Rekindle the fire

Het thema van deze maand is “rekindle the fire”

Wakker het vuur aan!!!

Hoe hoog staat bij u het vuur?

Romeinen 8:5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

 

NBV21 5Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Het woord van God gaat diep.

Herinner je nog dat moment dat je je leven aan de Heer hebt gegeven?

Of misschien nog terug naar het moment van daarvoor, het verlangen wat in je is dat je niet kan omschrijven, maar intens is?

Dat is de Heilige Geest die in je aan het branden is.

Of sta je op het punt om de Heer aan te nemen? Dan is dat warme gevoel van binnen diezelfde Heilige Geest.

In Romeinen 8:5 vertelt Paulus ons wat het vlees doet en wat de Geest. 

Om het vuur op te laten laaien dien je het eigen vlees te kruizigen/scheiden van je ziel.

Want wat voedt jouw ziel? Is dat je vlees met alle zonde en wereldse ideeën of is het je geest die in conectie staat met God via Zijn Zoon?

 

Hoe is het met het vuur in jou?

 

Is het vurig als een hoog oplaaiend vuur?

Of ben je zo droog als de beenderen die Ezechiël zag in de geest toen hij over deze beenderen moest profeteren?

 

Ezechiël 37:1-10 

Het visioen van de beenderen

1De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.

2Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.

3Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!

4Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.

5Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.

6Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

7Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.

8En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

9Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.

10Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

Indien je dor bent als deze beenderen laten dan de pezen, spieren en vlees op je botten komen. Maar als dat is gebeurd dan ben je er niet, want na dit ben je nog steeds dor. Wat nodig is om het vuur te krijgen is dat de Geest in je geblazen wordt, want dat is waar God in zit. Zijn Ruach. Met Zijn levensadem, Zijn vuur dan pas kan als een licht gaan schijnen. Dan kan God door je heen werken.

 

In Leviticus 9:24 Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.

 

Op welk punt sta jij in jouw seizoen? Is dit vuur wat bij jou nodig is? Dat je eerst iets van God wilt zien om vervolgens je ter aarde neer te werpen en dan in vuur en vlam te staan. Zoals de Israëlieten? Bedenk dat ze in de woestijn zaten en net nieuwe instructies van God hadden gekregen.

 

Als we kijken naar toen Jezus op de aarde liep

Mattheüs 3:11 (Johannes zegt:) Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

Daarmee zegt Johannes dat het vuur door de Heilige Geest in je zal branden als de Heilige Geest over je komt en dat dit komt door Christus heen.

 

De Heilige Geest laat het vuur in je branden.

Als je in de geest meer en meer hersteld wordt met God dan zal het vuur steeds hoger oplaaien en hoef je niet zoals de Israëlieten eerst het vuur te zien om dan te gaan branden van verlangen.

In de tijd van het oude testament was de Heilige Geest nog niet uitgestort op de aarde, maar sprak God met zij Geest door de profeten op wie de Geest kwam.

 

Een vergelijking;

Vergelijk de Heilige Geest eens als een kampvuur.

 

Het begint met het maken van een klein kooltje dat zijn weg naar een nestje van fijne tondel zoekt om vervolgens zachtjes te worden aangeblazen.

God klopt aan de deur van je hart met de Heilige Geest Openbenbaring 3:20. Het kooltje wat gemaakt wordt en zijn weg zoekt naar een droog bosje tondel. Door je hart open te doen wordt de Heilige Geest als een kooltje bij je naar binnen gebracht om aangewakkerd te worden. Jij hart is het droge bosje tondel.

 

De tondel wordt aangeblazen en aan gewakkerd tot het gaat branden. Als de tondel brand, als een vlam, dan worden er kleine takken opgelegd om verder te laten branden. Het eerste echte vuur.

 

Dat is net als bij je bekering.

 

Je hoort het woord en wordt geïntroduceerd bij Jezus. Het aanwakkeren van het evangelievuur. Bij de een slaat het Evangelie direct aan en sta je in vuur en vlam en bij de volgende duurt het wat langer.

 

Vervolgens komen er steeds grotere stukken hout op tot het een groot oplaaiend vuur is. Die grotere stukken hout zijn de teksten uit de Bijbel. Het woord wat gaat spreken tot je ziel vanuit de geest door God gesproken.

 

Door na je bekering je geloof te voeden met het woord van God, blokken hout/brandstof, wordt het vuur ook steeds groter in je geloofsleven.

 

Maar net als bij een kampvuur zijn er genoeg factoren om het vuur kleiner te laten worden of zelfs te doven. Denk aan Demas. (1 Timotheüs 4: 10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.)

 

Dat is ook wat de boze probeert om via jouw vlees jouw ziel te beïnvloeden om zo je geest gedoofd en stil te krijgen. Het vlees is als een bluspoeder of water wat het maakt dat het vuur dooft of zelfs uitgaat.

 

Lees in dit licht: Openbaringen 3:15 uit de brief aan Loadicea

 

Daar is God erg duidelijk over hoe Hij denkt over temperatuur van de gelovige Christen. Want daar zegt God niet alleen iets over of je wel of niet in Hem gelooft, maar ook iets over het vuur wat in jou is.

Ben je lauw dan sta je op de waakstand. De waakstand betkend dat je in de gevarenzone verkeerd.

Of denk aan Mattheus 25 de 5 dwaze en wijze maagden.

Als je niet waakzaam bent raakt de olie op door het verbranden door het vuur. Olie dien je  aan te vullen en zo zit het ook met jou en je geloof.

Als je het woord niet leest, geen samenkomsten bezoekt, de Bijbelstudie verzuimd, bidstonden mist en alle andere mogelijkheden om God te ontmoeten en om onder Zijn woord te komen, dan dooft geleidelijk aan het vuur. Je olie, je hout, je brandstof raakt op. Je loopt leeg en voor je het zelf beseft ben je een hol vat die de Here kent, maar geen inhoud heeft of nog erger terug gestapt bent naar van de wereld zijn ipv in de wereld te staan en wordt je een Demas.

 

Mooi verband voor het opnieuw krijgen van het vuur vind je ook terug in de gelijkenis van de verloren zoon.

Daar lees je over de zoon die het vuur laat doven na zijn geboorterecht te hebben opgeëist en in de wereld komt om vervolgens tot het beseft te komen dat hij opnieuw aangewakkerd dient te worden alleen zo beseft hij dat in eerste instantie niet. Hij wil terug naar de vader, omdat het daar goed is en het huis eigenlijk mist. De vader ontvangt hem terug met vuur in de vorm van een feest en kleren. De jaloerse zoon heeft het vuur wel branden, maar neigt naar de waakstand, want hij blijft niet vurig, maar doet slechts waarvan hij denkt dat het hem gevraagd wordt en erger nog niet het vuur claimt wat hem vurig houdt. Hij vervalt in de dagelijkse rompslomp van het leven. Kent God wel en werkt ook voor Hem, maar niet vol van vuur en overtuiging.

 

Wat heb jij nodig om het vuur brandend te houden?

Of wat wil je er aan doen om het niet te laten doven?

Wat is jouw brandstof om het vuur niet in de waakstand te houden, maar hoog laaiend te maken?

 

Besef dat net als bij een kampvuur dat je constant aan het strijden bent om het vuur brandende te houden, want als je verslapt en niet op tijd je brandstof op het vuur gooit, dan dooft het en met een beetje geluk ben je een smeulend kooltje en sprankelt er nog iets van Jezus door.

 

Maar een smeulend kooltje kan ook met 1 windvlaag direct doven.

 

Waar kies jij voor? Waar sta jij in het seizoen van je leven?

 

Denk aan Openb. 3:15

 

We staan aan de vooravond van 2023 we gaan een nieuw jaar in waar nieuw en hoog oplaaiend vuur voor nodig is.

 

Ben jij klaar voor 2023?

Ben jij klaar voor wat God voor jou in petto heeft?

 

 

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights