Ik ben Christen en nu?


Christen zijn

Wat betekent het om Christen te zijn?

Wat is Christen zijn nu eigenlijk?

Op deze vragen zal worden getracht hier antwoord op te geven.

Wat zien we nu in de wereld onder Christenen gebeuren? 
De afgelopen decennia komen er steeds meer Christenen bij. Vooral de afgelopen jaren zijn er weer meer Christenen bijgekomen waaronder in Nederland. ‘Gelukkig’ komen er in dit land weer meer Christenen bij, want bedenk dat Nederland inmiddels een zendingsland is geworden.

Door verschillende activiteiten en een meer levendigere Evangelisatie worden meer mensen aangesproken en vertelt dat Jezus van hen houdt. Meestal gevolgd met de vraag waar kom jij als je nu zal overlijden. Deze vraag als voorbeeld om een gesprek over het Goede Nieuws te beginnen.

Het is prachtig om te zien dat mensen zich bekeren en laten dopen. Als je de stap naar bekering zet dat jij Jezus in je hart wilt hebben en dat je Hem wilt volgen. Dat is in essentie geloof genoeg om als Christen te gaan leven. Dat zou je denken, maar wat zegt de Bijbel daarover?

De meest gebruikte vers is ‭‭Het Evangelie van Mattheus 28:19 HSV‬‬ Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

‭‭Mattheüs‬ ‭28:19‬ ‭BB‬‬ Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 
In dit vers staat dat je na het brengen van de Goede Boodschap dat je hen tot leerlingen oftewel discipelen dient te maken door hen te laten bekeren en dopen. Wat daarna volgt is waar menig gedoopte Christen zich minder goed aan kan houden is, om daarna onder het Woord te blijven om alles te leren en te doen om de geboden te behouden.
In dit vers staat al het meest essentiële onderwijs als het gaat om Christen te zijn, namelijk dat jij bekeert ben tot Christus, gedoopt en dat jij je laat onderwijzen en het Woord blijft lezen en er naar blijft handelen.
Helaas zijn er vele Christenen die zich bekeren, misschien zich nog laten dopen, omdat dit vertelt of geleerd is en dan….? Ja, wat doe je dan? Ga je dan door met waar je mee bezig was voor je bekering? Of ga je nu je leven wijden en om te leven naar het Woord om een evenbeeld van Jezus te zijn? Want je weet toch dat jij gemaakt bent naar het evenbeeld van God?
Want als je begint met lezen in de Bijbel en je zou beginnen bij Genesis 1:1, dan lees je hoe God zijn plan is begonnen en in Openbaringen 22:21 hoe het eindigt. Ja in het laatste boek staan de spoilers over hoe het zal aflopen en wie er wint. Als je het boek volledig zal lezen dan lees je echter al eerder hoe het zal lopen en wie er wint.
Maar hou de gehele Bijbel met zijn verloop eens tegen jouw leven? Dan zal je ervaren en lezen dat het veel al dan niet gelijke overeenkomsten zal hebben. Het begint met jouw geest die naar Gods evenbeeld is geschapen Genesis 1:27, om te lezen hoe God de mens heeft geschapen in ‭‭Genesis‬ ‭2:7‬ ‭HSV‬‬ En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Om verder in de Bijbel te lezen hoe God jou maakt in de vrouw ‭‭Jeremia‬ ‭1:5‬ ‭HSV‬‬ Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.

In de Evangeliën lees je hoe ook jij jezelf dient te kruisigen om daarna van Paulus handvatten te krijgen hoe je dat kan doen en hoe je verder kan groeien in het geloof en hoe dit op te bouwen. In het oude testament staan uiteraard ook voldoende handvatten en wijsheden hoe te leven en te handelen. Dat brengt ons dan ook naar het boek Handelingen met praktische handvatten hoe te handelen als gelovige, naast uiteraard de Evangeliën en het oude testament om dan al in Daniel en Jesaja te lezen wat er zal komen en hoe het zal eindigen met als klapstuk de Openbaringen aan Johannes die van Jezus mag opschrijven hoe het zal gaan eindigen.

Kortom je kan als bekeer- en dopeling niet zonder het Woord van God.

Nu ga je de Bijbel lezen en misschien heb je een Bijbelapp op je telefoon en lees je een leesplan of volg je een gebedsmethode of een online Bijbelstudie of …., je bent jezelf aan het onderwijzen en leren over wat Gods Woord tegen je kan zeggen en misschien wel hoe je het Woord kan lezen. Misschien blijf je steken bij alleen het lezen van de dagtekst of een aantal er van en dan …?
Als je dit doet en verder doe je niets, stel jezelf dan de volgende vraag;
hoe weet ik wat ik lees en hoe ik het uitleg of via een plan of online studie krijg uitgelegd wel het juiste is?
Zegt Gods Woord niet pas op voor valse dwaalleringen? Oftewel is de Bijbel op de juiste manier uitgelegd, geïnterpreteerd en onderwezen? Is wat hier staat geschreven correct?

Om te beginnen met ‭‭De Tweede Algemene Brief van den Apostel Petrus‬ ‭2:1‬ ‭HSV‬‬ En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;
‭‭2 Petrus‬ ‭2:1‬ ‭BB‬‬ Maar er waren vroeger ook leugen-profeten bij het volk. En ook bij jullie zullen er zulke bedriegers komen. Zij willen jullie verkeerde dingen leren. Ze leren jullie leugens, die slecht voor jullie zijn. Ze zullen zelfs de Heerser die hen heeft gekocht, niet als Heer willen dienen. Daardoor zal het al heel gauw slecht met hen aflopen.
Daar zegt Petrus iets over verkeerde en valse leer.
Wat Petrus hier zegt en wilt verduidelijken is neem niet zomaar iets klakkeloos aan. Ga er niet vanuit dat wat er wordt gezegd of geschreven ook direct klopt zonder dat je het toets.
Bedenkt dat het aan de boze alles aan gelegen is om je van het smalle en lange pad af te halen. Ja, de weg met de Heer is lang en smal en die van de boze breed en kort. 
Wat zegt Jezus daar over in ‭‭Het Evangelie van Mattheus‬ ‭7:13‭-‬15‬ ‭HSV‬ Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; [14] Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. [15] Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Ook Jezus waarschuwt ons al voor valse leer door profeten. Het is echt voor jezelf van wezenlijk belang om bij de waarheid van het Woord te blijven.

Om op de smalle weg te blijven zegt Jezus oa ook in ‭‭Het Evangelie van Markus‬ ‭10:25‬ ‭HSV‬ Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.

Hiermee zegt Jezus eigenlijk ook, kijk niet naar wat je hebt en de omstandigheden, maar kijk naar wat ik voor jou kan betekenen door mij te volgen oftewel door te doen wat ik doe en gedaan heb en wat ik jou opdraag te doen.
Lees ook ‭‭Het Evangelie van Lukas‬ ‭14:33‬ ‭HSV‬‬ Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.

Zoals je al gemerkt hebt kost het niets om Christus aan te nemen en om je te dopen, maar om Hem werkelijk te volgen kost het je dus alles. Dat is waar menig Christen op stuk loopt.
Want om alles aan Hem te geven betekent ook alles. Praktisch betekent dit niet altijd dat je direct al je bezit gaat verkopen en het dan gaat verdelen. Dit kan maar hoeft niet direct Gods plan te zijn. God vraagt eigenlijk aan jou zit je vast aan je bezit of ben je instaat om mijn bezit te beheren en in mijn opdracht gehoorzaam te zijn om daar mee te doen wat Ik jou vraag? Kan je op mij vertrouwen door te doen wat Ik jou opdraag te doen?
Daar ligt vaak veel pijn voor hen die Christus volgen. Je leest al dat God niet wilt dat je in armoede leeft. Jezus leefde en leeft nog steeds niet in armoede. Hij had op aarde zelfs een penningmeester die Judas heette.

Nogmaals als jij zegt een Christen te zijn kan je dan al het aardse afleggen? Kan je stoppen om alleen maar rijkdom voor jezelf te zoeken? Kan je stoppen om alleen maar te werken omdat je bang bent tekort te komen of dat je niet weelderig kan leven? De Bijbel spreekt hier oa over de manon. Een middel van de boze om je aan hem vaste laten houden door geld en werk als een afgod te gebruiken. Je kan niet anders dan eerst hier voor te zorgen en dan pas plaats maken voor Jezus. Zo werkt het niet.

De valkuil waar je dus in trap als je niet geregeld onder het Woord komt, Bijbelstudies volgt, gebedsmomenten bezoekt, meedoet aan gemeentelijk vasten en noem al de activiteiten op die een gemeente organiseert om jou toe te rusten.

In Openbaringen 2 en 3 laat Jezus aan 7 gemeenten schrijven hoe Hij over hen denkt en wat niet en wel goed hebben gedaan. Daar kan je als Christen een belangrijke les uit leren dat het dus belangrijk is dat je weet wat je doet en wat er in de gemeente gebeurt.

Om in Christus te blijven is dus niet makkelijk. Blijkt maar weer over hoe nauw alles met elkaar samen verweven is en dat er best veel over te schrijven en zeggen valt.

Door het lezen bestuderen van de Bijbel kom je achter feiten die je eerst niet opviel. Dat gebeurt pas later als je vaker de Bijbel leest en uitleg krijgt over wat er in de Bijbel staat.

Zelfstudie is niet verkeerd, maar blijf wat je leest en leert toetsen aan het Woord.
Weet bijvoorbeeld ook dat wat er in het nieuwe testament staat vaak 2 keer terug te vinden is in het oude testament. Het nieuwe testament vervuld namelijk het oude testament en het oude testament ondersteunt het nieuwe testament. Het een kan niet zonder de ander om het zo te zeggen.
Wat zegt Paulus in ‭‭De Tweede Brief van den Apostel Paulus aan Timotheüs‬ ‭3:16‬ ‭HSV‬‬ Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

En weet ook wat staat geschreven in ‭‭De Brief van den Apostel Paulus aan de Hebreën‬ ‭10:25‬ ‭HSV‬‬ En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

Dat zijn geen verzen die op zichzelf staan, maar dit zijn leringen die aangeven dat een Christen niet klaar is na de bekering en doop.

Sterker nog, dan pas gaat het beginnen, want waar ik het nog niet over heb gehad is dat je nog gevuld en gedoopt kan worden in de Heilige Geest. Dat is waar in bepaalde Christelijke stromingen geen of nagenoeg geen aandacht aan wordt geschonken en wat juist 1 van de belangrijke geschenken is die Jezus ons gegeven heeft.
Wil jij christelijk leven en niet terugvallen in de wereld of leven naar de wereld, dan zal je datgene moeten doen wat Jezus jou opdraagt te doen en dat begint ook voor jou al met Mattheüs 28:19.

Doe je dat niet en wil je alleen blijven zeggen dat je christen of gelovig bent en je doet er verder niets mee, weet dan dat juist jij de nummer 1 prooi bent van de boze. Juist zij die zeggen christen te zijn die wil de duivel roven om wraak te nemen. Zij zijn de trofeeën van de boze om mee te pronken binnen hun gemeenschap. Deze personen worden gerekruteerd om de werken van de boze te doen en zelfs om als offer gebruikt te worden. Ja je leest het goed. Ook al ben je bekeert en gedoopt, maar je heb geen intieme relatie met God, dan kan God je niet beschermen en val je ten prooi aan de het rijk van de duisternis. Denk nu niet van ach wat hier staat zal wel meevallen, er zijn genoeg getuigenissen te vinden van personen die weten en hebben gezien wat er gebeurt als je niet de juiste stappen zet om een Christen te zijn die een intieme relatie met God heeft. Let en lees wel dat je nog steeds kan zondigen. Je bent en blijft mens totdat je wordt opgehaald. Een mens zondigt dat is een feit, maar hoe je er mee omgaat is van wezenlijk belang als het gaat om je redding.
Bedenk dit; ‭‭De Eerste Algemene Brief van den Apostel Petrus‬ ‭5:8‬ ‭HSV‬‬ Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
Wat zoveel betekent dat de boze opzoek is naar diegene die zwak staan in het geloof. Hen die het niet zo serieus nemen en denken van ach het moet toch kunnen. Zij zijn er vaak nog slechter af dan hen die niet geloven en ook niets met het geloof doen.

Denk dus niet het zal niet zo een vaart lopen en ik zie wel wanneer ik bepaal wat wel en niet kan en wanneer ik wel of niet geloof of wanneer het geloven wel of niet uitkomt. Doe dit en je komt bedrogen uit. Het draait namelijk niet om jou, maar om HEM.
Denk ook niet och het staat zo in de Bijbel geschreven, dus ik kan er wel een loopje meenemen of het zo toepassen dat het mij zo wel goed uitkomt. Zoals laatst een post van iemand met een glas en fles wijn met het onderschrift van Paulus aan Timotheüs waar Paulus Timotheüs adviseert om af en toe een klein beetje wijn te drinken. Dat is niet om Timotheüs aan te sporen om eens lekker aan de wijn te zitten en even diep in het glas te kijken. Nee dat was een medisch advies ivm slecht drinkwater in die tijd. Als je nu zelf de Bijbel had gelezen en je zelf had onderwezen had jij dit er dan ook zo uit gehaald?

Je bent Christen en nu? Je bent dus geen chri’steen’. Je bent niet doods in je geloof en in het werk van God. Je bent ook niet chris’lijk’ een dode die zegt christen te zijn en het niet is. Een niet gedoopte bekeerling is nog steeds levend dood. Bedenk dit. Je bent pas levend als je gedoopt bent en een nieuwe schepping in Hem zoals Hij jou naar Zijn evenbeeld heeft geschapen. Denk hier maar eens over na.

Je gaat pas echt leven na je doop en met de vervulling van de Heilige Geest, want dan kan je niet anders dan alleen nog Zijn wil te doen, je wilt niet meer anders dan alleen nog Zijn wil te doen.
Wil je echt leven? Laten we dan gaan handelen zoals de Jezus en de apostelen deden. Lees de Evangeliën en Handelingen en stop met het negeren van de boodschap die Jezus voor je heeft. Weet dat Hij van jou houdt en dat God voor je wilt zorgen. Zoals 1 van Zijn namen ook zegt Yehova Jireh. Zie je relatie met God als een kind ouder relatie. Daarin wilt de ouder als aan je geven en voor je doen, maar je hebt zelf ook een aandeel in de relatie door te luisteren en de adviezen op te volgen om te handelen. De relatie is wederkerig en vraagt van beide een commitment. Ben jij bereid deze waarlijke commitment aan te gaan zoals Abraham zijn verbond met God was aangegaan? Lees Genesis 15 hoe toen Abram een verbond aan ging met God en hoe dat gegaan is. Weet dat een persoonlijk verbond aangegaan met God door de duivel niet te verbreken is. Sterker nog het maakt je onschendbaar voor de boze om je iets aan te doen. Alleen jij bepaald dan of je een deur openzet of niet. Het kleinste barstje is dan al genoeg voor de boze om de barst open te maken en een gat te maken.

Speel geen spelletje met je geloof en lees Efeze 6. Ga niet achteruit in je geloof, maar vooruit. Wees niet de staart, maar het hoofd. Ga niet omlaag, maar omhoog. Dit zijn allemaal Bijbelverzen. Zoek maar eens op. Dat is oa. een manier om de Bijbel te lezen en die te bestuderen.

Tot slot lees Spreuken 4 in het bijzonder vers 7 en 19-22. Leer hier van Salomon wat wijsheid is en wat het lezen van het Woord met je kan doen om tot leven te komen.

Wees niet alleen een hoorder en ziener van het Woord, maar wees juist een dader van het Woord.

Dan zal leven met Jezus je meer dan alleen vreugde en glorie geven. Het is de sleutel tot een eeuwig leven met Hem.

Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights