Bevrijding(?)


‘ Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd.’


Mattheüs 12:43-45

Om direct met de deur in huis te vallen met deze, o zo, belangrijke tekst als het gaat om bevrijding.

Maar eerst deze vraag; geloof jij in het bovennatuurlijke? Of zoals ze het in het Engels zeggen the supernatural.

Is jouw antwoord nee, dan zal het lastig zijn om deze blog te begrijpen. Echter ik wil je vragen om het toch te gaan lezen. Al is het maar vanuit de nieuwsgierigheid. Stel je open over wat gaat volgen en wie weet wat deze blog met je gaat doen.

Is jouw antwoord ja, dan is zal deze blog makkelijker te begrijpen zijn. Hoewel, ben jij bekent met bevrijding anders dan dat je het in de Bijbel gelezen hebt? Sta jij zo in je geloof dat bevrijding niet alleen voor de tijd van Handelingen was, maar dat het zeker ook nog steeds die zelfde tijd is?

Bovennatuurlijk(?)

Eerst het volgende; wat wordt bedoeld met het bovennatuurlijke?

Dat is de wereld die je niet ziet en wordt aangeduid als de 2e en 3e hemel. De 3e hemel is daar waar God zit op Zijn troon met naast Hem Jezus, de (aarts)engelen en cherubs. De 2e hemel is de geesteswereld waar de demonen, gevallen engelen en de duivel zijn en waar de engelen, Jezus en de Heilige Geest en jouw geest strijd voeren met de duivel en zijn volgelingen.

Zij die niet geloven of anders geloven leggen de geesteswereld ook uit als energie met de kenmerken van wit en zwart of goed en slecht. Deze andere uitlegvormen zijn een manier van de wereld om het bovennatuurlijke te kunnen beschrijven en te bevatten. 
Wij Christenen hebben het ook niet makkelijk om dit te beschrijven. Neem bijvoorbeeld Daniël en Johannes die in de toekomst mochten kijken over wat er met ons en de aarde gebeurd of zoals de profeten in het ot die in de geest verschillende dingen en zaken zagen.

Een profeet of iemand die profetisch is aangelegd kan ook in de geestwereld kijken. Soms vanuit een droom of visioen. Je hoeft overigens niet gelovig te zijn om in die wereld te kunnen kijken. Zo kunnen kinderen al op vroege leeftijd kijken in deze wereld. 

Als je kind zal zeggen er zit een monster onder mijn bed, denk dan niet dat is de verbeelding. Wie zegt jou niet dat het echt is wat het kind gezien heeft? Een echt monster die een demon is. Denk nu niet, o dat is te ver gezocht. Uit ervaring kan gesteld worden dat deze wereld echt is en dat er echt entiteiten leven in deze wereld die gedaante of identiteit aannemen. Demonen, onreine en boze geesten zijn geest en ziel, maar hebben geen lichaam. Wij hebben wel een lichaam en daar willen ze maar al te graag in of op zitten om rust te vinden.

Hebreeën 11 begint niet voor niets over dat wat je niet ziet er toch is. ‭‭De Brief van den Apostel Paulus aan de Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Of zoals Paulus schrijft aan de Efeziërs in De Brief van den Apostel Paulus aan die van Efeze 6:12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Waarom deze 2 teksten? Als het gaat over bevrijding dan is er als eerste geloof nodig en zoals de Hebreeën brief zegt is het hoop van het bewijs wat niet wordt gezien in de natuurlijke wereld. Want zonder geloof kan je dit niet bevatten laat staan begrijpen. Geloof maakt dat je het bovennatuurlijke kan bevatten en zelfs kan zien.

De 2e tekst is om aan te geven dat er daadwerkelijk, een voor het natuurlijke zicht, onzichtbare wereld is die daadwerkelijk bestaat. Hoe anders kan Hollywood een sciencefiction of fantasy film maken of dat dergelijke boeken geschreven worden?

Lees bijvoorbeeld Ezechiël 37 of Jesaja 6 waar beide profeten in de Geest worden meegenomen. Deze teksten worden niet zomaar aangehaald.

Als je Ezechiël gaat lezen dan lees je dat hij wordt meegenomen in de geest en dorre beenderen ziet in een vallei. Dan zegt God profeteer tegen deze beenderen. Vervolgens komen de beenderen tot leven als Ezechiël gaat profeteren. Als je het leest en je kan beelddenken dan zal er heel wat in je om kunnen gaan. Dit geldt ook bij Jesaja als hij in de troonzaal van God is en hij daar van alles ziet. Even later drukt een engel een vurige kool op zijn lippen om de onreinheid weg te nemen. Dit soort teksten gaan dan leven en een beeld in je gedachten vormen. Echter ook de duivel kan gedachten in je planten met de meeste bizarre taferelen, scenario´s, denkbeelden en dromen.

Deze gedachten kunnen dan zo echt bij je binnenkomen dat het kan gaan leven in je gedachten en dat het vervolgens een identiteit kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het denkbeeldige vriendje van een kind. Wij denken dat het de fantasie van een kind is, maar het is de boze al die een zaadje plant voor zijn plan. 

Om even bij de duivel te blijven die is vanaf het moment dat hij uit de hemel is gegooid door aartsengel Michaël al bezig om de mens onderuit te halen om de zielen voor zich te winnen. In de 6000 jaar heeft hij genoeg tijd en mogelijkheid gekregen om zijn plan uit te voeren en daar voor strategieën te bedenken. Overigens zijn de strategieën van de duivel niet erg vindingrijk. Klopt ook wel als je alles van God kopieert en niet beter weet. Opvallend is ook dat de duivel steeds dezelfde strategie gebruikt. Kennelijk werkt het dan toch voor de duivel om hierin niet creatief te zijn.

Als je wat nu beschreven is kan bevatten dan weet je dat demonen bestaan en dat jij, wij mensen onder vuur leggen door satan de duivel en zijn trawanten. Dit onder vuur leggen gaat niet zonder slag of stoot. Sterker nog dit gaat op de wel meest meedogenloze wijzen, welke niets ontziend en alle morele grenzen overgaat en zelfs overstijgt. Het is ronduit bot en houdt geen rekening met je gevoel of emotie waar jij je in bevindt. Sterker nog daar liggen vaak de gronden en poorten waardoor ze binnenkomen. Het gaat zelfs tegen jouw wil in en hier over heen.

Denk niet dat de boze je met rust laat als je niet gelooft of lauw bent. Echter de boze zal geen directe reden hebben om met jou bezig te zijn. Je vormt geen direct gevaar tegen zijn rijk en daarom hoeft de duivel niet direct iets te doen. Sterker nog je ziel is al voor hem. Ze zullen je wel blijven voeden en het liefst met valse leringen, leugens en stemmen die in je hoofd gaan praten. Zolang jij niet een echte intense intieme relatie met Jezus zoekt zullen ze stil zijn. Sommige hebben opdracht op te wachten tot het moment dat de opdracht die zij hebben uitgevoerd dient te worden. Want voor elk mens is er een opdracht die de duivel uitgevaardigd heeft en dat is om de zielen voor hem te winnen. Daar komt zelfs het moment van je dood bij kijken om zo er voor te zorgen dat jij je niet bekeert, zodat de duivel je ziel kan claimen. Het is echter wel zo dat de duivel het niet zal laten om Christenen aan te vallen en onderuit te halen of nog verder om diegene zover te brengen om zelfmoord te plegen of dat er iets gebeurt waardoor jij het leven laat.
Een ex-satanist zei in een interview dat hij naar bars en discotheken ging om christen te ronselen voor het rijk van de duisternis en dat ging hem erg goed af. Hij kon zelfs in de geest zien wie deze personen waren die christe’lijken’. Een andere kreeg zelfs opdracht om alleen nog maar christenen aan te vallen en niemand anders.  

Als je dit zo leest kan je van alles bedenken en er van vinden. Je kan zelfs zeggen laat nu maar, ik wil er niets mee te maken te hebben. Laat het een ver van mijn bedshow zijn of ik ben wel Zwitserland. Ja, dat is de leugen die de duivel graag in je heeft geplant om je van de realiteit af te houden. Hoe minder je van de waarheid omtrent dit weet des te beter het voor de duivel is. Hoe minder jij in de geest kan ervaren des te makkelijker ben je zijn prooi om te verslinden zoals het woord zegt.

Kijk naar de kerkgeschiedenis. Wat gebeurde er na de eerste gemeente die was ontstaan na Jezus zijn Hemelvaart? Met Pinksteren groeide de Gemeente met 3000 bekeerlingen en later met nog eens 5000 en daarna nog zoveel meer. Totdat er door de duivel werd ingegrepen en door een keizer het Christelijke geloof werd toegestaan en dat er vervolgens regels en religie aan werden gekoppeld om de ware boodschap terug te brengen tot een notendop en alleen vertelt kon worden door hen die in de leugen en valse leer waren opgeleid. De verdere geschiedenis kennen we wel. Heden te dagen heeft de duivel zo een bolwerk kunnen neerzetten, waaronder die van religie en verdeeldheid, dat er veel geloven en stromingen van het geloof zijn. Deze opdeling en verdeeldheid maakt dat de ware boodschap ondergesneeuwd werd en er eeuwen lang alleen over het geloof en de liefde werd gesproken en gepredikt. Vaak wordt nog gezegd; ach wat toen gebeurde was voor toen met de apostelen, maar is niet meer voor vandaag.

Uh, nee. Wat ten tijde van de apostelen werd gepredikt en gedaan is nog steeds van kracht en sterker nog onze opdracht die Jezus aan ons heeft meegegeven. Lees Mattheüs 28 en Marcus 16. Dus nogmaals, nee het gaat niet alleen over geloof en liefde om het ware evangelie te verkondigen. Het gaat ook over voorspoed en overvloed, over bevrijding en genezing over het discipelen en bestuderen van Gods Woord, om de WIL van God te doen en te sterven aan je eigen vlees en vrije wil.

Gelukkig zie je dat de laatste jaren de bediening voor genezing en bevrijding is toegenomen en dat steeds meer en meer er over gepredikt, geleerd en gesproken wordt. Op YouTube zijn bevrijdingsbedieningen te volgen en te zien over de gehele wereld. Kanttekening is wel weet waar en naar wie je kijkt, want ook hier zit veel valse leer en hekserij in. Kijk met de Geest en laat je onderscheiden door de Heilige Geest.

Nu het toch over YouTube gaat. Je ziet vaak dat mensen bevrijd worden in een dienst of op straat. Ja, zoals je weet is de kerk op straat en waar deed Jezus voornamelijk Zijn wonderen? Juist op straat en op Zijn reizen. Nu zie je veel bedieningen de straat op gaan onder het mom van outreach of evangelisatie. Tijdens deze momenten wordt steeds meer en meer vrijmoedigheid ingenomen om niet alleen het Evangelie te verkondigen en voor iemand te bidden, maar ook om mensen te genezen en te bevrijden.

Wat je vaak ziet en hoort is dat als er een bevrijding plaatsvindt dat diegene dan verklaard zich lichter te voelen, dat een zwarte deken of bedekking er vanaf is gegaan en dat ze zich anders voelen. Dat is een kenmerk dat een demon of demonen je verlaten hebben of van je af zijn gegaan. Vaak zie je ook dat de persoon anders uit de ogen kijkt en vrolijker en vreugdevol is. Nu volgt de vraag waar zijn deze demonen naar toegegaan? Zijn ze, zoals de begintekst aangeeft daadwerkelijk naar de dorre plaats gegaan? Of zijn ze in de buurt gebleven?

Even tot zover.


Wat is nu bevrijding? 

In het nt vind je diverse teksten die gaan over verschillende vormen van bevrijding. Ja, je leest het goed er zijn verschillende vormen van bevrijding en veel hiervan is terug te lezen in de 4 Evangeliën en het boek Handelingen.

Vormen van bevrijding die kunnen plaatsvinden zijn:

Je kan direct bevrijd worden en dan ben je vrij van demonen.

Het gebeurt niet direct, maar na een ondervraging en/of onderhandeling van de demon(en) ga je bevrijd worden.

Je kan ook bevrijd worden in een proces van meerdere bevrijdingssessies, wat het meeste gebeurt.

Je kan bevrijd worden doordat jijzelf met Jezus in contact komt en Hij jou bevrijd als je alleen met Hem bent. De zelfbevrijding. Dit hoor je vaak in getuigenissen vanuit de new-age, satanisme, occultisme de vormen van hekserij, van hen die in de goot zaten en volledig vast kwamen te zitten.

Je kan bevrijd worden in een droom of visioen.

Je kan bevrijd worden via de worship.

Het kan zelfs op afstand via een videomeeting of telefoongesprek.

Je kan ook bevrijd worden door het aanraken van bijvoorbeeld een doek of via de schaduw van diegene die een bevrijdingsbediening heeft. Denk daarbij aan de zweetdoeken van Paulus in Handelingen. Hij was daar zelf niet bij, maar men gebruikte zijn doeken om te bevrijden en genezen.

Het meest voorkomende is een bevrijdingssessie of na een altaaroproep.

Wat vaak gebeurt is dat de persoon manifesteert tijdens een specifiek gebed of oproep of door het Woord of dat een specifieke groep demonen wordt aangesproken. Hierdoor kan namelijk een demon zich niet langer meer inhouden en verbergen en dan maakt het zich bekent. Het kan ook zijn dat de persoon zich anders gaat gedragen of zelfs wegloopt.

Als dit gebeurt dan zal de leider met de bediening en zalving van bevrijding de leiding nemen en de demon(en) bevelen om de persoon te verlaten. Je gaat dus niet bidden, maar je spreek tegen de demon. Dat is ook wat Jezus deed. Hij sprak tegen de demon en stuurde deze weg naar de dorre plaats, de abyss. 


Het proces

In de 4 Evangeliën lees je al hoe Jezus te werk ging als Hij demonen uitdreef.

Wat je leest is dat de zalving op Jezus zo groot is, omdat Hij niet alleen God is, maar ook de Heilige Geest met Hem is, dat demonen Hem al herkende voordat Hij in de buurt van de persoon kwam die gedemoniseerd, vaak vertaald met bezeten, is. Denk daarbij aan de storm op het meer die Jezus bestraft. Hij bidt niet, maar spreekt tegen de storm en de zee. Dat deed Hij omdat de storm van orkaankracht door de demonen van de regio was opgewekt. Daarna kwam Hij toch aan land in de regio van deze demonen en trof toen de persoon aan die Legio in zich heeft. Deze Legio herkent Jezus en Zijn autoriteit. Na een onderhandeling werden de demonen uitgedreven toen Jezus hen bevel gaf te gaan.

Bevrijden is dus spreken tegen de demon(en) en hen bevelen uit en weg te gaan. In tegenstelling tot genezing waar je wel gaat bidden en de handen oplegt, Jacobus 5:14-16.
Wees overigens voorzichtig met het opleggen en aanraken van mensen. Demonen kunnen je overnemen of op je komen.

Wat nodig is om te weten is dat iedereen gedemoniseerd kan zijn.
Wat wil dit zeggen; dat demonen op je kunnen zitten en lichaamsdelen overnemen of dat je gedachten krijgt die niet van jou zijn. Iemand die niet geloofd kan zelfs een demon in zich hebben zoals bij de man met Legio. Een wedergeboren Christen kan geen demon in zich hebben, want Jezus en de Heilige Geest zitten in jou. Eigenlijk hoort een Christen demon vrij te zijn, maar door zonde is dat helaas niet het geval. Door de zonde zetten we poorten open en daarmee nodigen wij de demonen uit om te komen. Soms wordt een poort gewelddadig open gezet en dan wordt er illegaal bij je ingebroken.

Iemand die een zware zalving van bevrijding heeft dan gebeurd het, dat als diegene een ruimte in loopt de demonen diegene al kennen en zelfs diegene zijn naam zeggen dat de demonen beginnen te sidderen en eigenlijk al weg willen gaan. Echter diegene met een bevrijdingsbediening moet zich bewust blijven dat het alsnog gedemoniseerd kan zijn als diegene zijn leven niet op orde is. Dat betekent dat je eigenlijk altijd alert dient te zijn en niet op je lauweren kan rusten. Rusten doen we pas als we in de Hemel zijn. Je moet je blijven schoon wassen en vrij blijven bidden. Bevrijding is eigenlijk niet eenmalig, maar hoort onderdeel van je geloofsleven te zijn. Nogmaals door zonde kan je de demonen uitnodigen of door onjuist handelen.

Oké, kan je het nog volgen?

Je kan dus demonen bij je hebben, maar het zal niet in jou zijn als je een Christen bent. Daar komt bij dat jouw wil ook nog een rol speelt in dit proces.

De wil

De demon, de duivel en zelfs God kan je wil niet overnemen of bevelen iets te doen. Je hebt een soevereine vrije wil. Dat betekent dat jij bepaald wat er met je lichaam en gedachten gebeurt. Nu kan je denken, maar diegene dan die zelfmoord plegen of een moord plegen en niet weten wat ze gedaan hebben? Ja, het kan zijn dat de wil zover naar achteren is gedrongen dat die niets meer kan inbrengen. Dat komt mede door het vlees die de overhand heeft gekregen over de wil. Zoals ik al schreef demonen zijn meedogenloos en respecteren je wil en gaan aan je wil voorbij om hun doel, de opdracht uit te voeren.
Dit is best zware kost om te begrijpen en uit te leggen, maar het komt er op neer dat jij zelf niet meer weet wat er gebeurt, omdat je wil niet sterk genoeg is om tegen deze overmacht in te gaan. Vaak beschrijven deze mensen dat het zo intens zwart werd dat het leek alsof je uitgeschakeld werd. Wat dan ook eigenlijk gebeurt. De wil wordt uitgeschakeld en de demonen nemen het over en doen hun ding.

Voorgeschiedenis

Hoe heeft het zover kunnen komen dat jij je wilsbeschikking dusdanig verliest dat jij er geen controle meer over hebt, dat je dus door demonen wordt overgenomen?

Daar komt heel veel vanuit het verleden waar mogelijkheden of situaties zijn gekomen waar demonen binnen of op je zijn gekomen. Grond hebben gekregen om binnen te komen of met bruut geweld zijn binnengekomen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn een of meerdere traumatische ervaringen, een onveilige omgeving waar je in opgroeit, onverwerkt rouwen, overspel, het bedrijven van hekserij, oftewel alle zondige handelingen die je blijft doen omdat je het wilt of moet doen of gedachten die je steeds krijgt of nodig hebt om rust te krijgen of muziek luisteren met een verkeerde boodschap en ga zo maar door.

Als je in het ot de boeken Exodus, Numeri, Leviticus en Deuteronomium zal lezen dan kom je de gronden en geboden tegen die zonde zijn en waar de demonen op gaan zitten als je hen recht geeft aan deze gronden, ook wel legale gronden genoemd en het overtreden van de geboden die dan ook legale grond worden. Het is zelfs zo dat niet eens jijzelf deze zonde gedaan dient te hebben, maar dat het uit het voorgeslacht komt. Denk bijvoorbeeld maar als men zegt o, maar dat zit in de familie. Dat is niet oké, want dat betekent dat je de duivel legale grond blijft geven in je bloedlijn. Dit wordt ook wel de generatievloeken of generationele zonden genoemd. Dat betekent dat de duivel recht heeft vanuit de generatie om op of in jou te zitten en door kan gaan bij jou met de opdracht. Denk bijvoorbeeld aan de zogenoemde erfelijke ziekten, handelingen die jou ouder ook doet en jij nu ook en ga zo maar door.

Als je de Bijbel leest dan lees je ook dat de satan de aanklager is en Jezus onze advocaat en dat is ook wat er in de Hemelse rechtbank bij God de Vader gebeurt. Daar vind in deze rechtbank een continue pleiting van de aanklachten van de satan aan jou adres plaats. In jou dossier staat wat je gedaan hebt en waar rechtsgrond is om een demon op te laten zitten. Deze rechtsgronden kunnen ongedaan gemaakt worden. Dat doe je om naar Jezus Christus en het kruis te gaan. Want dat is zo mooi en genade vol wat God heeft gedaan door Zijn Zoon Jezus Christus heen. Door Jezus aan het kruis te laten gaan is daar de zonde en ongerechtigheid zoals ziekte gekomen. Door het sterven van Jezus is de gehele zonde en ongerechtigheid achtergebleven op het kruis. Daarna is Jezus naar het dodenrijk gegaan om de dood te overwinnen en de duivel te verslaan om vervolgens de sleutels van het dodenrijk mee te nemen inclusief de krijgsgevangen. Daarna heeft Jezus het dodenrijk op slot gedaan en is opgestaan op de derde dag om daarna ten Hemel te gaan om voorbereidingen te treffen en om voor ons als advocaat in de rechtbank te staan om ons vrij te pleiten.

Nu komt het; door Jezus aan te nemen door je waarlijk te bekeren en je zonden te belijden ga je rechtsgronden wegnemen die satan tegen jou wilde houden. Door Jezus aan te nemen kan Jezus in jou komen om woning te nemen en jij in Hem zoals Paulus dat uitlegt.

Wat je soms ook ziet is dat bij de waterdoop de bekeerling na complete onderdompeling bevrijd wordt. De actie van het begraven van de oude mens was genoeg om de legale gronden voor de duivel weg te halen, zodat de demonen er niet meer konden blijven en wel weg moesten.

In het proces van bevrijden is het dus van essentieel belang dat jij je waarlijk bekeert, belijd en vergeving vraagt. Want door dit te doen ga je schoon schip maken met je tempel. Je gaat je tempel opruimen, zodat Jezus en de Heilige Geest er volledig in kunnen wonen.

Wat je vaak ziet is dat bij de bevrijding de persoon gevraagd wordt om zaken te belijden die gebeurd zijn en om mensen te vergeven die er mee te maken hadden. Je vraagt namelijk niet alleen vergeving voor jezelf voor wat je gedaan hebt, maar ook voor hen die er bij betrokken waren. Ook al heb jij het niet gewild en is het tegen je zin in gegaan. Dan nog vraag je voor diegene vergeving. Zeker bij traumatische situaties zijn dit ingrijpende processen. Doe je dit namelijk niet dan kan je bevelen wat je wilt, maar de demon vindt dat er nog recht is om te blijven zitten. Denk aan satan in de rechtbank. Vaak is het belijden en vergeven niet een algemene uitspraak van wat is gebeurd, maar juist specifiek en soms tot in de detail.

Dit brengt tevens het volgende punt mee en dat is de zielenpijn. Wat nu als de trauma zo heftig is dat de ziel zo beschadigd is? Dan kan het zo zijn dat de demon(en) alsnog grond hebben om te blijven zitten waar ze zitten. Je hebt dus beleden en vergeven en nog kunnen ze blijven zitten. Ook als je uit de generatie de vloeken hebt verbroken en vergeving voor je voorouders hebt gevraagd. In dit proces en in deze situatie zal je eerst door een helingsproces van de ziel moeten gaan. Door terug te gaan naar dat specifieke moment of situatie. Het is noodzakelijk deze her te bleven met de pijn van toen en is dat geschied dan kan je belijden en vergeven en dan is de grond ontbonden en moet de demon weg. Dit zijn wel de moeilijkste processen. In dit proces heb je de gave van onderscheiding hard nodig. Want wat ben je dan namelijk aan het uitdrijven? De geest of het vlees. Het vlees kan je namelijk niet uitdrijven dat zit in je. Het kan wel zoveel pijn en schade hebben dat het je zelfs kan laten manifesteren zonder dat er een demon aan te pas komt. Die voeden het overigens wel.


Hoe verder?

In het proces van bevrijding is het dus enorm belangrijk om niet alleen de gave van onderscheiding te hebben, maar ook de volledige Heilige Geest die door je heen moet werken. Dit vraagt om een intieme en intensieve relatie met God. Je kan niet zonder Jezus, de Heilige Geest en de liefde van het Vaderhart. Want het Vaderhart is ontzettend hard nodig bij zielenpijn en het herstelproces. Daarnaast is profetisch inzicht geen overbodige luxe. Strek jezelf uit om in de Geest te kijken om te zien wat er in de geesteswereld gebeurt.

Je leest het al, bevrijden is een opdracht, maar het vergt je volledige geloof.

Zoals Jezus zegt iedereen kan demonen uitdrijven en zieken genezen als je maar (kinderlijk) geloof hebt. Reken ook af met je ongeloof. Zoals Jezus zei tegen de discipelen toen zij terugkwamen van de zending en vertelde dat het bij die jongen niet gelukt was de demonen uit te drijven. Dat betekent niet dat de discipelen geen geloof hadden. In tegendeel ze hadden veel geloof, alleen ze hadden ook nog ongeloof over dat het misschien toch niet zou kunnen lukken. In een bevrijdingsstudie werd de vraag gesteld over de grootte van demonen. Er werd klein begonnen en het werd steeds groter tot zelfs de grootte van een flatgebouw. Daar zeiden enkele dat zij zulke grootte demonen hadden gezien. Vervolgens werd gezegd dat het ook mogelijk was om veel demonen op je hand te hebben. Hiermee werd aangeven dat het niet uit maakt hoe groot ze zijn. Sterker nog jij maakt ze vaak groter dan ze zijn. Kern is dat jij bepaald hoe de bevrijding verloopt. en waar jij in de autoriteit van Jezus staat. Welke macht erken je aan de demon? Of geef je deze helemaal geen macht? Zoals Paulus in Efeze 6 schrijft; het is niet een gevecht van vlees en bloed, maar een gevecht in het bovennatuurlijke met bovennatuurlijke krachten en machten. 

Het is ook noodzakelijk te weten dat jij spreekt uit en met de autoriteit van Jezus Christus. Want wij zijn naar Zijn evenbeeld geschapen, Genesis 1:27. Daarom spreek je ook met die macht en kracht de demonen aan. Wat demonen dan gaan doen is je testen of je wel die autoriteit, macht en kracht vasthoudt. Zeker als je pas begint met deze bediening. Laat je ook niet intimideren als de persoon heftig gaat manifesteren. ik ga niet zeggen dat je niet geraakt kan worden, maar er zal je niets heftigs kunnen overkomen als je in de autoriteit staat. Soms worden demonen erg fysiek en dat doen ze om je te laten handelen uit het vlees, want ze kunnen zich voeden door de  emotie die je dan krijgt en pijn die jij de persoon kan aandoen, vaak omdat je de persoon en jezelf wilt beschermen. Het is al gezegd de duivel is meedogenloos, ook in dit proces. Sta ook niet raar op te kijken als tijdens de bevrijding ineens andere personen beginnen te manifesteren of zich er mee gaan bemoeien. Hogere in rang van de demonen zijn instaat andere demonen, die bij andere personen zijn, op te roepen om mee te doen om de bevrijding te stoppen of te onderbreken. Daarom is het sterk aan te bevelen om niet alleen een bevrijding te doen, maar altijd met een team of in de gemeente zelf voor de nodige steun en bescherming. Het zal niet de eerste keer zijn dat een kleine tengere vrouw door meerder personen in bedwang gehouden moet worden om dat deze bovennatuurlijke krachten krijgt. Of dat een persoon zo manifesteert dat het gaat klauwen om je te beschadigen.

Sta ook niet vreemd op te kijken als de persoon bezweringen aan het doen is en/of vervloekingen aan het uitspreken is. Verbreek deze direct in de naam van Jezus Christus.

Demonen kunnen ook faken. Dan doen ze net of ze weg zijn of ze doen de persoon na om de bevrijding te vertragen of te stoppen. Hier moet je echt alert zijn op de manier waarop de persoon zich gedraagt en hierin is de hulp van de Heilige Geest onmisbaar. Eigenlijk heb je die continue nodig.

In het proces kan het ook zijn dat gebed en vasten nodig is om de demonen weg te krijgen. Dat kan dan zowel door de persoon die bevrijd wordt als door het team gedaan worden.

Er zijn ook processen waar de aanwezigheid van demonen zo sterk is dat de persoon de Bijbel niet kan lezen, niet kan bidden en niet eens de naam van Jezus kan uitspreken. Dat zijn blokkade geesten die op de persoon gaan zitten op de specifieke zintuigen.

De boze heeft een heel arsenaal aan middelen om de bevrijding te ondermijnen, te vertragen en om het teniet te maken.

Je leest het laatste goed, je kan je bevrijding teniet maken. Dat gebeurt door het ongeloof. Na je bevrijding komt de boze om je te testen en gaat weer hetzelfde bij je doen als voor je bevrijding. Door deze actie kan je denken; o nee, de bevrijding heeft toch niet gewerkt het is weer terug. In werkelijkheid is het niet terug, maar je krijgt alleen het idee of gevoel wat er bij hoort terug. Nu is het aan jou, geloof jij deze leugen? Als je namelijk naar de wil van God kijkt, dan weet je eigenlijk al wat van God is en wat van de duivel. Dat is tevens je toetssteen.

Wat ook kan gebeuren na de bevrijding is dat je denkt dat de demon er nog zit. Dit is vergelijkbaar met fantoompijn. Je vlees laat je denken dat het er nog zit, maar in werkelijkheid is het weg. Daarom is het zo belangrijk om na je bevrijding je tempel op te ruimen en direct te vullen met de zaken en dingen van God. Ga het woord lezen, preken luisteren, bidden, worshippen en wat nog meer je voor Jezus kan doen.

Als je bezig bent met de bevrijding waak er voor dat je tijd kostbaar is. Ze willen nog weleens tijd rekken of met je spelen. Wees adequaat en resoluut in je handelen. Ga ook niet eerst met de lagere in rangen om deze er uit te zetten. Vooral die demonen die laag in rang zijn kunnen hardnekkig en koppig zijn en soms extreem gewelddadig. Dit doen ze om in de geesteswereld te laten zien dat ze denken wel iets te kunnen zijn of om op deze wijze hoger in rang te komen.

Hoger in rang hoe rustiger ze kunnen zijn. Maar soms ook extreem. Onderschat ook niet de bovennatuurlijke kracht die ze bezitten. Wees echter niet bang, want ook jij bezit door Jezus bovennatuurlijke kracht om de demonen te weerstaan.

Ga daarom bij de bevrijding als het kan naar de zogenoemde ‘strongman’ de leider van de bende. Die kan de identiteit hebben van de poort waardoor het naar binnen is gekomen, maar het kan ook zijn dat het een naam heeft aangenomen. Er is zelfs een lijst met namen van demonen. Het is niet altijd nodig om een specifieke naam te weten om die geest eruit te zetten, maar soms is het nodig vanwege de grond waarop het is gaan zitten of omdat het echt zo koppig is dat het weigert te gaan, tenzij de naam wordt uitgesproken.

Bedenk ook dat demonen samenwerken en ook tijdens de bevrijding kunnen wisselen om verwarring te scheppen of om het uitzetten uit te stellen en te bemoeilijken.

Er zijn er dus ook die andere buiten de persoon om proberen aan te roepen om te versterken.

Kortom het is niet altijd zo makkelijk en simpel. Het kan juist heel complex zijn. Je hebt namelijk met verschillende soorten, rangen en identiteiten te maken, met regio, karakter eigenschap, of het uit het water, lucht, aarde, etc komt. Vanuit de elementen zijn ook weer verschillende soorten, ze kunnen ook diergedaante hebben als slangen, octopus, etc. Recentelijk zie je ook dat een eigenschap uit een game, video of muziek kunnen hebben. Zeker vanuit de gaming industrie worden nieuwe en andere identiteiten verzonnen die de demonen kunnen aannemen. Of is het de duivel die deze nieuwe identiteiten in de games laat stoppen. Zoals al gezegd is ook muziek een heftige poort waar demonen met identiteiten kunnen zitten. Denk daarbij niet alleen aan de metal, maar ook aan de seculiere muziek zoals hiphop en pop.

Bolwerken en vestigingen

Tijdens het bevrijdingsproces stuit je op bolwerken, vestingen en kampen van de boze.

Deze bolwerken zijn in de loop van de tijd opgebouwd en versterkt om zo het weggaan te bemoeilijken of zelfs ongedaan te maken. De vestingen en kampen die zijn aangelegd zijn om de demonen te legeren en verder toe te rusten.

Nu zijn er bolwerken en vestingen op en in de persoon, maar je hebt ook bolwerken, vestingen en kampen in en rondom het huis, de gemeente, regio, plaats, land, wereld(deel). Bolwerken die kan je niet met direct aanspreken neerhalen, maar dat zal net als met Jericho in een proces moeten gaan. Jericho ging ten slotte na specifieke instructies neer op de 7e dag. God zal jou dan ook specifieke instructies geven bij het neerhalen en vernietigen van de muren van de bolwerken. Bedenk ook dat in bolwerken de gevallen engelen zitten die meewerken om het plan uit te voeren. Gevallen engelen overigens kunnen niet in een lichaam zitten, want ze hebben al een lichaam. Alleen de onreine en boze geesten kunnen in een lichaam gaan zitten.

Gevallen engelen stuur je ook niet zomaar weg, daar is gebed, vasten en hemelse strijd voor nodig zoals Paulus al zegt in Efeze 6:12.

Bij het slopen van de bolwerken heb je dus meerdere wapens en tactieken nodig om het neer te halen, maar God zal je hierin leiden en helpen met instructies en wijsheid. Zet bij het breken van de bolwerken worship op en dan waar veel drum, geklap en dergelijke inzit, want muren breken af door klappen, stampen, juichen, sjofar blazen, vingers knippen, etc. Deze geluiden dringen die binnen bij de boze en zal leiden tot vernietiging van de muren.

De vestingen en kampen kan je vernietigen door daar vurige pijlen op af te laten vuren en om de engelen opdracht te geven deze te vernietigen en omver te halen. Laat je gebed daar specifiek in zijn. Er zijn lijsten met gebeden om deze werken van de duivel neer te halen.


Uitgedreven en dan?

Bij de bevrijding gaan de demonen er op verschillende manieren uit. Dat kan door;
– kuchen
– hoesten
– blazen
– overgeven
– door een loopneus
– de schaamstreek
– de anus
– de oren
– de neus
– het hoofd
– de vingers
– de voeten

Daar waar de demonen zijn binnengekomen zo gaan ze er ook uit.
Zorg daarom bij het uitdrijven voor tissues, bakje of zakje.

Als de demonen eruit zijn dan verzegel je de persoon met het bloed van Jezus Christus en bid je de Heilige Geest over diegene uit.

De demonen die eruit gaan die gaan naar de afgrond, abyss, de dorre plaats. Soms maakt de demon het zo bond dat je opdracht krijgt om het terug te sturen naar de meester en dat is de duivel, satan zelf. Daar willen ze niet naar terug, omdat ze dan de straf ondergaan voor het niet uitvoeren van de opdracht. 

Weet dat een demon een geest en ziel heeft, maar geen lichaam. Die zoekt het bij ons.

Wees niet bang door te denken dat de demon er nog is na de bevrijding. Als de persoon aangeeft zich anders en lichter te voelen, dan weet je dat diegene vrij is van wat je hebt weggestuurd. Overigens zegt het nog niet dat diegene ook helemaal vrij is.

Reinig na de sessie de persoon, jezelf en het team en de ruimte.

Bedenk wel dat een demon over kan springen op het laatste moment naar iemand die in de ruimte aanwezig is. Daarom het nabidden van je team.

Het is ook weleens gebeurd dat tijdens een sessie de deur van de ruimte openging en er een demon naar binnenkwam om de persoon vervolgens te laten stikken. Wees alert dus op en in de ruimte. Het is goed als je in de Geest kan kijken, maar niet iedereen kan of heeft deze gave.
Wees niet bang en laat je niet ontmoedigen. Het is en blijft een proces en we leren dagelijks weer iets nieuws.

Sta ook niet vreemd te kijken als bij de bevrijding de persoon geneest, want ziekte is niet van God. De duivel en zijn demonen maken je ziek en leggen dit op jou. Bevrijding en genezing gaan dan ook hand in hand en zijn onlosmakelijk van elkaar.


Avontuur

Als jij gaat uitstappen in de bevrijdingsbediening, maak dan je borst maar nat. God zal je dan opleiden en dat gaat op Zijn manier en wijze en niet zoals jij denkt dat het zou kunnen of goed zou zijn. 

Voor je het weet zit je in een bevrijdingsproces waar je momenten krijgt dat je niet meer weet wat te doen of hoe te handelen. Dan kan je niets anders doen, dan op God vertrouwen en de Heilige Geest de ruimte te geven om je wijsheid en inzicht te geven die nog is om de broeder of zuster te helpen.

Wees ook alert in wat je doet en hoe je het doet. Ga niet zomaar denken ow, ik sta in Gods autoriteit en ik kan alles aan en iedereen aan. Dat zou je nog zuur kunnen komen te staan. Zoals al geschreven als in jou de autoriteit van Jezus niet wordt gezien en erkent, dan kunnen de demonen zeer machtig en krachtig overkomen en gaan huishouden. Denk aan de zonen van Skevas in het boek Handelingen. Je kan best veel doen in de Naam van Jezus Christus, maar wil je echt stappen maken en handelen naar Zijn wil, dan kan je niet anders dan Jezus volledig in je te laten wonen en de Heilige Geest de volledige ruimte te geven. Dit is dus ook direct je valkuil, want waar heb jijzelf al mee afgerekend en wat zit er nog of is er opnieuw op komen zitten? Wees reëel naar jezelf en wordt niet hoogmoedig door te denken dat jij alleen of dat jij het beter of noem maar op kan.

Bevrijden is nederig blijven naar God toe. Je vat door Hem te laten vullen en je lichaam door Hem te laten gebruiken zoals je een stuk gereedschap of instrument gebruikt.

Lees je zoveel mogelijk in, laat je opleiden, laat je leiden en vertrouw op God. God heeft ten slotte de leiding en de regie over het bevrijdingsproces. Hij bepaald wanneer er bevrijding plaatsvindt. Er is een dag voor je bekering, doop, geboorte, dood en bevrijding.

Geef ook niet op in de strijd als het niet lukt of dat het lijkt alsof het niet gelukt is. Soms kan na jou interventie alsnog de bevrijding komen, maar later waar jij niet bij bent. Het gaat ten slotte om de de relatie die jij met God de Vader, de Zoon Jezus en de Heilige Geest hebt.

Bedenkt ook dat bevrijding niet altijd op jouw voorwaarde zal gaan. De demon kan de persoon zo overnemen, dat jij niet ziet wie het is. Dat je dan kan denken dat de persoon normaal is, maar in werkelijkheid is overgenomen. Vaak zie het aan de ogen en let dan op de stand en grootte van de pupil. Let op het gedrag en eventuele uitspraken die worden gedaan. Vaak kan je uit de woorden opmaken of diegene terug is of niet.


Tot slot

Jij bent uiteindelijk niet bepalend in het proces, maar Jezus en de Heilige Geest. Gelukkig ziet God ons hart aan en weet Hij wat we nodig hebben in het proces. Werk met een team. Het is raadzaam om niet alleen te werken, omdat je dan elkaar kan beschermen, maar ook de Heilige Geest krijgt meer ruimte om te werken. Als je alleen bent kan de Heilige Geest maar werken met de ruimte die jij Hem geeft.

Leer van elkaar en ondersteun elkaar. Luister ook naar wat in je nabijheid wordt gezegd om inzicht in het proces te krijgen. Luister naar diegene die bevrijd wordt. Die geven de beste instructies. Let alleen wel op dat het de persoon zelf is en niet de demon, want die kunnen liegen.

Er zijn bevrijdingsbedieningen die met lijsten werken waarop vragen staan om zo specifiek en doelgericht op de demon af te gaan om het werkloos en dakloos te maken. Deze lijsten geven dan meer input over de achtergrond van de diegene die wordt bevrijdt. Ook kan je het gebed vooraf beter afstemmen op de Heilige Geest.

Mocht je toch alleen komen te staan in een bevrijding, vertrouw op de Heer en de Heilige Geest op hun hulp en wijsheid. Roep de engelen, want die staan ter beschikking om jou te helpen en om de demonen naar de afgrond te slingeren.

Ga niet direct met een demon praten, maar stuur het direct weg. Je praat alleen tegen een demon als de situatie daar naar vraagt of om dat het proces moeilijker is en je meer info nodig hebt. Weet dat op dat moment je ondervraging aan het doen bent in de autoriteit van de Heer en dat ze dan moeten luisteren en de waarheid moeten zeggen.
Vaak zijn de demonen zo vol van zichzelf dat ze al direct de waarheid zeggen en het plan wat ze hebben gekregen en de strategie. Ze geven vaak ook meer info dan nodig. Bescherm diegene ook dat er niet iets door de demon wordt gezegd wat de persoon in verlegenheid kan brengen achteraf. Gebruik ook hier wijsheid en alleen dat wat je nodig hebt.

Wees ook specifiek en zo gedetailleerd mogelijk om te vragen en opdrachten te geven, want voor je het weet geef je onbedoeld een grond of recht zodat ze kunnen blijven zitten of daardoor moeilijker weggaan. Kom je er achter dat je het fout gedaan hebt corrigeer het direct en verbreek het in Jezus Naam. We blijven ondanks de assistentie van de engelen, de Heilige Geest en Jezus mensen en ons vlees kan altijd naar boven komen of getriggerd worden zonder dat je het direct door hebt. Je kan ook overgenomen worden zonder dat je het direct doorhebt.

Blijf waakzaam in de Geest. Gebruik je tongentaal die is sterker dan jouw woorden. Zet worshipmuziek op als je begint en poets vooraf je uitrusting op.

Mocht het een proces van bevrijding zijn in je directe naaste omgeving en of zelfs bij iemand van je gezin of in je huis weet dat dit dan een lang traject kan zijn. Vaak krijgen de demonen opdracht om je uit te putten en te vermoeien om zo het proces te remmen of zelfs te stoppen. Zeker als er veel onverwerkt trauma bij komt kijken en jij eigenlijk niet de counselor bent.

De Bijbel zegt dat een IEDER geroepen is om demonen uit te drijven en zieken te genezen. Laat je dus niet afschrikken om je opdracht uit te voeren. Maak de demonen niet groter dan ze zijn en leg de leugen naast je neer.

Echter ben je geroepen het als bediening te hebben, bereid je dan voor op een wild en geweldig avontuur met veel turbulentie en begin met Spreuken 4:7 te lezen en Marcus 4:22 dit zijn sleutelverzen voor je bediening naast de andere mooie teksten die je moet gebruiken.

Er zijn genoeg boeken en gebeden om je te helpen in de bediening en om je ‘gebeds’leven sterker, rijker en voller te maken.

Denk niet dat je alle wijsheid hebt en dat je alles aankan, want dat is je grootste valkuil en besef dat je de wortel van het kwaad er vaak niet direct uitgaat, maar met een proces.

Blijf daarom leren en zoek verschillende bedieningen op om geïnformeerd te blijven en om van elkaar te leren, want bedenk dat zij al 6000 jaar onderweg zijn en jij nog maar zeer kort. 

Bedenk dat naar mate je bediening toeneemt de autoriteit van Christus meer door je heen komt en de zalving door Christus over jou heen toeneemt in combinatie met het opbouwen van je geloof voor bevrijding. Blijf daarom hongerig naar het Woord, blijf het bestuderen, want je hebt het nodig bij de bevrijding. Blijf in gebed en het liefst in tongentaal. Laat ook regelmatig voor je bidden en je bevrijden, want denk nu niet dat jij vrij kan blijven als je regelmatig in contact komt met de demonen. Een voor jou niets zeggende situatie kan al een poort zijn om binnen te komen of via een onbedoeld emotioneel moment van zwakte of dat je vlees toch omhoog komt en zo zijn er nog meer punten te noemen. Wees daarom niet koppig, hoogmoedig en eigenwijs en check jezelf met regelmaat. Ook jij bent en blijft in een bevrijdingsproces al zal het vrij zijn best lang kunnen zijn. Bedenk dat hoe meer je in de bediening komt te staan des te zwaarder de aanvallen en verzoekingen en des te sterker de demonen die tegen je gaan vechten. Blijf daarom alert en waakzaam, want hoger de demon in rang is des te gehaaider en gemener ze zijn. Dit gaat vaak veel stiller en in stealth-mode aan de slag dan met bruut en luidruchtig geweld.


Gebed

Dank U Vader voor het delen van deze belangrijke boodschap en bediening die u ons als opdracht heeft gegeven om uit te voeren. Dank u dat we niet alleen zijn, maar met een overweldigende meerderheid om de aanvallen af te slaan, de plannen ongedaan te maken en bolwerken te vernietigen. U gaat voor ons aan de punt van de aanval om een bres te maken. U heeft de regie en U leidt. Dank dat U ons verder en meer toerust met wapens om de bevrijding te laten slagen. Dat de engelen ons blijven steunen en helpen in de strijd. Dat wij de engelen door de Heilige Geest kunnen aansturen en dat wij in onze missie zoveel als mogelijk demonen dakloos en werkloos maken. Dat de abyss vol komt te zitten. Dank U voor de zalving voor deze bediening. Dek ons onder het kostbaar en dierbaar bloed van Uw Zoon Jezus Christus om ons schoon te wassen en vrij te maken. Dank U voor Uw liefde die wij tijdens dit werk in volheid  mogen en kunnen gebruiken, want met Uw liefde drijven wij de demonen uit. Wij loven, prijzen en eren U voor wie U bent en wat U voor ons doet, want wij hebben niets verdient, maar het is uit genade van U gekregen om instrumenten in Uw hand te zijn. Gebruik ons zoals een chirurg een scalpel gebruikt om de rottigheid en onvolmaaktheid weg te snijden. Gebruik ons als een vat gevuld met levend water en nieuwe wijn om de naaste te verlossen van het kwaad.

Wij maken U groot. Wij prijzen U en geven U alle eer. Almachtige God die troont in de Hemel en die toeziet op ons. Groot is Uw trouw aan ons en danken U in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hallelujah, Amen.


Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights