Transformation is here!

 


Transformation is
here!

Transformatie is hier

2 Corinthiër 5:17 HSV

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;
het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Psalmen 51:12

Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van
mij een vasten geest.

De
meest bekende tekst is Romeinen 12:2 HTB U moet niet worden als de mensen die
zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van
denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en
volmaakt.

 

Maar
wat betekent trans·for·ma·tie
(de; v; meervoud: transformaties)

omvorming, gedaanteverandering

 

In
het natuurlijke kennen we 2 vormen van transformatie.

Een
natuurkundige en een scheikundige.

 

Bij
de natuurlijke vorm verandert de substantie, maar niet de materie. Het bekende hiervan
is dat van water dat in ijs of damp kan veranderen door verschil in tempratuur.
Door de wijziging van de temperatuur vormt het zich weer terug naar water, de
basis.

 

Dat
kan ook met je emotie of in je karakter gebeuren het ene moment ben je rustig
en het andere kan je bijvoorbeeld opvliegend zijn afhankelijk van de
omstandigheid. Hierbij veranderd je karakter op zich niet, maar het transformeert
tijdelijk naar de aard die jij aanneemt bij de situatie.

 

Bij
de scheikundige vorm veranderd de materie wel. Denk hierbij aan een lucifer die
verandert van hout in houtskool op het moment dat er vuur bij komt. Net als bij
lucifer die als een aardsengel als een vuur van bliksem naar de aarde is
gevallen. Daar veranderde de engel ook van gedaante in de god van de wereld zoals
Paulus zegt in 2 Korinthe 4:4Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun
gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de
heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Hier
kom ik later op terug voor de inhoud van deze tekst.

 

Wat
hebben deze 2 vormen nu te betekenen voor ons als mens?

Als
we kijken naar ons karakter en daaraan gekoppeld je emotie, dan zien we dat
deze in het hart oftewel je ziel zit. De situatie waar je in verkeerd zal een
emotie oftewel een uiting van je karakter weergeven. Dat is eigenlijk wat je
vrije wil bepaalt.

Maar
los van de situatie waar wordt je ziel door gevoed? Je vlees en de geest. Daarin
bepaal jij oftewel je vrije wil, dus waar jij je karakter en emotie door wilt
laten vormen en welke emotie jij aanspreekt.

Echter
zolang jij je niet bekeerd en doopt zal je geestelijk geen transformatie doormaken
die je (karakter) omvormt en je emotie kan veranderen naar Gods emotie. Als jij
van de wereld blijft, dan kan je van gedaante veranderen door je emotie, maar
zal je karakter niet omgevormd worden naar Gods karakter.

 

Wil
je waarlijk veranderen en omgevormd worden dan is waarlijke bekering nodig, bevestigd
door de doop in het water en de Heilige Geest.

Want
tijdens de doop in het water wordt je waarlijk getransformeerd door een
omvorming van de geest.

Je
geest van de wereld transformeert naar de geest in het goddelijke. De Heilige
Geest zal daarin bijstaan.

Wacht
daarom ook niet met het dopen als je waarlijk je hart bekeerd hebt naar Jezus.
Sterker nog je wil ook niet wachten, maar je wilt het nu om getransformeerd te
worden om te veranderen naar Jezus in jouw leven.

 

Als
Christen ben je dan niet klaar, maar dan begint juist je waarlijke
transformatie. Zoals Paulus schrijft laat je karakter gelijkvormig worden aan
die van Jezus Christus. Dat betekent dat je werk aan de winkel hebt. Door het
woord te lezen, onder het woord te blijven en door het woord door te geven ga
je steeds meer en meer op Jezus lijken en ga je ook meer Jezus uitstralen.
Simpel uitgelegd.

 

Maar
nu komt het, de boze zit niet stil en die wil graag je transformatie teniet
maken of in ieder geval je terugbrengen naar een status van je karakter waar
hij controle over kan houden of waar zijn trawanten het doen voor hem om je van
de wereld te houden. Zodat je niet kan zeggen ik sta in de wereld, maar ik ben
niet van de wereld.

 

Deze
transformatie zou jij als Christen niet willen, maar het gebeurt wel. Zoek in
de Bijbel de naam Demas en kijk hoe vaak het in de Bijbel staat en wat er bij
zijn naam staat.

 

Denk
aan de rechtsgronden waar demonen zich aan vasthouden.

Wat
zijn je rechtsgronden? Dat zijn de poorten die jij in je leven voor hen hebt
opengezet. Dat kan door een emotionele uitbarsting zijn

of
door jaren lang je ergens aan vast te houden wat niet van God is

of
door zonden die je niet als zonde ziet en dan ook niet belijd

of
waar je bewust mee doorgaat

of
die onbewust zijn binnengeslopen en waar het, als het ware, een blinde vlek is
geworden.

 

Wat
je bij een bevrijding kan meemaken is dat door de manifestatie van demonen in
de persoon de persoon van gedaante kan veranderen. Denk bijvoorbeeld dat ogen
in katte- of slangenogen kunnen veranderen. Of wat ex-satanisten zeggen dat zij
astraal uit hun lichaam kunnen om vervolgens een dier over te nemen of je huis
binnenkomen om kwaad te doen. Dat zijn demonische transformaties van de mens.

 

Waar
wij voor gaan is de waarlijke transformatie van jezelf als mens en dit zit in
het waarlijk bekeren door al je zonden te belijden en af te leggen. Niet alleen
tijdens je bekering en de doop, maar juist zeker ook daarna.

Wat
zegt de Bijbel daar over?

Er
zal maar 1 mens zonder zonde zijn en dat is de tot vleesgeworden Jezus Christus
van Nazareth, want daar is er maar 1 van geweest op aarde.

Want
denk niet dat je na het bekeren en dopen je voor altijd zonder zonde zal zijn,
omdat je Jezus hebt aangenomen, gewassen bent door het bloed van Jezus Christus
en opgestaan uit het watergraf.

Van
bepaalde zonden daar is bevrijding voor nodig. Deze bevrijding kan zijn door
een gebed, maar dat kan ook door je zoektocht in het Woord. Bevrijding is
onderdeel van je transformatie. Je bevrijding hoeft niet gepaard te gaan met
manifesterende demonen die zich kenbaar maken en met veel tamtam je lichaam
verlaten. Bevrijding kan ook op een rustige manier gaan. Demonen uitdrijving kan
op verschillende manieren gaan. Als jij krachtig in het Woord gaat staan, in
autoriteit spreekt en er naar gaat leven en handelen dan kunnen de demonen zich
niet in je blijven handhaven en zullen dan vertrekken.

Jij
bepaald wat je binnen laat en wat je toelaat.

Bedenk
dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat de Heilige Geest het
liefst in een opgeruimde ruimte is, want dan kan Hij volledig bewegen en je
helpen in je transformatie. Lees hoe Jezus de synagoge ging opruimen om het
terug te transformeren naar een synagoge en niet naar een markt.

 

Dat
geldt uiteraard ook voor de gemeente. Ook een gemeente dient te transformeren
naar de Gemeente van Jezus Christus van Nazareth. Een gemeente is niet
gevrijwaard van demonie en demonische aanvallen. Leiders, maar ook leden van de
gemeente en gasten kunnen demonie mee naar binnen brengen door deuren open te
zetten. Daarom is het belangrijk dat bij binnenkomst poortwachters bij de deur
staan om (be)invloed(ing)en van demonen buiten te houden. Er voorbidders zijn
om de weg voor de strijd van God open te stellen, zodat God in de punt van de
aanval vooruit kan.

Het
zal dan ook niet de eerste keer zijn dat een ware bediening van het woord manifestaties
van demonen te weeg brengt, omdat de demonen voelen dat er rechtsgronden worden
weggehaald, omdat de gemeente gaat transformeren of dat de gemeente is
getransformeerd en het Woord wordt gelezen, gepreekt en naar wordt gehandeld.

 

Laten
we zowel in het lichaam als in de gemeente afrekenen met de demonen om zo ons
waarlijk te transformeren en Christus vrij baan te geven en de Heilige Geest
vrij kan bewegen in jou.

 

Dat
betekent niet dat jij als Christen meer kan zondigen. Dat is zeker wel
mogelijk, want de boze ligt op de loer en zal nergens rekening mee houden om
zijn doel te bereiken om jou te laten zondigen en er voor te verleiden en jou
te beïnvloeden. Door de genade van de Vader kan je telkens opnieuw je zonden
belijden en de vijand van je afslaan.

Door
jouw vrijpleiter/advocaat de zoon Jezus Christus die naast de Vader staat om
recht te spreken over ons kunnen wij niet alleen de genade ontvangen, maar ook
met Hem meer dan overwinnaars zijn.

 

Bedenk
het volgende; de transformatie die jij dient te ondergaan om gelijkvormig aan
Christus te worden betekent dat jij in intiem contact blijft met God. Hoe
intiemer de relatie, hoe meer je op Jezus gaat lijken. Dat doe je door het
lezen van het Woord, luisteren naar het Woord en te handelen naar het Woord.
Bidden en vasten zijn sleutels om die relatie met God te intensiveren. Blijf de
Heilige Geest aanroepen en uitnodigen. Niet omdat de Heilige Geest van je
weggaat als je dat niet doet, maar om hiermee aan te geven dat je in contact
wilt blijven met God.

 

In
een getuigenis van een ex-satanist; John Ramirez zegt hij dat die Christenen
die een hechte relatie met God hebben niet aangeraakt kunnen worden, omdat God
hen beschermd. Daarnaast zegt hij ook dat Christenen die alleen maar naar de
kerk komen en niet veel met het geloof doen makkelijke prooien zijn. Hij zegt dat
toen hij lucifer diende, dat hij uren en nachten doorbracht in gebed en met het
uitvoeren van rituelen. Hij zegt dat zij die bidden en vasten en tijd aan God
besteden niet aan te raken zijn. Sterker nog lucifer zelf zal zeggen dat ze
niet aan te raken zijn.

 

Zoals
het vers in 2 Korinthe 4:4 geschreven staat is lucifer een god op aarde die de gedachte
van de mens verblind, zodat de heerlijkheid van God hen niet kan bestralen.

Dit
vers zegt dat als je de heerlijkheid wilt uitstralen dat je dan een waarlijke
transformatie nodig hebt in de gedachten en dat kan alleen als jij de geest van
de wereld aflegt.

Bedenk
dat toen lucifer uit de Hemel viel hij gestript werd van al zijn pracht en
praal. Door de val kon het ook niet anders dat lucifer zij veranderen in een
geblakerde gestalte die stinkt. Dat is ook wat John Rameriz zegt in zijn
getuigenis. Daardoor kan de boze niet tegen het licht en wil hij het licht ook
weghouden van de mens. Want als je het licht ziet dan zie je ook de vuilheid
van de wereld en wil je niets anders dan transformeren naar het licht.

 

Als
jij als mens de transformatie ondergaat om op Jezus te lijken dan zal jouw karakter
omgevormd worden. Door deze omvorming zal je omgeving zien dat er iets met je
is gebeurd, je bent niet meer dezelfde persoon. Net als in de scheikundige
uitleg waar materie verandert.

Hou
dit vast, want door deze transformatie vast te houden kan jij je omgeving
beïnvloeden zoals de demonen jou en jouw omgeving beïnvloeden. Alleen door de
kracht en in autoriteit van Jezus Christus van Nazareth zal jij overwinnen en
is jou beïnvloeding blijvend en triomferend.

 

Wees
een naprediker van het Woord en zet je vrij in het Konikrijk van de aller
Hoogste.

 

Mattheüs 28:18-20 BB Jezus
kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde
gekregen. 19Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te
doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20En Ik ben alle dagen met jullie,
totdat de tijd van de wereld om is.

 

En
om dit te doen zegt Paulus in

Titus 3:5 HSVHeeft Hij
ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en
vernieuwing des Heiligen Geestes;

 

BGT Hij heeft ons
gered. Niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden, maar omdat hij
medelijden met ons had. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen.
Dankzij de heilige Geest leven we als nieuwe mensen.

 

Laat
je door God transformeren zodat het levende water uit jou kan stromen.

 

Amen

 

Aanvullende
verzen voor transformatie

Colossenzen 1:21-22

En Hij heeft u, die
eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu
ook verzoend, In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou
heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;

 

Efeziërs 4:22-24

Te weten dat gij zoudt
afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt
door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in
den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is
in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

 

Ezechiël 18:31

Werpt van u weg al uw
overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een
nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

 

Ezechiël 36:26

En Ik zal u een nieuw
hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal
het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

 

 

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights