Psalm 23 als geestelijke oorlogsvoering


Een Evangelist zei eens niet Psalm 91, maar Psalm 23 is de meest krachtige Psalm voor geestelijke oorlogsvoering.


Want hij zei: de Heer is mijn herder, dat is waar de kracht voor de geestelijke oorlogsvoering in zit.


Als je vers 1 leest dan staat daar:‬‬ Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.


Wat lezen we daar en wat wil God door David heen daar eigenlijk zeggen?

Laten we eens kijken naar het gedeelte; De HEERE is mijn Herder.

Wat is en doet een herder?

Voordat David koning van Israël werd, was hij herder van de kudde van zijn vader. David wist dus als geen ander wat het is om als herder door het leven te gaan en wetende welke verantwoordelijkheden daarbij komen. Een herder beschermt niet alleen zijn kudde van gevaar en wilde dieren, hij zorgt er ook voor dat ze goed gevoed worden op de meest voedzame bodem.


Nu zegt/schrijft David de HEERE is mijn Herder, dan weet hij dus als geen ander wat God voor hem doet en zal doen. Hij zal hem niet alleen de bescherming geven tegen het gevaar en de wilde dieren, maar Hij zal hem ook leiden naar de best voedzame bodem/plaatsen.


Wat David hier zegt over God geldt dus ook voor ons. De HEERE zal ons altijd beschermen en meenemen naar de meest voedzame plaatsen om te groeien. Hij brengt ons daar waar het veilig en beschut is.


Er staat in Het Evangelie van Johannes‬ ‭10:11‬ ‭HSV‬‬ Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hier zegt Jezus wat David over God zegt in De Psalmen 23. Dat is God, in het vlees geworden, als Zijn zoon Jezus Zijn leven voor ons geeft en dat heeft Hij dan ook gedaan.


Het woord herder heeft hier een zeer diepe betekenis. Jezus haalt het aan in zijn vergelijkingen om het Woord en de boodschap uit te leggen. Hiermee wil Hij aangeven hoeveel Hij van ons houdt, zoals een herder van zijn kudde. Bedenk dat een herder iedere schaap bij naam kent en deze ook liefde geeft. Zo kent Hij een ieder van ons. 

Daarnaast heeft een kudde enorm veel waarde voor een herder. Los van wat een kudde oplevert en geeft. Het feit dat God een kudde heeft, waar wij mensen nu mee worden vergeleken, is onderdeel van zijn reddingsplan voor de mens.

God wil laten zien aan de duivel dat de mens, die Hij geschapen heeft, sterker is dan zijn macht. Gods plan is ook om de duivel te plaatsen waar hij hoort na zijn rebellie. Om dat te doen heeft Hij ons nodig om de werken van de duivel tegen te houden en om te laten zien dat wij meer zijn dan de duivel. Dat is waarom Hij ons bij elkaar verzamelt als een kudde. Zoals Paulus zegt samen zijn wij 1 Geest en 1 Lichaam. Daar waar de kudde samenkomt kan de Heilige Geest meer doen en bereiken, dan wanneer 1 schaap alleen staat.


Daarnaast is het niet alleen een zekerheid, maar ook een troost voor hen die verloren waren. Want wat zegt ‭‭De Eerste Algemene Brief van den Apostel Petrus‬ ‭2:25‬ ‭HSV‬‬ Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. Zoek Jezus niet naar de verloren schaap? Hij kan met een gerust hart de 99 bijeen laten om die ene te zoeken en te vinden. Die ene dat ben of was jij.

Jij bent geroepen en uitverkoren om de duivel te weerstaan en te helpen om een halt aan zijn koninkrijk toe te roepen.


Omdat de herder een belangrijke rol speelt schrijft de apostel Johannes wederom in ‭‭De Openbaring aan Johannes‬ ‭7:17‬ ‭HSV‬‬ Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Jezus leidt ons dus naar die meest voedzame plaatsen, als je Zijn schaap bent en naar Zijn stem luistert. Jezus brengt de kudde bijeen om de krachten te bundelen.


Het herderschap is voor God van essentieel belang voor zijn kroon op Zijn schepping.

Na de zondeval is de mens gaan dolen en verloren geraakt door de misleiding van de duivel. Echter God vergeet ons niet, sterker nog, wat hier staat is dus dat Hij de herder van de mensheid is. Daar de eerste mens eens een herder was in Eden over alle dieren en bewaarder van het paradijs. Adam mocht de dieren een naam geven. Dat doet een herder ook met zijn schapen die geboren worden. Want is het niet zo dat God jou jouw naam geeft?


Verder was in die dagen een herder, zeker in de tijd van Jezus, iemand die laag in aanzien stond en zelfs als uitschot van de wereld werd gezien. Wat doet Jezus ten tijde van Zijn bediening? Hij verlaagde en vernederde zich voor het volk om de schapen binnen te halen. Hij was dienstbaar voor de mens op aarde ten tijde van zijn leven op aarde. Want waste Jezus niet de voeten van de discipelen? Door de voeten te wassen haal je het stof van de voeten en het stof staat ook symbool voor de duivel. Dit gaat dus heel diep bij de voeten wassing.

Nu zit Hij in jouw hart, als je Hem daar hebt toegelaten en toestemming voor hebt gegeven.. Daar binnen kan Hij gaan opruimen zoals Hij dat in de synagoge deed. Maar dan moet jij Hem wel de sleutels en de autoriteit geven over je hart.

Een herder zorgt ook voor een schone stal om de kudde in te laten slapen en om ze daar te beschermen en beschut te houden.


Wat een Vaderhart heeft God om zo laag te gaan om het hoogste te behalen. Dit is een denkwijze en gedachtepatroon die ons mensen ver te boven gaat. God zegt dit dan ook in zijn Woord in De Prediker‬ ‭11:5‬ ‭HSV‬‬ Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt.

Paulus zegt dit in ‭‭De Brief van den Apostel Paulus aan de Romeinen‬ ‭11:33‬ ‭HSV‬‬ O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en mysterieus, maar dat is niet zonder reden. Door dichter bij Hem te komen en een intieme relatie met Hem aan te gaan zal jij Zijn wegen en mysterie meer kunnen begrijpen en ontrafelen. In en met de Geest zal je meer van Zijn mysterie ontdekken. Ook hier bepaald God hoeveel je aan kan, want niet ieder mens kan de diepte van God bevatten. Laat staan zijn volledige diepte. Daar zullen wij een eeuwigheid voor nodig hebben


Oké, dit is dan alleen vers 1 het eerste gedeelte waar al zoveel uit te halen is en diep op in te gaan. Er is hier ook voor gekozen, omdat het herderschap essentieel is. Niet alleen voor deze Psalm, maar ook voor ons als gelovigen in Christus.


In het 2e gedeelte van het vers zegt David; mij zal niets ontbreken en dat is dus wat een herder ook zal doen voor de kudde. Dat het de kudde aan niets ontbreekt, zowel eten, drinken, als beschutting en veiligheid. Jij als schaap krijgt genoeg voeding, rust en beschutting.


Hier zegt David ook dat als jij op God vertrouwt dan zal het jou aan niets ontbreken, want een herder zal ten alle tijden zorgen dat de kudde voorzien is. Sterker nog, dat er overvloed is. Is dat ook niet de wil van God, dat wij overvloedig zijn en niet alleen voorzien?

Dan gaat het niet alleen over het natuurlijke, zoals in geld, bezit, kleding, etc. Het gaat ook om je gesteldheid. Zoals in De Brief van den Apostel Paulus aan de Galaten 5:22 de vrucht van de Heilige Geest een voorziening en overvloed geeft als je in en met Hem wandelt. Door je uit te strekken naar de vrucht zal het je ook aan niets ontbreken in de geest.

Als het gaat om het geestelijke beschrijft Paulus niet voor niets de geestelijke wapenrusting om die aan te trekken. Dat is jou gegeven om het aan niets te laten ontbreken. Zo sta je dus niet naakt in de strijd tegen de duivel en de trawanten. Verder worden we nog toegerust met de gave van de Geest en bedieningen van de Geest. Zoals een woord van kennis of openbaring, onderscheiding, evangeliseren en profeteren.


Kan je zien hoe mooi Gods Woord verweven is en hoe Hij de zaken met elkaar verbindt om je het aan niets te laten ontbreken? Zie of lees je nu hoe groot het mysterie van God is? Als je nu al veel met elkaar kan verbinden vanuit het Woord, hoe te meer als je God gaat ontdekken in je relatie? Kan je nu bevatten waarom God een diepe en intieme relatie met je wilt? Hij wil je als Vader, vriend, herder zoveel van zichzelf en uit Zijn koninkrijk aan je geven, dat is in het natuurlijke niet te bevatten. Er wordt weleens gezegd dat als God het  geld uit de Hemel kan laten regenen en waarom ook niet. Als jij het Geloof als een mosterdzaad hebt, kan je dan niet bergen verzetten of zoals Petrus op water lopen? Daarnaast gaat het niet alleen om je geloof, maar ook om af te rekenen met je ongeloof. Want vaak is het niet het gebrek aan geloof, maar het hebben van teveel ongeloof. 


Vertrouw daarom in je strijd in het geestelijke op God. Hij weet als geen ander wat er gaande is en hoe het beste de strijd aan te gaan en met welke strategie.


Vertrouw op jouw Hemelse Herder.


Lees ook Ezechiël 34 waar God spreekt over de herder als metafoor. Dit gehele hoofdstuk gaat daar over.


Terug naar de geestelijke oorlogsvoering.

Door God als herder aan te merken zegt David dat God altijd waakt en strijdt voor Zijn schapen. Wordt jij dus aangevallen door de duivel en zijn trawanten dan kan je beginnen met De Psalmen 23:1 door tegen de duivel te zeggen ik weersta jou en je machten, want Hij die in mij is, mijn HEERE die is mijn herder. Dan weet de duivel ook wat een herder doet en wat God dan voor jou betekent en waar jij in je geloof staat.

Door dit te zeggen onderwerp jij je aan God, weersta jij de duivel en dan kan die niets anders dan vluchten; De Algemene Brief van den Apostel Jakobus 4:7.


Dus wordt je aangevallen begin met vers 1 uit De Psalmen 23 door deze aan te halen en te lezen. Daarmee geef je aan met wie de duivel te maken heeft. Dat jij niet met je laat sollen en dat je niet alleen staat, maar dat je de Goede Herder aan jouw zijde hebt die voor en met jou strijdt. Wat vaak gebeurt is dat jij zelf veel aan het strijden bent, terwijl God op jou staat te wachten om de strijd over te nemen. Weet dat Jezus alles al voor jou heeft overwonnen aan het kruishout op Golgotha en dat, nu dat Jezus in jou woont, jij met Hem meer dan overwinnaar bent en dat jij met Jezus onoverwinnelijk bent, door Zijn genade aan jou gegeven. Berust in Hem.

Bedenk hierbij ook hoe David Goliath had verslagen. Dat deed hij namelijk als herder. Als je het verhaal leest in ‭‭Het Eerste Boek van Samuël 17:34 HSV‬ Toen zeide David tot Saul: Uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg. Vanaf dat moment begint de geestelijke strijd in de Hemelse Gewesten.

Hier lees je hoe David strijdt en met welke (geestelijke) wapens. Hoe krachtig is onze God?


Bij het aanhalen van vers 1 zal de duivel al sidderen, omdat hij dan weet waar jij staat in je geloof. Hoe groot jouw geloof, en niet de kennis van de Bijbel, is om te strijden en weerstand te bieden. Je gebruikt namelijk je schild en het zwaard. Het Geloof en het Woord.


Vers 2: Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.


Nederliggen; hier zegt de Heere in Ezechiël 34:15 Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren(/doen neerliggen/laten rusten), spreekt de Heere HEERE.


Hier zegt God door Ezechiël heen dat Jezus ons uit de strijd haalt om ons rust te geven, om ons neer te leggen. Laat God voor jou strijden. Weet Hij niet beter dan jij wat nodig is om de strijd te winnen? Heeft Hij al niet overwonnen?


Met de grazige weiden zegt David dat Hij ons weiden van gras of grasscheutjes geeft of grazige kooien of hokken. Hij wil ons voeden en op krachten laten komen. 


Zachtjes; Exodus 15:13: Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtjes door Uw sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid.

Dat is wat Hij ook met jou doet en wil. Dat je in de strijd niet hardhandig, maar met zijn tedere liefde wordt weggeleid naar de rustplaats/de veilige haven. Hij gebruikt Zijn sterkte en doet dit voor jou met een zachte hand, maar voor de duivel is hij meedogenloos in rechtvaardigheid.


Stille wateren: Hebreeuws; wateren der stilte, dat is, die zeer zacht en stil zijn lopende, tot watering der beesten zeer bekwaam. Oftewel het gaat gemoedelijk en met een dusdanige rust dat je op adem kan komen. Je kan drinken van het stille water en van het levende water wat met rust stroomt. Het water zal niet met geweld razen, zodat je er niet bij kan. Weet, God is een gentleman.


Diep je dit vers verder uit dan lees je wat een herder doet voor zijn schapen. Hij zoekt het beste op om de kudde te voorzien en liefst overvloedig van voeding. Dit met het liefst een beschutting aan een rustig kabbelend stroompje waar je in alle rust kan drinken. De ultieme plek voor een kudde om op adem en kracht te komen voordat er opnieuw actie gaat komen. Als God jouw strijd mag overnemen, dan heb en krijg je de tijd om in het Woord te gaan om je manna tot je te nemen en om te drinken van het levende water, denk aan een preek of studie. Want als je strijd hebt dan kan je flink afgeleid zijn of raken. Je kan overbelast raken en uitgeput. Dat is niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Je dient op tijd de voorraden aan te vullen en op sterkte te komen.


Vanuit de geestelijke oorlogsvoering zegt deze tekst, laat God je voeden zodat je goed uitgerust en in volle kracht de strijd aan kan. Neem voor nu de tijd om aan te sterken en laat God voor je strijden. God zal zelf aangeven als Hij je nodig heeft in de strijd. Rust voor nu, want er is strijd genoeg op komst als je weer verder trekt met de Heer. Je kan niet altijd blijven strijden. Dat kan een soldaat in het leger ook niet. Ook zij moeten op lapt en aangesterkt worden om de strijd daarna weer door te zetten. Soms moet je ook je weg zoeken voor je weer in de strijd komt. Vergelijk het met een strijdplan waar een opdracht voor een ieder afzonderlijk is, omdat een ieder zijn eigen specialiteit, lees gave en bediening heeft. Niet iedereen kan zomaar in iedere situatie ingezet worden. Daarom het rusten en aansterken om op adem te komen.


Vers 3; Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.


Verkwikt: Hebreeuws; Hij doet wederkeren, of Hij brengt weder, dat is, Hij richt op, Hij verkwikt, gelijk een herder de schapen, door hitte en dorst verflauwd zijnde, met lieflijke wateren weder terecht brengt en verkwikt. 


Ruth 4:15: Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.


De Psalmen 19:8: De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.


De Spreuken van Salomo 25:13: Een trouw gezant is dengenen, die hem zenden, als de koude der sneeuw ten dage des oogstes; want hij verkwikt zijns heren ziel. Of, Hij doet mijne ziel wederkeren; te weten, op het rechte pad.


Je ziel heeft de nodige schade opgelopen in de loop van je leven. Vooral zij die later tot bekering komen of zij die wel geloven, maar daar niet actief mee bezig zijn. Waarom deze insteek, omdat veelal vanuit een niet of zwak geloof de duivel makkelijk ingangen heeft om legale gronden te krijgen om daar aanspraak op te maken om de ziel aan hem te binden. Want het doel van de duivel is om jouw ziel voor zijn rijk te winnen. Je leest of hoort soms dat iemand zijn ziel verkocht heeft aan de duivel en dat is dan het ultieme wat je kan doen om de duivel te dienen en hier op aarde zal hij je helpen om beroemd te worden, veel geld te krijgen, er losbandig op los te leven en ga zo maar door. Echter dit is allemaal schijn en leidt tot een leeg bestaan en leven waar de onreine geesten kunnen huis houden en letterlijk kunnen feest vieren.

Door bijvoorbeeld trauma en leed krijgt de duivel legale grond om bezit op je te leggen en dat is niet wat je wilt.

Als het gaat om legale gronden waar de duivel zich aan vasthoudt in je leven is dat niet alleen de poort die jij openzet door …. en noem de situaties maar op. De duivel heeft ook legale grond vanuit de generatie door de zogenoemde generatievloeken en ook de vloeken die over jou en jij over jezelf zijn uitgesproken. Kort gezegd heeft de duivel genoeg om je te binden om je leven niet aan God te geven. Ik ga hier nu ook niet dieper op in, maar neem dit in je gevecht met de duivel mee.


Wat jij wilt is dat je leven, ziel, hart Jezus toebehoort en dat jij daar zelf geen zeggenschap meer over hebt, want wie weet het nu beter? Jij of God? Daarom dat Paulus zegt om je vlees te kruisigen, wat daarmee samenhangt dat je vlees geen invloed meer heeft op je ziel. Het vlees namelijk voedt de ziel zoals de Geest je ziel voedt. Oftewel zolang je geest van de wereld is en je vlees gevoed kan worden door de boze en de wereld zal je ziel vol beschadigingen, striemen van leed en pijn komen te zitten en zal je ziel flink besneden worden door de wereld en al zijn vuiligheid en pijn. Dat maakt het hart bitter, kil, koud en van steen als je het op deze wijze blijft voeden.

Nu heeft God een reddingsplan in werking gesteld en dat is Jezus. Hij heeft alle ellende en narigheid van de wereld als zonden en ziekte van de gehele wereld en mensheid meegenomen aan het kruis en daar na Zijn dood achtergelaten. Door te sterven en daarna de dood te overwinnen en op de 3e dag op te staan heeft God hiermee de Geest ruimte geven om op aarde te komen en dat is gebeurd 10 dagen nadat Jezus ten Hemel is gevaren en zo de Heilige Geest ruimte kreeg om op de aarde uitgestort te worden. Door de 3e eenheid op de aarde vrij te zetten is het voor de mens mogelijk geworden om de geest van de wereld af te leggen voor de geest van God, want wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld Genesis 1:27.

Door de doop leg je namelijk je oude leven af en krijg je een nieuw leven in Christus wat inhoudt dat je geest nu niet meer van de wereld is, maar gelinkt is aan die van God door de Heilige Geest. Nu kan je ziel gevoed worden door God via de Heilige Geest naar jouw geest om daar heling en genezing aan te brengen.


Oftewel door het Woord van God tot je te nemen, de grazige weide, en je dorst te lezen met het Levende Water, het stille water, kan Hij je ziel verkwikken. Je ziel aansterken en heel maken door de schade te herstellen die door je leven in de wereld is aangebracht. 

Want je ziel is je hart en je hart behoort Christus toe. Sterker nog wie kent je hart beter? Jij of God? Want wat staat er in Jeremia 17:9? Juist arglistig is het hart wie zal het kennen? Zelfs jijzelf kent je hart niet goed genoeg om het in toom te houden of te weten wat het wilt. Dus waarom zou dan zelf de beschikking er over willen hebben als God het beter weet en zelfs weet wat er gaat gebeuren en je er voor erger wilt behoeden?

Vergeet ook niet dat je vrije wil in je ziel zit. Je eigen vrije wil bepaalt wat jij doet en waar je voor kiest. Wil je de wil van God doen dan zal je jouw wil ondergeschikt moeten maken aan de wil van God oftewel kies voor Jezus laat Hem volledig in je hart wonen en laat de Heilige Geest je leiden in de beslissingen die je wil neemt van het hart.

Een indiaan zei eens het volgende; er zit in mij een witte wolf en een zwarte wolf die aan het vechten zijn. Toen vroeg iemand en wie wint er? Degene die het meest gevoed wordt. Welke wolf voed jij het meest? Waar wil jij je ziel mee voeden?


Terug naar de geestelijke oorlogsvoering; laat je ziel verkwikt worden door de Heilige Geest met het Woord van God om het Levende Water te laten stromen. Des te meer je ziel hersteld is, des te sterker staat jij tegenover de legermachten van de boze om die te overwinnen met de Heer. Want door en met de Geest krijg je inzicht en openbaring hoe aan de strijd deel te nemen en met welke tactieken. Of dat je nog in de rust blijft om verder te herstellen.


Om je ziel heel te houden dien je te lopen in een recht spoor. Daarom dat God zegt: Laat Mij jou leiden in de sporen van gerechtigheid en waarheid. Wij weten namelijk niet wat gerechtigheid is of onderscheiden wat de waarheid is, want het is niet aan ons om te oordelen. ‭‭Het Evangelie van Mattheüs 7:2 HSV‬ Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

Dat is ook wat God zegt: het oordeel is aan Jezus op de dag des oordeels, dan zal een ieder gewogen worden.

‭‭De Openbaring van Johannes 20:11-15 HSV‬‬ En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. [12] En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. [13] En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. [14] En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. [15] En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

In het leven als Christen is het belangrijk om je geestelijke wapenrusting aangetrokken te houden. 1 Van de onderdelen is het borstpantser of kurkas van gerechtigheid. God wil namelijk dat we recht doen en gerechtigheid nastreven. Onder deze pantser zit de gordel van de waarheid. 


Daarom sluit dit vers ook af met; om mijns wil. Het is de wil van God dat je ziel wordt verkwikt en dat je in de sporen van gerechtigheid blijft wandelen.


In de geestelijke oorlogsvoering betekent dit: houdt je borstpantser aangetrokken. Want het pantser beschermt je hart, dus je ziel. Door recht te doen kan jij je hart, dus je ziel niet beschadigen en lukt het jou om, als het toch mis gaat, direct naar de Vader te gaan om via je advocaat Jezus om vergeving te vragen om zo recht voor de Vader te kunnen blijven staan.

Laat je dus niet verleiden door de wereld met al zijn bling en uitspattingen. Spreek daarbij altijd de waarheid en vermijd de leugen. 

‭‭De Spreuken van Salomo 18:21 HSV‬‬ Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.


Vers 4; Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.


Nu zegt David let op, als je waarlijk op God vertrouwt en met Hem wandelt, wat zal ik mij voor zorgen maken. Als U met mij bent dan hebt U genoeg tools en wapens om mij te beschermen en mij te troosten in de moeilijkste omstandigheden.


De Psalmen 3:6: Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.


De Psalmen 118:6: De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?


Schaduw des doods: Dat is, op schrikkelijk duistere en gevaarlijke wegen, hetgeen David in zijn ballingschap ongetwijfeld dikwijls gebeurd zal zijn, maar wat ook jou kan overkomen. Dat hoeft nog niet zo zeer door jouw keuze te zijn. Het kan ook een aanval of strik van de boze zijn.

Als je ook verder leest in de Bijbel dan lees je verschillende teksten hierover. 

Bijvoorbeeld; 

Job 3:5: Dat de duisternis en des doods schaduw hem verontreinigen; dat wolken over hem wonen; dat hem verschrikken de zwarte dampen des dags!


De Psalmen 107:14: Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods, en Hij brak hun banden.


Jeremia 2:6: En zeiden niet: Waar is de HEERE, Die ons opvoerde uit Egypteland, Die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land, waar niemand doorging, en waar geen mens woonde?


David schrijft dus wel dat hij er doorheen gaat en er dus niet in blijft. Daarentegen zijn we geneigd er in te blijven. Dat kan zijn vanwege de omstandigheden die je het gevoel geven dat het niet anders is. De leugen van de duivel om je in die situatie gevangen te houden. Of omdat je denkt dat er geen andere uitweg is. Of dat dit, ondanks dat het niet goed is, toch een vorm van aandacht is die jij denkt nodig te hebben. Wederom een leugen van de duivel, want het is niet oké.


Er staat ook een belofte; met mij heb je niets te vrezen, je hebt geen angst, omdat God met je is.

Genesis 21:22: Voorts geschiedde het ter zelfder tijd, dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles, wat gij doet.


Genesis 31:3: En de HEERE zeide tot Jakob: Keer weder tot het land uwer vaderen, en tot uw maagschap, en Ik zal met u zijn.


Als jij je leven aan God wijdt, jij je onderwerpt aan Hem, dan belooft God dat Hij met je is ten alle tijden en onder alle omstandigheden. Als de duivel een aanval op jou heeft gepland of op jou aan het uitvoeren is, dan weet jij dus dat je niets te vrezen hebt. God is altijd bij jou en daar waar God is kan de duivel niets doen zonder Gods toestemming. Zoals bij Job in Job 1.


In een getuigenis van een ex-satanist zei hij dat ondanks dat een persoon in zonde was gevallen, maar zich wel aan God gegeven had, een Christen, die persoon de bescherming van God heeft. Ondanks alle rituelen die hij had gedaan, waar een niet of zwak gelovige, allang dood was geweest. De duivel bezocht hem persoonlijk en zei; stop je werken tegen deze persoon, want God heeft gezegd dat die persoon niet aan te raken is. Ondanks dat hij door wilde gaan kon hij niet verder, mede omdat de duivel had gezegd: stop.


Hieruit blijkt dat als jij je waarlijk bekeert en voor God gaat, je onaantastbaar bent. Voorwaarde is wel dat jij je onderwerpt aan God en Zijn geboden navolgt. Dat wil dus niet zeggen dat als je blijft zondigen jij dan niet onder de invloed van de duivel kan komen. Het kan dan zelfs zo zijn dat jij je redding weggeeft aan de duivel. Denk aan Demas. Wij hebben ondanks Gods bescherming nog steeds onze eigen keuze vanuit de vrije wil en daarmee hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid over onze keuze. Noch God noch de duivel kan aan je wil komen.

Zie je hoe belangrijk het is om je wil ondergeschikt aan die van God te maken en dat het vlees dood moet en gekruisigd? Je relatie met God is een sleutel voor je behoudenis en je bescherming van Hem. Jij bepaalt of en hoe je in het boek van leven komt en beschreven staat.


Want zijn staf en stok…

Staf: Te weten, herdersstaf, die tegelijk voor een steunsel dient; alzo blijft de profeet in de gelijkenis van den herder.

Een aantal teksten die de staf of roede onderbouwen en aangeven hoe in de metafoor God met zijn schapen omgaat;

Leviticus 27:32: Aangaande al de tienden van runderen en klein vee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal den HEERE heilig zijn.


Ezechiël 20:37: En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds.


Micha 7:14: Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.


Stok: die gebruikt Hij om de vijand van zich af te slaan, maar ook om de weg te wijzen en de kudde bijeen te houden.


In de geestelijke strijd heb je dus de zekerheid dat jij door God wordt beschermd in en onder alle omstandigheden. Denk dus niet als het (flink) tegenzit dat God van je geweken is. Integendeel, Hij is juist dicht bij je. Ken je de afbeelding van de voetstappen in het zand? Eerst zie je 2 paar en daarna 1 paar. Dat laatste paar is van Jezus die jou draagt, omdat jij het niet ziet zitten.


Als Hij jou draagt dan wil Hij je naar de grazige weide en stille wateren brengen zodat je op krachten kan komen. In de tussentijd leidt Hij jou uit de diepe duisternis en daar zal Hij Zijn staf voor gebruiken, zodat je kan leunen en uitrusten en Zijn stok om de demonen, de boze en onreine geesten van je weg te houden en deze te sturen naar de abyss. God is met jou en strijd voor jou. Besef ook dat je door de Heilige Geest engelen kan aansturen om voor je te strijden.


Vers 5: Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.


Hier lopen heden en toekomst in elkaar over. De strijd wordt gestreden door God en de overwinning is al behaald voor jou, omdat God een overwinningstafel voor jou aanricht in het bijzijn en aangezicht van de vijand. Oftewel God laat de vijand zien dat jij met Hem overwinnaar bent en God laat zien dat Hij altijd voor jou zal strijden ook al is de overwinning al behaald op de vijand.


Is dit geen geweldig statement wat God afgeeft?

God laat door jou heen de vijand weten dat wat hij ook wilt doen jij allang met God overwonnen hebt. Wie kan dat nog meer zeggen? Dat kan alleen een levende God en daar is er maar 1 van en Hij staat aan onze, aan jouw zijde.


Tafel: De Spreuken van Salomo 9:2: Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht.


Tegenover mijn tegenpartijders: Dat zij het tot hun spijt moeten aanzien en lijden. De Psalmen 112:10: Resch. De goddeloze zal het zien, en hij zal zich vertoornen; Schin. hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Thau. de wens der goddelozen zal vergaan.


Gij maakt mijn hoofd vet: Dat is, Gij zalft mijn hoofd overvloedig, zodat het als vet en vloeiend is van olie.


Olie: Versta, welriekende olie of balsem. Ruth 3:3: Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken.


De zin is: Gij vervrolijkt mij uitermate zeer. Vergelijk met De Psalmen 45:8: Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.


De Psalmen 133:2: Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.


De Prediker 9:8: Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.


Jesaja 61:3: Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde. 


Beker: De Psalmen 11:6: Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.


Als de tafel in het aangezicht van de vijand niet genoeg is, bevestigd God jou door je te zalven met olie en je beker zal niet leeg zijn maar overvloeien.


Was het aanrichten van de tafel al niet een statement genoeg om de vijand te laten zien dat hij verslagen is. God bevestigt het dubbel door jou in het aanzien te zalven. Daarmee zeggende dat jij een gezalfde bent waar de vijand vanaf moet blijven. Door de olie op zich ben je al niet vast te pakken, want iets wat vettig en vol olie zit kan je niet zomaar vastpakken en zal snel wegglijden.

Denk maar eens aan die olieworstelaars hoeveel moeite zij hebben om elkaar neer te leggen.

Daarnaast is de olie ook welriekend dat zoveel wil zeggen dat het aangenaam geurend is. Het laat een geur van Gods heerlijk achter. Als een gezalfde van de Heer zal je ook aangenaam ruiken als je in de nabijheid van een ander bent. Dat zal in het natuurlijke ook zo zijn, want je zorgt vanuit je zelf al, door de Heilige Geest in jou, dat je tempel schoon en opgeruimd is en dat geldt ook voor de buitenkant van de tempel.


1 Van de aanvallen van de boze is dat het je niet laat wassen. Het geeft je dan een gevoel dat onrein, oftewel niet schoon zijn, oké is en wel kan. Of dat het je dagen in dezelfde ongewassen kleding laat lopen of dat je huis niet opgeruimd wordt en steeds verder vervuilt.

God wil door je met welriekende olie te zalven de onreinheid van je wegnemen en je heerlijk laten geuren.


De beker die overvloeit is de beker van de overwinning. Wat zegt Jezus als je dorst hebt, kom bij mij en ik zal je het levende water geven wat niet zal ophouden te stromen. Dat doet ook jouw overwinningsbeker. Die zal blijven overstromen, omdat jij niet anders kan dan het levende water te laten overstromen. Jij tap uit het water, maar je laat het direct ook weer verder overvloeien, zodat de volgende eruit kan tappen.


In vers 2 laat Hij je al aan dit water leggen en nu is zelfs je beker aan het overvloeien.


Je beker is tevens ook gevuld met wijn. Want Jezus veranderde niet voor niets water in wijn. Dat was tevens symbolisch voor het leven wat moest sterven aan het kruishout van Golgotha. Het Levende Water dat aan het kruis hing en werd gestoken in de zij om het bloed met water te laten vloeien. Dat bloed daarvan zegt Jezus bij het laatste avondmaal, daar staat de wijn symbool voor. De wijn staat dan ook voor Zijn overwinningsbloed wat jou en mij schoon wast en ons witter dan sneeuw maakt.

Wijn is ook een vloeistof die onder druk uit de druif naar buiten is geperst om daarna te rijpen op vaten. Is dat ook niet wat met jou is gedaan? Jij bent de vrucht van iemands zaad. Door te groeien ga je vrucht dragen. Afhankelijk van je vrucht komt er een moment waarop ook jij wordt geperst. Als jij in Jezus leeft en Hij in jou, dan zal die vrucht ook geperst worden en in jou vat gaan rijpen. Dat zijn de momenten van pijn en verdriet, maar ook de momenten van lering en doorzetten. Hierdoor ga jij net als wijn rijpen. Hoe langer jij rijpt, hoe robuuster je wordt en dat zal dan ook in je geloof zo zijn. 


In de beker zit ook de liefde van God, de Vader. Deze agape liefde is sterker en krachtiger dan welke liefde ook en zal je vanbinnen versterken, helen en reinigen. Want ook in het Bloed van Jezus zit Zijn liefde.


Voor je strijd in de geestelijke oorlogsvoering is deze vers een sterke bemoediging en een handvat om aan vast te houden, want door dit vers uit te spreken geef je te kennen dat de duivel een overwonnen vijand is en dat hij geen vat op jou heeft. Je staat in autoriteit om hem niet alleen te weerstaan, maar om hem ook weg te zetten met de Heilige Geest en de engelen naar de plaats waar hij hoort. In de diepe abyss en de dorste plaats, die niet eens denkbaar is.


Vers 6: Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.


Weldadigheid: Des Heeren die Hij den zijnen belooft en bewijst.


Blijven: Anders, rusten; te weten in des Heeren tabernakel, om Hem met zijn volk te dienen en te loven; hetwelk sommigen niet alleen op dit leven duiden, maar ook op het toekomende; alzo ook de volgende woorden.


Lengte van dagen: Dat is, langen tijd, of eeuwigheid. Vergelijk De Psalmen 21:5: Het leven heeft hij van U begeerd. Gij hebt het hem gegeven; lengte van dagen, eeuwig en altoos.


De Psalmen 93:5: Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.


Jesaja 53:10: Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.


In het laatste vers doet God een belofte en dat is door in en op Hem te blijven vertrouwen, door Zijn stem te horen en te volgen, Hem te dienen en je te onderwerpen zal jij in de tijd hier op aarde enorm gezegend worden en overvloed kennen en in de tijd na de aarde zal jij in Zijn huis blijven. Zoals al gezegd is Jezus daar nu om je plaats voor te bereiden en wordt het hier opnieuw bevestigd dat je na je oordeel in de Hemel komt als je dus gedaan hebt wat Hij jou heeft opgedragen.


Voor je geestelijke oorlogsvoering betekent dit dat je een belofte en zekerheid hebt als de duivel en zijn trawanten voor je staan. Je weet al dat ze overwonnen zijn, je weet dat in en door Jezus jij veel krachtiger bent en dat door God te vertrouwen en zijn geboden op te volgen jij meer dan overwinnaar bent, want je weet al dat je beloond zal worden in de Hemel als de tijd daarvoor is aangebroken. Want in de lengte van dagen zal jij in het huis van de Heere blijven en dat is wat jij tegen de duivel kan zeggen om zijn macht te breken en te overwinnen.


Jij bevestigt hiermee dat je een Koningskind bent en dat jij onaantastbaar bent. Ook al lijkt het vaak dat de duivel je van alles kan aandoen en op je leggen, maar jij moet als geen ander weten dat het een leugen is en dat de wil van God het tegenovergestelde is. Jij bepaalt door je eigen vrije wil wat jij toelaat. Dat klinkt makkelijk en dat is het ook. Echter door trauma of ongeloof is het moeilijk dit te pakken laat staan zo er in staan dat jij jou wil onder controle hebt gegeven van Jezus.

Daarnaast, omdat je een Koningskind ben, zal God jou als jouw Vader alles aan je geven en meer dan wat jij zelf kan bedenken. Dat staat dus in relatie met je geloof in Hem, je relatie met Hem en het vertrouwen in Hem. Vergelijk het met jezelf als ouder, of als je ouder zou zijn, wil jij niet je kind het beste geven en het beste voor zijn leven? Vind jij het niet fijn als je kind jou op je waarde schat en je daarvoor waardeert? Dat is wat God ook voor jou wilt en meer.


Door dit gebed te bidden en te lezen en te proclameren tegenover de duivel geef je aan waar zijn positie is en waar jij staat.

Nu is de duivel nog in de 2e hemel en wil hij over ons heersen in de 1e hemel hier op aarde. Hij weet dat hij uit de 3e Hemel is gevallen en hij weet ook dat jij je kracht krijgt en aanroept vanuit de 3e Hemel en daar kan hij niet tegenop. Sterker nog de duivel en zijn trawanten worden aangemerkt als de vuilheid van de aarde en als slangen en schorpioenen waar wij op moeten trappen om het huis, jij tempel en je omgeving schoon te houden.


Weet dat jij als kind van God, als wedergeboren Christen geschapen bent naar Zijn evenbeeld en dat via Jezus en de Heilige Geest jij kracht, macht en autoriteit hebt om de duivel niet alleen te weerstaan, maar ook om de demonen op de aarde te verslaan en in de Naam van Jezus Christus naar de diepe abyss te sturen.


Onderschat niet waar jij in Christus toe in staat bent.


Tot slot:

De kracht van deze Psalm zit in vers1, maar de rest van de Psalm laat zien waar jij staat.

De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden, oftewel hij zal ten alle tijden proberen je aan te vallen en je zwakke plekken opzoeken om je onderuit te halen en te winnen voor zijn rijk. Ga daarom de strijd aan als je onder vuur ligt, echter kan de strijd zo hevig zijn en de aanval zo sterk, dat niet meer de demonen, maar de gevallen engelen of zelfs de duivel zelf zich er mee bemoeid, dat je dan de strijd aan de Heer moet overlaten en dat jij moet rusten en herstellen in de grazige weide naast de stille stromen. Zo kom je weer op krachten, krijg je nieuwe energie en openbaringen, wijsheid en kennis van de Heer om verder te strijden om de overwinning te behalen. Zo ga jij van glorie naar glorie, bouw jij je geloof op en wordt je onwankelbaar, omdat je op God vertrouwt en dat Jezus en de Heilige Geest in jou mogen wonen. Ze mogen in je wonen, omdat jij het wilt en weet dat dit het beste is voor je leven om het eeuwige leven wat volgt te beërven in Christus Jezus.


Wees bemoedigd, geef niet op. Laat je hoofd niet zakken, want je zoekt geen dubbeltjes en stof. Kijk met een fier hoofd omhoog naar Jezus, want daar komt je kracht vandaan en alles wat jij nodig hebt. Laat het licht op je schijnen ook in die donkere vallei waar je doorheen moet om opnieuw gereinigd en gelouterd te worden. Zo wordt je opgebouwd en sterker gemaakt. Kijk naar de gedekte tafel en ontvang de zalving door Zijn heilige olie en laat je beker overvloeien. Strek je uit naar een overvloedig leven in de heerlijkheid en glorie van God, de Vader met overvloeiende liefde, Jezus Christus, de zoon en de Heilige Geest als helper, trooster, gids en bemoediger.


Ook jij bent een strijder in deze geestelijke strijd en Jezus gaat aan de punt van de aanval om bolwerken neer te halen. Volg Zijn stem en vertrouw op de Allerhoogste.

Wees gezegend en opgebouwd door jouw Heer en Heiland.


Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights