Jaloerse God en God vrezen


Oké, wat wil er met de titel gezegd worden?

In de Bijbel staat dat de levende God een jaloerse God is en dat wij God dienen te vrezen.

Hoe kan je een jaloerse God vrezen als jaloezie staat voor afgunstig of zoals het in onze Bijbelvertalingen kan staan, dat voor het woord jaloers ook wel eens het woord na-ijver wordt gebruikt en voor vrees ontzag. Oftewel hoe kan je ontzag hebben voor een afgunstige God? Of dienen wij deze woorden niet anders te vertalen en anders uit te leggen?

Want de vertaling van een vers wil wel eens veranderen of trachten de dichtbij zijnde essentie van het oorspronkelijke woord te benaderen. Zowel het Hebreeuws, Grieks en Aramees kennen woorden die een breder begrip hebben dan wat wij in onze taal kennen of kunnen vertalen.

Maar waarom dan deze 2 woorden jaloers en vrezen voor een blog? In deze context.

Tijdens een wandeling sprak God en zei Ik ben een jaloerse God en leg dat eens in het natuurlijke uit, en daar kwam de twist. In het natuurlijke heeft jaloers best een negatieve klank als afgunst, want je wilt bijvoorbeeld iets wat je niet hebt of zoals de betekenis luidt:

‘Jaloezie of ijverzucht (ook: jaloersheid of nijd) is een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene niet had. Dit kan zowel om materie, eigenschappen als om relaties gaan.’

Wat je in de uitleg al leest het gaat om een emotie. Wat zegt de Bijbel over je emotie of gevoel? Dat het je kan misleiden, want je emotie en gevoel zitten in je buik of zoals het geestelijk uitgelegd wordt in je ziel. Emoties beïnvloeden je vrije wil, want je emoties worden gevoed door je vlees en je geest. Althans als je niet bekeert bent, want als je bekeert bent en gedoopt dan kan God Zijn werk in jou gaan doen, omdat jij Hem daar de ruimte voor geeft. Je geest is dan aan die van God gekoppeld, want je bent een nieuwe schepping in Christus geworden. Zoals Gabriel Estevaão in zijn getuigenis zegt, wij zijn levende doden tot dat wij ons bekeren tot Jezus en met Hem opstaan uit het watergraf. Tot die tijd zijn we spiritueel dood.

Als je jouw geest gekoppeld laat met die van God, oftewel je komt spiritueel tot leven, dan kunnen jouw emoties vervangen gaan worden door goddelijke emoties en dat is een moeilijk en zwaar proces. Dat betekent dat jij je volledige vlees moet afleggen en kruisigen en het moet onderwerpen aan Jezus. Zonde zal dan niet meer moeten plaatsvinden en dat is, zoals de Bijbel zegt, niet mogelijk. Er is maar 1 mens zonder zonde en dat is de mens Jezus Christus de vlees geworden Zoon van God. 

Kan je dit volgen?

Oftewel als jij wilt gaan leven in navolging van wat Jezus deed en je wilt dat Jezus door jou heen zichtbaar wordt dan zal je alles moeten afleggen om vervolgens door Hem opgebouwd te worden. Jesaja zegt het zo mooi in Jesaja 64:8 (HSV) ‘Maar nu, HEERE , U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen. ‘ Als jij je dienstbaar en ondergeschikt stelt aan God dan ben je net als het leem in de handen van de Pottenbakker, Vader God.

In het leger wordt dit ook een soort van gedaan. Daar wordt je, zeker als het om een speciale eenheid gaat, op een dusdanige wijze getraind dat je zowel fysiek als mentaal zover wordt afgebroken dat je zelf niet meer echt weet wie je bent en dat je dan pas gevormd kan worden naar de maatstaf van wat het leger. Dan zal je zonder vragen datgene doen wat zij zouden willen wat je gaat doen. In hoeverre dat oké is daar kan je over discuseren, maar het gaat om het vergelijk van afbreken en opbouwen zoals God dat zegt in Jesaja. Alleen God doet dat met Zijn liefde en op Zijn wijze. Dat is met een hand die liefdevol, streng, rechtvaardig en pijnlijk tegelijk kan zijn. Bij het pottenbakken wordt de leem ook vervormd en uitgerekt om de vorm te krijgen die nodig is.

God wilt jou vormen zoals Hij dat altijd al bedoeld had. Zoals Hij jou geweven en gevormd heeft in de moederschoot.

Nu terug naar de jaloersheid van God. Om deze als goddelijke emotie te begrijpen is dat lastig in het natuurlijke, omdat we een andere uitleg en principe hebben van jaloezie. God liet echter zien in de Geest dat als je met jouw geest naar Zijn Geest kijkt over jaloezie het dan volkomen duidelijk is wat Hij daarmee bedoeld. Echter hoe leg je dat uit in het natuurlijke, want daar zit de moeilijkheid. Dat is net als met een bovennatuurlijk bezoek om dat dan in het aardse uit te leggen wat je gezien hebt. Zo zit dat ook met de goddelijke emotie. Zoals staat in Efeze 4:26 (HSV) ‘Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,’ om hier mee aan te geven dat de goddelijke emotie anders werkt dan de aardse, want bij boosheid komen vaak negatieve gedachten die tot zonde leiden.

Waarom zegt God eigenlijk dat Hij een jaloerse God is? 

Hier zijn een aantal teksten:

Exodus 34:14 (HSV) ‘want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij’

Deuteronomium 6:15 (HSV) ‘want de HEERE , uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders ontbrandt de toorn van de HEERE , uw God, tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem’

Ezechiël 8:3 (HSV) ‘Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen de aarde en de hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem, naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de na-ijver bevond, dat na-ijver oproept’

Je kan uit deze teksten opmaken waarom God zegt dat Hij jaloers is. In de boeken Exodus, Deuteronomium en Numeri gaat het erom dat God niet gelijk gesteld wilt worden en ook niet gelijkgesteld kan worden aan de afgoden of dode goden. In Ezechiël geeft God daar een kijkje in de voorhof en laat daar zien waar de jaloersheid of na-ijver vandaan komt. Het is een beeld gelinkt aan de val van lucifer uit de Hemel die daarmee een zetel heeft gekregen om als bolwerk te kunnen functioneren vanuit de zondeval die de mens over zich liet komen nadat het de kennis van goed en kwaad kreeg.

Lees je verder in Genesis dan kom je uit bij de toren van Babel. Toen God de mensen verstrooide door hen verschillende talen te geven. Dit kan je lezen in Genesis 11. Wat je daaruit kan opmaken is dat God eigenlijk zegt jullie werden zo hoogmoedig, want ze wisten als ze niet zouden luisteren dat ze dan verspreid zouden worden. Door de hoogmoed komt de mens opnieuw ten val en wordt verstrooid met de goden die er dan al zijn. Deze goden zijn  beelden en afspiegelingen van gevallen engelen en waarschijnlijk de nephilim. Door de vermenging van vrouwen met gevallen engelen, lees Genesis 6, komt er een hybride ras van reuzen en mensdieren, etc. de nephilim. Denk hierbij aan de Griekse mythologie met faunen ed. In het boek Henoch deel 1 de wachters lees je hoe de gevallen engelen dit plan hadden opgevat en wat zij daarna deden wat de aarde tot een groot verderf bracht wat leidde tot de zondvloed.

Het draait er om dat de duivel er alles aan doet en ook alles aangelegen is om de mens met (af)goden God jaloers te maken. De val van lucifer kwam door hoogmoed, omdat hij gelijk of eigenlijk meer dan God wilde zijn. De afgoden of goden zoals ze ook in de Bijbel genoemd worden zijn dode, stenen, houten, metalen beelden die niets kunnen en geen macht hebben. Wat je ziet is dat demonen, lees de nephilim, de identiteit van afgoden gaan aannemen. Dat komt door de vloeken die dan op een beeld worden uitgesproken waar de demonen dan achter zitten. Hiermee zorgt de satan dat afgoden meer aanbeden worden dan God. God zegt namelijk dat Hij geen afbeelding of beeld van Hem gemaakt wilt zien om aanbeden te worden. Ten eerste, omdat God niet na te maken is en wij nu geen concreet beeld hebben hoe God er uit ziet. Zelfs Mozes mocht Hem niet zien op de berg Sinaï. God is voor ons mensen niet van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Zijn gestalte is als een alles verterend vuur wat wij mensen niet kunnen overleven. Ten tweede vraagt God om Hem niet te aanbidden o.b.v. uiterlijk, maar o.b.v. Zijn innerlijk vanuit de intimiteit met Hem, het Vaderhart. Dat is wat satan niet kan. Vandaar dat de satan beelden laat maken om de verbeelding die hij ingeeft te laten leven.

Wat dus is gebeurd is dat de mensen vanuit hoogmoed God willen aanschouwen door de beïnvloeding van de satan om te weten te komen hoe God er uit ziet en om zonder tussenkomst vanuit de aarde naar de hemel te kunnen gaan om zo als het de mens uitkomt bij God op visite te gaan. Toen God dit zag hoe de mens met een toren naar God toe wilde gaan en met welke gemoedstoestand dit werd gedaan werd God zo ontstemt dat Hij besloot niet alleen om de mens te verstrooien, maar om ook het plan van satan te dwarsbomen om de mens te laten geloven dat God niet soeverein is.

Na de verstrooiing hebben vervolgens de mensen van de regio nephilim als goden aangenomen en zijn daar vervolgens verhalen en religies omheen gaan bouwen met de overdracht van de verhalen van voor de zondvloed over de nephilim en nazaten hiervan vanuit de geslachten van de vrouwen. Want Nimrod is zo’n nazaat uit het nephilim geslacht die ook aan de basis stond van de bouw van Babel. Als we het dan over de goden hebben denk dan aan de Noorse, Griekse, Hindoe, Azteken, Inca goden en ga zo maar door, die daaruit zijn ontstaan. Er zijn complete folklore, mythes, sages, religies, beschavingen, etc. uit voort gekomen. Die weer doorspekt zijn met demonen en verhalen over demonen. Het zo genoemde goede goden tegen de slechte goden en vul maar in. Het nieuwe plan van de duivel om God jaloers te krijgen en de mens tegen Hem op te zetten. Om zo de mens voor zichzelf te winnen en te laten geloven dat satan aanbidden beter is dan God te aanbidden. Oftewel om God jaloers te maken, dat hij, de satan, meer, beter, etc is dan God zelf.

Dit uit wijden is gedaan om te trachten aan te geven waarom het lastig is om in het bovennatuurlijke uit te leggen dat God jaloers is, maar anders dan wat wij mensen aan jaloezie er aangeven in het natuurlijke. Zoals het tot nu toe beschreven is lijkt het uitgelegd als dat God de mindere is of niet kan tippen aan. Wat uiteraard de opzet van de boze is, want lucifer wil aanbeden worden en meer worden dan God.

Wat zal God zelf nu kunnen zeggen over dat Hij jaloers is, want Hij staat boven dit alles en hoeft zich toch niet te bewijzen om te laten zien dat Hij meer is dan die goden. Toch doet Hij dat bij Elia op de berg Karmel met de baäl priesters wel. Elia laat door zijn vertrouwen in God en op instructies van God zien aan koningin Izebel die hem uitgedaagde wie Elia’s God nu eigenlijk wel niet zal zijn. Lees daarvoor 1 Koningen 18 vanaf vers 21 en de hoofdstukken ervoor en daarna om het hele verhaal van Elia en Izebel te begrijpen. Wat overigens een gevecht in de hemelse gewesten is.

Als we beseffen, daarom ook geloven, en hebben aangenomen dat God onze creator is hoe kan Hij dan jaloers zijn?

Daar komt dan het geestelijke denken of bovennatuurlijk kijken als God bij kijken en ja, dat zal niet makkelijk gaan. Wij kunnen niet als Hem denken, dus zullen wij voor nu als mens hier op aarde genoegen moeten nemen met wat God aan ons openbaart hierover. Dat is overigens ook wat God zegt in Zijn woord.

God zal niet bedoeld hebben dat Zijn jaloezie een tekortkoming is t.a.v. de dode (af)goden en de leugen van de satan. Hij is jaloers, omdat Hij veel meer is dan die dode (af)goden en de leugen. Hij weet dat wij eigenlijk dit zo kunnen inzien. Als we op Hem gericht zijn kunnen wij dat, want wij zijn levend en niet meer levend dood. In het ot is dat lastiger, want daar heeft men de geest van de wereld waardoor men levend dood is. Daar maakt de duivel gebruik van en die geest is ook makkelijk via het vlees te beïnvloeden. Nu wij de Heilige Geest hebben kunnen wij een intieme relatie met God hebben. Vanuit die relatie weet je dat het volgen, dienen van een andere (af)god niet alleen niet goed is, maar dat het ook tot niets leidt. Doordat we als gedoopte bekeerlingen een nieuwe geest hebben gekregen is ook direct de sluier van de wereld van ons af. Dat betekent dat wij ons vlees niet meer laten spreken, maar de geest die opnieuw met God tot leven is gekomen. Met deze geest kunnen wij beter de jaloezie van God begrijpen en trachten in te zien wat God’s intensie is met deze jaloersheid.

Wat God met Zijn emoties bedoeld zijn vaak niet de emoties zoals wij die ervaren. God gaat verder dan ons menselijke emoties en dat maakt zijn jaloersheid minder makkelijk uit te leggen en te begrijpen dan hoe het in eerste instantie is geschreven. Zegt de Bijbel daarom ook niet via apostel Paulus; de letter maakt dood, maar de geest maakt levend. Voor je de Bijbel leest vraag de Heilige Geest om uitleg en je te leiden. De Heilige Geest immers heeft de Bijbel laten schrijven door mensen die naar de Heilige Geest luisteren. Lees daarom niet direct letterlijk wat er staat geschreven, maar lees het met de Geest en vraag eventueel om uitleg. Een niet of ander gelovige leest namelijk de Bijbel als een levende dode met een geest van de wereld.

Sterker als je als niet of anders gelovige uitroept om te zien en te weten wie God is met een oprecht hart, dan krijgt diegene een aanraking, bezoek, droom, visioen van Jezus die diegene dan laat zien dat er maar 1 God is die leeft. De Heilige 3-eenheid YHWH. Is het daarom dat God tegen Mozes zegt dat Hij de YHWH is?

Dat brengt ons met deze brug met Mozes bij de vrezen van God.

Mozes zag een braamstruik branden die niet verteerde en hoorde een stem . Wat zal er met jou gebeurd zijn als dit jou overkomen was? Zou je bang worden en vluchten?

De manier waarop dit zich afspeelt laat zien dat als God tot je komt je niet bang hoeft te zijn. Hij zorgt er ook voor dat je niet bang wordt en stelt je op Zijn manier op je gemak. Dat deed Jezus hier op aarde en nog steeds als je Hem aanneemt en een relatie met Hem aangaat. De Heilige Geest helpt ons hier ook bij.

Door de Bijbel te lezen zie je op verschillende plekken staan dat God gevreesd dient te worden en dat wij Hem vrezen. Zeker in het ot waar God zegt wat de consequenties zijn als jij Zijn geboden niet opvolgt. Dat zijn maatregelen waar je bang van kan worden. Is dit eigenlijk wel wat God wilt? Nee, niet echt, maar Hij kan niet anders. Door de zondeval heeft de mens kennis van goed en kwaad gekregen en met de geboden geeft God niets anders aan dan wat de consequenties zijn van zondig handelen en welke maatstaf God hier voor heeft. Echter door de zonde is het onmogelijk te leven zoals God het bedoeld heeft. De zonde staat dan ook in de weg tussen jou en God om een direct relatie met Hem te hebben zoals Adam en Eva die met Hem hadden.

En toch wil God niet dat je bang voor Hem bent vanwege de consequenties, maar wat God wilt is dat je ontzag voor Hem hebt. Net zo goed dat Hij niet jaloers wilt zijn, maar respect voor wie Hij is. Dat je beseft dat Hij jou gemaakt heeft en niemand anders. Dat Hij jou zelfs gemaakt heeft naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. Dat is nogal wat. Genesis 1:27.

Is het daarom dat God vraagt om ontzag voor Hem te hebben, om Hem te eren en te aanbidden, omdat wij naar Zijn evenbeeld zijn geschapen? Dat is niet egoïstisch zoals de leugen van de duivel dat heeft weggezet. Het is niets meer en niets minder dan God de eer te geven die Hij toekomt met alles wat daarbij komt, omdat Hij de creator, de Schepper is van wat is.

Betrek het op jezelf. Als jij iets gemaakt hebt waar je trots op bent dan zou jij dat ook graag willen weten en daar het respect voor krijgen met wat daarbij komt kijken. Toch? Zoals in de wereld het gezegde is; het streelt je ego. Mag God met wat Hij allemaal niet heeft gemaakt geen groot ego hebben? En toch wil Hij geen groot ego hebben, want God is geen egocentrische God. De duivel is egocentrisch en dat wil hij maar al te graag in de wereld laten zien en aan ons mensen overbrengen om dat ook te zijn. Het was ook de ego van lucifer die hem heeft laten vallen. God is een God van eenheid, samen zijn, harmonie, balans, delen en geven. Dat kan je al terugvinden in Genesis als God de aarde en alles maakt. Als God egocentrisch zou zijn dan had Hij ons geen vrije wil geven, maar marionetten van ons gemaakt. Zoals de duivel ons graag als marionetten gebruikt. God is een God van relatie en intimiteit. Daar past vrezen goed in, want dan wordt vrezen voor God ontzag, eerbied, erkenning en dankbaarheid. God als maker kan dan jaloers zijn als Zijn creatie misbruikt wordt zoals de satan zijn plan is. Daar ligt dan ook een connectie met jaloezie en vrezen.

Als je de volgende keer de Bijbel leest en daar staat om God te vrezen kijk dan eerst in welke context het staat. Hoe heeft de Heilige Geest het bedoeld om te lezen. Heb dan ook het besef dat je de Bijbel leest met de geest die gelinkt is met God en je dan als zodanig ook de Bijbel leest. Zoals al beschreven vraag de Heilige Geest om je daarbij te leiden. De Bijbel lezen met de Geest laat je dan een ander inzicht geven van wat God bedoeld te zeggen met de woorden opgetekend en vertaalt in de Bijbel.

Als je een intieme relatie met Jezus bent aan gegaan dan kom je ook tot besef dat je niet anders kan dan ontzag voor God te hebben en Hem te vrezen. Niet zo zeer om de consequentie die uit ons zondig handelen voortkomt, maar om de onuitputtelijke genade en liefde die Hij heeft om aan Zijn kroon van Zijn creatie te geven. Hij heeft zelfs Zijn Zoon Jezus Christus naar ons toegezonden om de zonde weg te nemen om zo weer tot Hem te komen zoals Hij kwam tot Adam en Eva. Door Zijn Zoon heen zijn wij weer gelijk als voor de zondeval aan Zijn evenbeeld en in de Geest verbonden. Daar kan je als je daar goed over nadenkt en het laat bezinken niet anders dan ontzag voor hebben en begrijpen dat als je creatie dreigt te vallen voor je tegenstander dat je dan jaloers kan zijn. Niet op wat hij doet en bedenkt, maar op wat hij kan bereiken en dat is het roven van de ziel.

Nogmaals de vrije wil speelt een sleutelrol in wat jij bepaald en hoe God naar jou kijkt en straks hoe Zijn Zoon ons oordeelt. 

Als we realiseren dat God complex is en dat Hij ons in eenvoud alles wilt uitleggen dan kan je denken dat is een paradox, maar nee dat is hoe God is. Simpel en complex te gelijk. Jaloers en toch ook niet, want Hij weet wat Hij gemaakt heeft en hoe, met welk doel en resultaat. Soms is het beter niet te diep in te gaan op wat er staat en hoe het door God bedoeld kan zijn. De Bijbel lezen kan tot meer vragen komen i.p.v. antwoorden en toch als je de Bijbel leest met de Geest leidt het tot afname van vragen, want je neemt genoegen met wat de Geest je uitlegt en dat je tot besef komt dat als je bij Hem bent je pas echt gaat begrijpen hoe dit alles gemaakt en bedoeld is. Wat nu echt de intensie van God is geweest om dit alles te maken. We hebben daar straks de gehele eeuwigheid voor om het te begrijpen en te weten te komen.

Om puntgaaf de emoties van God uit te leggen en begrijpbaar te maken is niet te doen. Wel is getracht om met de hulp van de Heilige Geest hier enig licht op te schijnen en jou ook aan het denken te zetten over Gods emoties en wat die nu eigenlijk voor jou betekenen. Wil jij jouw emoties omzetten naar de emoties van God?

Welke keuze laat jij jouw wil maken of kan jij jouw wil ondergeschikt maken aan de wil van God?

Hoe dan ook jij bepaald wat jij laat gebeuren.

Wees gezegend met deze blog

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights