‘Ont’zorgen

Zorgen(?)

Zorgen kan je op 2 wijzen lezen;
1- zorgen, om voor iemand of iets zorgdragen oftewel verzorgen
2- zorgen maken oftewel je ongerust maken, bemoeienis 
Als je Google-t op zorgen kom je nog meer betekenissen van het woord tegen.

In deze blog wil ik het hebben over de bovengenoemde 2 vormen van zorgen.

Maar eerst, waarom de titel ‘ont’zorgen?
Het is een woord wat vaker in de zorg wordt gebruikt en waar men mee wilt zeggen dat jij je geen zorgen hoeft te maken, omdat de zorg voor je uit handen wordt genomen en je met een gerust hart kan verder leven.

Laat God dat nu ook met jouw willen. God wilt dat jij je geen zorgen maakt.


Heeft God zijn creatie niet zo gemaakt om zich geen zorgen te maken?

Voor de zondeval leefde Adam en Eva vredig en zorgeloos in het paradijs. God had het paradijs aan Adam gegeven om er voor te zorgen, maar niet om zich zorgen over te maken. Als je de eerst hoofdstukken van Genesis oftewel het begin van de schepping leest lees je niets over bekommernis en zorgen maken. Je leest over een perfecte schepping waar alles goed is en in harmonie leeft. God had het zo ingericht dat de mens meer dan voorzien was. Een onbekommerd en zorgeloos leven zou leiden tot in eeuwigheid door de vruchten van de boom des levens te blijven eten.
Weet dat deze boom weer terug komt als de nieuwe aarde en hemel is geschapen en wij daar mogen wonen.

De eerste mens had zorg om te verzorgen, te zorgen voor en niet om bezorgt te zijn over. Waarom zou de mens ook? God had alles geregeld en in voorzien.

Echter doordat de mens niet alleen van de vrucht van de boom des levens at, maar ook van de boom van de kennis van goed en kwaad is de zonde daardoor in de mens gekomen. Nu kan jij je afvragen als dit zo geschreven is, waarom heeft God dan deze boom gemaakt? Dat kan je simpel beantwoorden, omdat God geen marionetten heeft gemaakt. De mens is gecreëerd met een eigen wil wat zoveel betekent als; maak je eigen keuze, maar vertrouw hierbij op God en dat laatste heeft de mens niet gedaan. Door het maken van de eigen keuze en niet op God te vertrouwen heeft de mens een verkeerde keuze gemaakt met het resultaat wat alom bekent is. Kijk maar om je heen hoe de wereld en de samenleving nu is.

Daar komt verder bij dat door de zondeval ook de bekommernis oftewel de zorg over, de bemoeienis in de mens is gekomen. Het wel bekende zorgen maken.

God wil niet dat jij je zorgen maakt en dat wil Hij vandaag de dag nog steeds niet.

Als je de Bijbel hierbij er naast legt zal je dat ook terug lezen.

Allereerst zorgen maken is zonde.

Jezus legt dit als volgt uit in:

Mattheüs 6:27 en Lukas 12:25Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
Mattheüs 6:31Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Lukas 12:26 Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?
En zo kan je nog meer teksten van deze strekking in de Bijbel terugvinden.
Als je de Bijbel bestudeert dan lees je in Mattheüs 6 vanaf vers 19 dat Jezus in zijn rede stilstaat bij de bezorgdheid en zorgen voor. In de HSV staat als kop ‘bezorgdheid’. 
Met deze uitleg wil Jezus duidelijk maken aan hen/ons die Hem volgen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken en dat het hen/ons aan niets zal ontbreken. Want Jezus spreekt op dat moment niet alleen tegen hen die luisteren, maar ook tegen ons die het later zullen lezen.

Wie kent niet het verhaal uit Genesis 22 waar Abraham zijn enige zoon Isaak gaat offeren. Dit is een overduidelijk verhaal van geloof. Hoeveel jaar heeft Abraham er niet over gedaan om zijn geloof dusdanig op te bouwen om in deze beproeving van zijn geloof te+ slagen? Hij had zoveel geloof opgebouwd dat hij zelfs bereid was zijn enige zoon te offeren. Ondanks de belofte die God aan Abraham had gedaan dat vanuit Abraham een ontelbaar nageslacht gaat voortkomen.

Zijn zoon offeren zou dan betekenen dat er geen nageslacht en al helemaal geen ontelbaar nageslacht zal komen. Wat een opdracht van God en wat een geloof is er nodig om dan zo te handelen?
Wat je uit dit verhaal kan opmaken is dat Abraham zich geen zorgen maakt. Zijn vertrouwen in en op God is zo groot en rotsvast dat hij weet dat God hoe dan ook zal voorzien. Abrahams geloof is zo groot dat hij er zelfs van overtuigd is dat als hij zijn zoon zal offeren God Isaak weer uit de dood zal laten opstaan. Waar hij eerst dacht dat er een offerdier zou zijn en dat laatste bleek ook het geval. Na dit alles zegt Abraham in Genesis 22:14En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien (Jehovah of JWHW Jireh). Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.
Hier kan je ook lezen God zorgt voor de situatie en voor Abraham en voor zijn plan om een talrijk nageslacht te laten komen.

Hier mag je ook uit afleiden dat God wil dat je niet zondigt, zelfs al zou Hij van jou het grootste offer van je vragen. Zelfs dan zal God voorzien oftewel voor je zorgen. God wil niet dat je zonder zit.
Herken je dit in je eigen leven? Als je nagaat wat er in je leven gebeurd is kan je dan herkennen hoe God hier in heeft bewogen? 
Als nu je antwoord nee is, stel je zelf dan de vraag ken ik God wel? Want deze vraag kan jij stellen als je God niet kent en Jezus nog niet hebt aangenomen als je verlosser. Oftewel als je nog niet bekeerd bent en God nog niet kent.
Ken je God wel en heb je Jezus aangenomen en je ziet God niet in je leven stel je zelf dan de vraag wie heeft in jou de overhand het vlees of de geest? 
Want ben je na je bekering gedoopt? Waarom deze vraag? De waterdoop na je bekering zorgt dat je opnieuw geboren wordt en dat betekent dat je geest niet meer van de wereld is en dat je opnieuw geconnect wordt met God door de zoon Jezus Christus. Lees ook de blog dopen en dan om het verband met deze vraag te begrijpen. Om God in je leven te zien is het zeker essentieel om je geest afgestemd te hebben op de Geest van God.
Terug naar de vraag zie jij God in leven? Als je namelijk God in leven hebt dan kan je zien wat Hij voor je doet en wat Hij voor je wilt doen. Als je namelijk jou relatie met God onderhoudt en deze intens maakt dan zal je zien dat God meer voor je doet dan jij je tot nu voor mogelijk hebt gehouden.
Vanuit deze relatie bouw jij je geloof op en zal je ook ervaren en zien dat God je steeds meer en meer zal zegenen. Deze zegeningen zijn ook dat Hij zal voorzien en daaruit zal voorspoed komen als je meer verlangt dan je nodig hebt. Dit verlangen naar meer is niet om jezelf te verrijken, maar om dit weer uit te delen met hen die het nodig hebben en waar God je in leidt om te geven en waar te geven.
Kan je zien hoe God in jouw leven wilt werken om je te ‘ont’zorgen? God die geen tijd kent en in eeuwigheid leeft ziet al voor dat jij het kan zien wat je nodig hebt. Niet voor niets zegt Jeremia in Jeremia 17:9Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?

10Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.
Lees hier wat God doet en wat Hij wil doen voor jou.

Als je deze tekst goed laat doorwerken dan lees je ook dat wat jij doet en besluit een gevolg is in hoeverre God voor je kan zorgen. Lees het goed, het is niet dat Hij minder voor jou zorgen of willen zorgen, maar jij zelf bepaald in hoeverre God voor jou mag en kan zorgen.

Dat is ook waarom God een vrije wil in ons heeft gelegd en niet Zijn wil. Wij zelf bepalen wat wij nodig hebben en wat wij willen dat er gebeurt. Daarom is het niet God die tekort schiet of niet voorziet, maar ben jij het zelf die het niet wilt of tegenhoudt.

Als je zegt God wil niet voor mij zorgen of Hij zorgt niet voor mij, vraag je zelf dan af wat doe jij? Luister jij wel naar God? Of wil je dat God alleen maar doet wat jij wilt en hoe? Als dat zo is dan is de vraag hoeveel respect heb jij dan voor de Heer? Respect is mede een factor om gezegend te zijn. Zoals je veel in de Bijbel leest en dan vooral in de oudere vertalingen, ‘vrees’ jij God wel oftewel heb jij wel ontzag voor God?
Want als je ontzag hebt voor God dan zal je ook sneller naar Zijn stem luisteren. Zijn stem is niet dat Hij hardop tegen jou zal spreken, want dan zal het donderen. Nee, vaak spreekt Hij als een fluistering in de wind zoals bij Elia of door de natuur en uiteraard door Zijn Woord en door hen die Zijn Woord mogen brengen. Zo spreekt de Here God te ons.

Snap je nu dat als jij je zorgen maakt je zondigt? Dan luister je niet God kort door de bocht geschreven. Het zorgen voor begint bij de relatie die jij hebt. Dat is niet alleen met God, maar ook met mensen. Als jij ouder bent dan weet je dat zorg hebt voor kinderen, als je kind bent dan weet je dat je ouders zorg voor jou hebben. Zo mag je ook God zien als je ouder die je niet hebt gehad of zou willen hebben die echt alleen maar het beste voor jou wilt. Bedenk daar bij dat God jou zo goed kent dat Hij als geen ander weet wat je aan kan en wat je kan handelen. Zegt de Bijbel ook niet het volgende: 1 Korintiërs 10:13Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
Of zoals in de BB: 13Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.
Wat ik tot nu nog niet heb aangehaald is het boek Job. Job is een man die verzocht wordt door de satan met toestemming van God. Wat je leest is dat Job ondanks alles op God blijft vertrouwen. Bedenk daarbij dat Job niet de Heilige Geest heeft zoals wij nu heden te dagen met ons is. Job heeft alleen zijn geloof in God en dat zonder de Geest is voor hem al zo waardevol dat hij zelfs in zijn bitterste dieptepunt op God gericht blijft. Echter hier verzoekt Job God door toch te stellen dat God hem verlaten heeft en dat hij niet waardig is. Job 7.

Wat je aan het einde van dit boek leest is dat Job tot berouw en besef komt wie God nu werkelijk is en waar Hij toe in staat is. Dat laat Hij Job ook weten en zien door Job na de beproeving zelfs dubbel te zegenen met wat Job al had. Bedenk dat Job een meer dan welgesteld man was en dat hij meer dan genoeg had voor dat hij verzocht werd door de satan. Toch beloond God Job voor zijn rotsvaste geloof in Hem die jou in alles voorziet.

Oftewel wil je zonder zorgen leven en wil je niet voorzienent, maar voorspoedig zijn richt je focus dan op God in alles wat je doet. Ja, ook tijdens je werk, studie, opvoeden, rijden, oftewel je dagelijkse leven. Dan zal je merken en ook zien dat God niet alleen overal is, maar dat Hij echt jou in alles wilt voorzien en niet alleen om je te voorzien, maar juist om uit te delen.
Waarom is dan de een welgesteld en de ander niet? Stel je de vraag denk jij dat jij goed en wijs kan omgaan met zoveel rijkdom om nederig en dienend te blijven? Je zal zelf het antwoord geven en dan weet je ook waar je naar kan en mag streven. Je mag zeker streven naar meer, maar bid dan ook om wijsheid om hier verstandig en oprecht mee om te gaan. Wees de juiste rentmeester en dan niet alleen of het welgestelde, maar over echt alles wat God jou geeft om te gebruiken.

Want waar mee begonnen is Mattheüs 6 lees dat nu nog eens. Dan begrijp je nu waarom Jezus zegt waarom de vogels zich geen zorgen maken en waarom de lelies zo mooi zijn gekleed en nog mooier dan Salomon.
Dat is omdat de dieren en planten zich geen zorgen hoeven te maken. God heeft in alles voorzien.


Nu wij Zijn kroon op Zijn werk zijn, zijn wij dan niet des te meer veel meer gezegend en voorzien dan de dieren en planten?

Doe je zelf niet tekort en strek je uit naar God en naar de relatie met Hem. Luister nog meer en beter dan jij naar je ouders zou luisteren. Wees niet opstandig en rebels, maar nederig en gewillig en dan zal je echt zien dat God nog meer voor je in petto heeft dan dat je nu al hebt.

Laat deze blog je bemoedigen en aansporen om nog meer met je Hemels Vader op te trekken en wees niet bezorgt, maar laat je ‘ont’zorgen, voor je zorgen. Vertrouw op Hem die jou in de moederschoot geweven heeft.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights