lees maar wat er met Rachel gebeurde toen zij de (afgods)beeldjes van haar vader Laban meenam (Genesis 31:19) en wat gebeurde er toen? Laban kwam zijn beeldjes zoeken en vond deze niet, want Rachel ging op de tas zitten en verzon een excuus vanuit het gebruik om niet op te hoeven staan om zo haar vader op andere gedachten te zetten (vers 34-35). In Genesis 35 lees je dat Rachel door haar ongehoorzaamheid niet met Jacob op de beloofde plek komt en dat zij dan sterft bij de geboorte van haar zoon Benjamin. 

Echter God had bepaald dat Jacob 12 zonen zou krijgen waaruit de 12 stammen zouden komen. Daar had Hij oa. Rachel voor nodig in Zijn plan. Nadat Rachel de 12e zoon baarde kreeg zij haar straf voor het meenemen van de beeldjes en zij sterft zoals het woord ook zegt in vers 9 dat Hij de misdaden zal vergelden.
Oftewel Rachel wist dat zij de beelden niet moest meenemen, zeker nadat Jacob zich daar, door God gebruikt, duidelijk over gesproken had dat hij absoluut geen afgodsbeelden in zijn bezit wilde hebben en het ook niet na zal streven dit in bezit te willen hebben. Rachel had toen voorzeker moeten weten dat het wel in bezit houden van deze beeldjes consequenties zal hebben. De consequentie is dus niet alleen dat zij moeite krijgt bij het baren van haar laatste zoon en sterft, maar ook haar zegen mist die God haar ondanks alles had willen geven.

Als we bij vers 9 blijven en deze betrekken op ons eigen leven dan kan je je afvragen heb ik beelden in huis en zo ja, wat betekenen deze voor mij? En daar ligt meteen de essentie waarom God zegt jaloers te zijn, want een beeld gaat een betekenis krijgen in je leven en dat betekent dat je dan niet volledig om God gericht kan zijn, want het beeld krijg een plaats van betekenis in je leven. Je bent dan niet volledig op Hem gericht en je gaat onjuiste eer geven aan iets wat dood(s) is.

Sinds enige tijd mag ik Bijbelstudie geven binnen de Roma gemeenschap. Er is mij gevraagd om bij hen thuis te komen om huizen te reinigen voor hen te bidden naast het onderwijzen. Het eerste wat  opvalt is dat beelden een onderdeel zijn van hun cultuur. In deze (generatie)cultuur zijn de katholieke invloeden duidelijk zichtbaar denk aan oa. de Maria beelden. In de katholieke stroming heeft het vereren van heiligen een belangrijke plaats ingenomen. Daarvan is Maria er een van. Door haar te vereren wordt God op de 2e plaats gezet. Dat geldt ook voor de heiligen en sints etc. In de katholieke kerk wordt zelfs een beeld van Jezus Christus gemaakt. Wat zegt God in zijn woord in Deuteronomium 5 maak geen beeld van mij en wat doen ze? Correct een kruis maken met Jezus daaraan vastgenageld. Dat is vergelijkbaar met het gouden kalf wat het volk van Israël maakte toen ze in de Sinaï woestijn waren bij de berg waarop Mozes was gegaan om de Here te ontmoeten en in Zijn aanwezigheid te zijn. Het volk had geen geduld en ging zijn eigen invulling geven aan God, want ze waren vanuit de Egyptische cultuur gewent om beelden te zien en deze dan maar te aanbidden. Dat doe je dan ook met Jezus aan het kruis als beeld in je kamer of het Maria beeldje.
Daar komt bij, door Jezus aan het kruis af te beelden erken je dat Jezus niet is opgestaan en dat Jezus dood is. Dus verwerp je Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, want dat kon alleen door dat Jezus was opgestaan en je geloofd dat Hij uit de dood is opgestaan en dus niet meer dood is, maar eeuwig leeft.
Daarnaast door bijvoorbeeld een Maria beeldje te aanbidden geef je een teken en spreek je hoop uit van uit het vlees en niet vanuit de geestelijke hoop. Je geloof is dus wankelbaar en niet rotsvast. Je hoop op dat het misschien… ipv ik weet zeker dat mijn God en mijn geloof in Hem alles mogelijk maakt ook al heb ik het nu nog niet maar door mijn geloof gaat Hij het doen en zal het mijn deel zijn, etc.

Zie je hoe de boze subtiel te werk is gegaan in de kerk na de eerste gemeente? Door goede bedoelingen in te blazen en te voeden is het verkeerde jasje wat niet van God is. Ingeslopen heeft zo jaren lang ellende veroorzaakt met kruistochten en stromingen die met geweld het geloof afdwingen als voorbeeld. Gaat dit vergelijk te ver? Absoluut niet, want God wil juist dat deze valse leringen/doctrines aan het licht komen. Als je kijkt naar de huidige wijze van samenkomsten en het leeglopen van de gevestigde kerken zegt dit al genoeg. Echter ook hier wees waakzaam, want de boze briest en kwispelstaart om je als nog in zijn valkuilen en -strikken te stappen om je alsnog voor zijn rijk te claimen. Maar in Jezus’ naam verbreken wij de valkuilen en -strikken die gezet zijn door de boze, want het Koninkrijk van God is hier en wij dienen gereed te staan als Jezus ons komt halen en niet verstrikt of gevallen. Denk hierbij aan Mattheüs 25 vanaf vers 1 de 5 wijze en 5 dwaze maagden.

Oké, als je na het lezen van dit stuk wilt handelen om de beelden uit je huis weg te doen doe dan het volgende; vernietig het en gooi het dan weg. Geef het niet weg, want dan hou je het alsnog instant, want je besmet nu een ander er mee en geeft je gewezen ongeloof over aan een ander. Ook al geloofd deze persoon niet in Jezus Christus leg deze verleiding niet bij die ander neer. Bid voor de ongelovigen dat God ook bij hen de ogen zal openen om de beelden weg te doen. Breek met het aanbidden van beelden.

En dan heb ik het nog niet gehad over de boedhabeelden die als sier in de kamer staan. Deze overleden persoon, die zelf heeft gezegd het niet volledig te weten en op zoek te gaan naar de weg, wist het dus ook niet. Met de uitspraak zoek de weg verwijst hij hiermee naar Jezus.

Als je verder leest in de Bijbel kom je in de boeken van Samuël de baäl priesters tegen met de totempalen. Dit zijn geestelijke voorwerpen die diep snijden in de samenleving en het kunnen ontwrichten ook al kan het vredelievend lijken. Spiritueel wordt je naar de andere kant getrokken en wil je dat? Wat te denken aan de sterk spirituele indianen die totempalen maakte voor verschillende doeleinden zoals bescherming, verering en het dodenrijk. Het lukt hen zelfs om in het dodenrijk te komen door bedwelmde en verdovende middelen uit de natuur te gebruiken om, volgens hun geloof, verlichting te vinden. Het is een voorbeeld en waarschuwing te gelijk wat het gebruik van deze indianen is. Een waarschuwing, omdat je je inlaat met het rijk van de duisternis en zo de boze en zijn trawanten de ruimte te geven te doen in jou wat zij maar willen om meer zielen voor hun rijk te claimen en te roven. Een voorbeeld van waarlijk geloof dat het mogelijk is om in geloof het bovennatuurlijke te doen en dat lukt veel Christen heden te dagen niet. Let wel haal wat ik zeg niet uit zijn context, want dan ga je het verkeerd uitleggen. Pak de samenhang en laat het bezinken, want dit voorbeeld gaat om het diepe geloof wat wij Christenen dienen te hebben om ook het bovennatuurlijke te zien gebeuren in ons leven.

Wees waakzaam in wat je in huis brengt of wat je gaat bezichtigen. Als je bijvoorbeeld naar het tropenmuseum in Amsterdam zal gaan dan staat het daar vol van de beelden uit verschillende culturen. Vroeg toen ik klein was en God nog niet kende vond ik het niet echt fijn om daar rond te lopen. Vooral de donker-Afrika afdeling met die maskers gaven mij een zeer onbehagelijk gevoel en soms zelfs beangstigend. Ik wist toen niet wat het was en waar het vandaan komt. Nu weet ik beter, aan de hand van God geleid, en weet ik nu waarom ik daar niet op mijn gemak was. God wilde toen al tegen mij praten en mij beschermen tegen de invloeden die het rijk van de duister zo subtiel in een museum had laten samenkomen. Gaat deze gedachten te ver? Absoluut niet, want dit is wat wij mensen toelaten en over ons afroepen. Als ik nu om wat voor redenen dan ook naar het tropenmuseum zou gaan dan zal ik de bescherming van God en de engelenmacht ervaren en zal niets mij kunnen aan doen. Sterker nog in geloof en met autoriteit zal ik alle machten en krachten die niet van God zijn verbreken en kapot laten gaan.

In mijn omgeving staat er een groot hoofd van een boeddhistisch afgodsbeeld. Het hoofd heeft lange/grootte oren, want kennelijk staat  voor wijsheid, althans zo wordt gezegd. Ik heb geen lange of grootte oren, maar mag wel de wijsheid van God ontvangen om zo meer kennis en inzichten te krijgen.
Vanaf het eerste moment dat ik dat beeld zag kwam er aanstoot bij mij naar binnen, want waarom wil je prominent dit laten zien. Toen kwam de gedachte dat de kerken een kruis op de toren hebben, dat er tegenwoordig  moskeeën zijn met minareten en een kwart maan op de toren hebben en ga zo maar door. In het land waar wij in wonen is tolerantie een gemeengoed geworden, dus is het toegestaan dat je bijna alles uit jou geloof in een beeldvorm mag je zo neerzetten.
Oké, enige tijd later spreek ik een zuster die in dezelfde plaats woont als ik en zij zegt hebt jij dat beeld wel eens gezien daar en daar en ik bevestig dit. Toen spraak zij ook uit wat ik destijds al in de geest had gezien dat het beeld verwoest zou worden. Dit beeld is best groot en met een goede zuidwesterstorm zal het blijven staan, maar een bliksemschicht zou het wel kunnen verwoesten of de hand van God. De zuster beaamde een vergelijkbaar beeld te hebben gezien. In de geest verbonden zagen wij beide dat het beeld verwoest gaat worden. Op het moment van schrijven is dit nog niet gebeurd, maar ik geloof dat spoedig dit beeld verdwenen is, want in geloof heb ik het beeld al kapot gezien en dat is voldoende om in geloof dit te claimen. Zeker als God door de Geest het bevestig via een ander kind van God.

Het is dus van groot belang te weten wat voor invloed een beeld als maaksel en dus een afbeelding is voor invloed heeft op jou als kind van God.

Breek met het in bezit houden van beelden en vernietig deze. Doe dat ook met foto’s posters, etc. Nu kan de vraag komen en de foto’s dan van overleden die mij dierbaar zijn? Laat God hierin door Zijn Heilige Geest de gids zijn die jou laat zien wat je hiermee kan doen. Want wat voor toegevoegde waarde heeft het om een overleden te eren? Zeker als je weet dat deze bij de Zoon in het paradijs is. Laat God hierin tot je spreken met Zijn wijsheid om jou hier in het juiste inzicht te geven.


Dat brengt mij naar de volgende betekenis van beelden. De beelden die je in gedachten en in je geest ziet. Dat kan zijn een droom, een visioen of een beeld gegeven door God of door je ziel of ingepland door de boze.

Welk beeld zie jij? Is het een diep verlangen vanuit je wil zie zich in een beeld visueel wordt gemaakt? Wat dus vanuit je ziel zich visueel manifesteert.
Je kan een diep geworteld verlangen hebben iets te willen en wij als mens zijn instaat, de een heeft het sterker dan de ander, om dit verlangen om te zetten in een concreet beeld in je gedachten. Zo is het ook mogelijk om situatie die geweest zijn of plaatjes/films die je gezien hebt in je gedachten terug te halen en het opnieuw te zien of te beleven.
In de wereld zie je dat daar al gebruik van wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bepaald coachings- en therapievormen om bijvoorbeeld trauma te verwerken. Om een nare situatie vanuit het verleden om te zetten in een concreet beeld om hier dan mee om te gaan, om het te verwerken, een plaats te geven, etc. Maar wat doe je eigenlijk? Je laat die persoon een heftige situatie opnieuw beleven door het zich te laten in beelden, maar wat zet je dan open? Waarom wil je afrekenen met het verleden om het leed weer opnieuw te beleven? Ik zal niet beweren dat het niet kan werken en het zal bij sommige baat hebben, maar er zijn personen waar het juist averechts werkt en juist het heftiger maakt dan beter. Daarnaast stel je zelf de vraag wat zet je open en weet je ook hoe je het weer dicht moet maken?
Realiseer je dat je bezig bent om in de gedachten waar ook de geest zit een situatie in werk te zetten die misschien niet in het werk gezet moet worden, maar juist verbroken was om jet te herstellen. Is het niet zo dat als je als kind van God de stappen van geloof hebt waar dopen in het water een belangrijke en essentiële stap is waar je het verleden in begraaft en achter je laat? Doordat Jezus hier jou een nieuwe geest geeft wordt jouw geest gelinkt  aan die van de Heilige Geest. Je bent een nieuw mens geworden en volledig herstelt, genezen en rein. Dat betekent dat jouw trauma aan het kruis is achtergelaten. Dan komt het er op aan wat ga je doen met het Geloof? Hoe ga jij het geloof implementeren in jouw leven en in jouw gedachten. Dan krijg je zeker ook beelden, maar dan worden het meer en meer beelden van God door de Heilige Geest aan jou gegeven dan dat jou wil beelden produceert.

Als je nog niet gelooft en Jezus niet kent dan zijn de beelden die je ziet vaak gegeneerd vanuit je ziel en of ingepland door de boze. God heeft ook de mogelijkheid jou een beeld te laten zien, maar je zal niet direct het onderscheid daar in kunnen maken. Je geest is namelijk nog niet afgestemd op de Geest en dat kan ook zeker verwarring geven. Daar komt bij dat God geen deuren intrapt en dus jou ook niet zo zal behandelen in het zien van beelden. De boze daarentegen zal dat wel doen. Denk aan de nachtmerries en andere vormen van heftige beelden. Bedenk hier bij ook dat je ziel ook een duit in het zakje kan doen. Wat nu als je horror kijkt of hebt gekeken of per abuis ziet. Dat gaat een beeld vormen in je gedachten en dat is dan niet direct onder de regie van de boze, maar eerder vanuit je zelf.

Oké even terug naar het visueel maken van een beeld. Als niet gelovige kan jij je dus inbeelden wat je wilt doen en bereiken en hoe concreter het beeld des te sterker ga je geloven dat het gaat gebeuren en wat blijkt het lukt en je hebt succes. Het beeld wat je regelmatig inbeeldde en concreter werd is werkelijkheid geworden. Sommigen hebben daar de term secrect aan gegeven of het positive thinking of welke naam er ook voor bedacht is. Wat je hier uit op mag maken is dat je geest dus in staat is om verlangens waar te maken en dat het mogelijk is iets te creëren. Is God niet goed? Als ongelovige ben je dus al in staat om van niets iets te maken door er alleen aan te denken en in te beelden. Maar is wat je nu gedaan en geschapen hebt wel iets wat God wilde dat je zou doen?
Bedenk dat wij geschapen zijn naar Zijn evenbeeld, wat wil zeggen naar Zijn Geest en daarin ligt dus ook Zijn scheppingskracht. Daar hoef je dus niet voor in God te geloven, want het ligt al klaar om te gebruiken. God heeft ons niet voor niets een vrije wil gegeven om zo onze eigen keuzes te maken.
Wat jij dus bedenkt en creëert is een andere zaak dan wat God wilt dat je zal gaan doen. Dit ging om en wat jij wilt en het lukt je ook nog. Kijk maar naar die mensen in de samenleving die niet geloven en toch veel succes hebben en waar het bij alles lukt wat zij aanraken. Zoals de mythe van het beeld van Midas waar alles in goud veranderd wat het aanraakt. Omdat het alles in goud veranderd kan het jou ook in goud veranderen als jij het aanraakt. Dat is de keerzijde van hebzucht. Dat zit dus ook in het zelf verwezenlijken van een beeld waar jij alleen beter van wordt. Dat leidt tot hebzucht en meer. Je wordt afhankelijk van het verkrijgen van meer en meer. Brengt dit rust en vrede in je hart? Krijg je barmhartigheid voor je naasten en ben je instaat alles te delen? Wat voor levensvreugde geeft het?

Een beeld in je gedachten krijgen is goed, maar waar komt het vandaan? Kan jij het onderscheid zien waar het beeld van dan komt, zoals je ook een onderscheid kan maken in de maaksel van beelden en kan zien waar het voor gemaakt is?

Beelden worden ook wel eens visioenen genoemd. Wat is een visioen? Het woordenboek legt het als volgt uit; ‘het zien van personen, zaken enz. die op een natuurlijke manier niet te zien zijn’
Wat zegt Gods Woord over visioenen? Handelingen 2:17 ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’.
Maar het begint al in Genesis waar God een visioen geeft aan Abraham, Noah, etc. Aan Noah liet God zien dat hij een ark moest bouwen om de mens te redden van zijn ondergang en bij Abraham dat uit hem een schare komt die niet te tellen is. Dat kan je wel vertellen, maar een beeld maakt dit toch duidelijker. Hier laat God dus aan jou zien wat Hij voor jou kan doen, wat Hij voor jou in petto heeft, waar Hij jou naar toe wilt laten gaan en ga zo maar door. Een visioen kan ook een toekomstbeeld zijn van wat gaat komen, denk aan bijvoorbeeld de koningen, richteren en profeten die daar een beeld over kregen. Het is overigens wat anders dan dat je in de geest wordt meegenomen om toekomstige zaken te zien zoals bij Daniëlle die hetzelfde kreeg te zien als Johannes op Patmos toen hij de openbaring kreeg te zien van wat nog gaat komen. Alleen voor Daniëlle was het destijds minder goed te beschrijven en te bevatten als bij Johannes en God bepaalde dat Johannes het wel diende op te schrijven.

Om onderscheid te maken in de geest en om Gods beelden te zien en te ontvangen heb je vervulling van de Heilige Geest nodig. Door de Heilige Geest kan het zien van Gods beelden ontsloten worden en toegang vinden tot je ziel die in je hart zit. De geest openbaart en de geest onderscheid. Zoals bijvoorbeeld in: Maleachi 3:18 (NBG51)’Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.‘ Of 1 Korinthe 2:10 (HSV) ‘Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.’

Als je in je gedachten iets ziet vraag dan aan God of het van Hem of van jezelf is. Ook de boze kan een gedachte in jou planten, alleen kan hij niet weten wat er mee gebeurd, want de boze kan niet in jou gedachten kijken. Wees dus waakzaam, bid om onderscheiding in de geest om te weten wat van de Geest komt en wat van de geest? Oftewel wat komt van God en wat komt van jezelf of misschien wel zelfs van de boze? Bedenk dat veelal gedachten vanuit het vlees komen die in je ziel een manifestatie krijgen die dan gevormd worden in je gedachten en vaak niet de boze is die dit doet.

Als het gaat om beelden wees dan alert. Beelden van maaksels doe ze weg en vernietig deze. Laat God je hier vooral in leiden. Heb zeker geen beelden van personen, karikaturen en schepsels in huis.
Wat de beelden in de geest betreft, laat ook hier God je in leiden, want de beelden in de geest van de geesteswereld en daar dien je niet mee te spotten. In de geest kan je namelijk de poort naar de geesteswereld openzetten om daar te bewegen. Dit kan zijn ter opbouw en bemoediging. Ben je daar klaar zet de poort dicht, want anders kan de boze via die poort aan het werk met heel veel gevolgen. Wees sterk in het geloof en dan zal je zeker zijn in de geest en met Jezus aan je zijde kan je niet anders dan alleen maar wijsheid ontvangen en overwinnen. Laat Jezus je leiden ook als het gaat om beelden en wat er mee te doen.

Zie wat het volk van Israël is overkomen toen zij het gouden kalf maakte. Door hun geloof te laten varen en op de eigen wil te vertrouwen werd hun de zegen van het beloofde land ontnomen en hadden zij hun lot in de woestijn gekregen ipv in het beloofde land wat overvloede van melk en honing.

Wees dus waakzaam en alert. Neem niet zomaar iets aan. Ook de boze kan iets goeds gebruiken of verpakken om het vervolgens tegen je te gebruiken. Krijg je een beeld cadeau van iemand wijs het af en leg diegene direct uit waarom.

Ontvang je een beeld van God, vraag om uitleg of bevestiging. Neem dat beeld niet klakkeloos aan. God heeft een bedoeling met dat beeld, maar wees ook hierin bewust over wat het kan zijn of zal inhouden. Vraag om wijsheid en inzicht om het beeld op een juiste een plaats te geven in het plan wat God met je heeft en op het pad die je met Hem aan het bewandelen bent.

Ik realiseer mij dat het best een diep en zwaar onderwerp is als het gaat om beelden en dat er nog meer over te zeggen valt. Voor nu beperk ik mij tot wat hier staat.
Zijn er naar aanleiding hiervan vragen of onduidelijkheden schroom niet en neem contact op. Niet dat ik op alles een antwoord heb, maar ik ben er van overtuigd dat God die wel heeft. Die kan Hij dan geven door mij heen of daar een andere mogelijkheid.

Ben je bemoedigd of wil je iets anders kwijt? Deel het.

Gods rijke zegen en wijsheid.

Amen


Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights