Heiligheid van God

 

Heiligheid van God

 

Wat betekent Heilig?

Afgezonderd, apart gezet
Exodus 15:11 (lied van Mozes)

rein, zuiver zonder
zonde

Wat wil dit nu zeggen?

 

Dat God buiten de mensheid
staat, want God is heilig, onbeschrijfelijk, een licht, een iets wat wij niet
kunnen zien met onze wereldse geest.

 

Laatst had een gesprek
met een bekende die de antroposofische theorie als zijn geloof of zienswijze heeft.
In het gesprek kwam naar voren dat de antroposofie een antwoord heeft op
wie/wat God is en hoe alles is ontstaan. De kern is dat zij uitgaan dat God er
is en dat het geen materie is, maar licht en dat dit licht/energie verterend is voor de
mens, want de mens is van materie. Verder in het gesprek kwamen passages uit de Bijbel
ter sprake en overeenkomsten, maar zeker ook tegenstrijdigheden. Kortom in deze
zienswijze is ook als het woord zegt God is ‘licht’. Wat ik verder uit het
gesprek haalde is dat wie niet in het evangelie gelooft opzoek is naar
antwoorden op menselijke vragen zoals; wie is God en hoe zal God er uit zien?

 

Net tot geloof gekomen en Jezus als mijn verlosser had aangenomen zat vol ik met vragen, want wie niet gelooft wil graag zichtbare feiten zien. Zoals het
gezegde in de wereld is, eerst zien dan geloven, maar wie gelooft hoeft niet eerst te zien om te geloven.

Want een gelovige ziet met de
ogen van God via zijn heerlijkheid naar de wereld. Zijn wij niet immers geschapen naar Zijn evenbeeld in Zijn Geest? Dat is anders kijken dan
zonder de heerlijkheid van God naar de wereld te kijken. Kijk met Gods geest dan worden
vragen als hoe ziet God eruit of hoe is God ontstaan, irrelevant. Waar ik eerst
heel veel vragen had, heb ik nu meer het verlangen om God te voelen en te
ervaren in de dingen die ik doe om te zien wat God voor mij betekent en wat Hij
voor mij doet en kan doen. Daarvoor hoef ik niet te zien om te weten dat God er
is en dat Hij aan het werk is. Dat is voor mij de basis van het geloof; 
2 Korinthe 3:6 en Johannes 6:63.

 

Ik weet: God is de schepper
van hemel en aarde, want ik weet dat de Bijbel waar is en dat weet ik, omdat de Heilige Geest in en met mij is en mij hierdoor laat zien wat waar is.

 

God is dus niet gelijk aan de
mens, maar heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld en dat is iets anders.

 

Riepen de Engelen in Jesaja 6:3 eeuwig, eeuwig, eeuwig’ of ‘machtig, machtig, machtig’ is
de HEERE van de legermachten?

Nee, ‘heilig, heilig, heilig is de HEERE van de
legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid’

en in Openbaringen 4:8b ‘Dag en nacht riepen
ze zonder ophouden: “Heilig! Heilig! Heilig is de Heer God, de Almachtige
God, die was en die is en die komt!’

 

Valt het jullie niet op dat de laatste tijd
Jes. 6 de verzen 3 tot 9 veel wordt aangehaald?

 

Wat zie je als je deze verzen leest met de
Heilige Geest?

Ben jij een beelddenker? Kan je een tekst wat
je leest visualiseren? De Geest zal door je heen spreken met een beeld.

Zelf als ik lees en met name een boek
met een verhaal of zoals nu met deze verzen in de Bijbel, dan gaat het bij mij
leven, ik krijg daar een beeld bij en zeker als ik dit leest met de Heilige
Geest, dan lijkt het wel of ik daar net als Jesaja aanwezig ben en dan die
heiligheid voel in die ruimte en met de Engelen die daar ‘heilig, heilig, heilig’ roepen. Wat is dat indrukwekkend en vooral intens.

 

Hoe zal dit bij jou werken? Lukt het jou om de
heiligheid van God te ervaren?

Hoe doe jij dat? Via bidden, dansen, zingen,
worship of vind jij God in je stille tijd?

 

Omdat God apart staat van de schepping is het
voor de mens niet mogelijk God te zien.
1 Johannes 1:5 ‘God is licht en in Hem is geen
duisternis’.

 

Oké wat zegt deze tekst eigenlijk? God is puur,
rein, zonder zonde, God kent geen onvolkomenheid, onreinheid, zonde, verderf, lust.

Oftewel zoals de tekst ook zegt iets wat licht
is kan niet donker zijn en omgekeerd.

Denk niet meteen er was eerst donker en dan pas licht zoals het beschreven staat in de Bijbel. Er was niets wat met donker te vergelijken is. Wij kunnen dit in onze taal en gedachten niet uitdrukken, daarom staat er donker.

Laten wij eens naar wat voorbeelden van
heiligheid in het OT kijken:

Mozes en de brandende braamstruik waar Mozes
zijn sandalen moet uit doen, omdat hij op heilige grond gaat lopen. Mozes wordt
daar door God geroepen en God is daar op dat moment aanwezig en die grond is daar dan op dat moment zo heilig dat Mozes zich aan voorschriften moet houden die God hem opdraagt

of

Mozes op de berg Sinaï, waar God Mozes de
opdracht geeft aan het volk van Israël zich klaar maakt om God te ontmoeten en
de berg niet kunnen betreden, want de heerlijkheid van God kan niemand verdragen
Exodus 33:20

Echter moeten we niet bang zijn voor God. Als
God je geroepen heeft en apart gezet, oftewel geheiligd in zijn heiligheid,
dan kan je in zijn nabijheid komen zoals Mozes.

Lees verder in Exodus 33 vanaf vers 21hoe God aan Mozes voorbij
trekt. Is dat niet machtig als God dat bij jou zou doen? Nu verschijnt God aan ons als oa. Zijn Zoon Jezus, omdat Hij in een menselijk lichaam is geweest kan God zich nu vertonen als Zijn Zoon zonder jou te verteren door Zijn Heiligheid.

Ook in het NT vinden wij  dergelijke momenten van heiligheid van God zo verblind  Hij Saulus als hij op weg is naar Damascus Handelingen 9:3 ‘een licht dat uit de Hemel komt’.

Of als je nu heden te dagen iemand zal vragen
of men de heiligheid of heerlijkheid Gods heeft ervaren, dan zal men het vaak
hebben over dat bijzondere licht of gloed wat men heeft gezien.

 

God is als zodanig licht wat wij niet kunnen
omschrijven, kleuren die wij niet kennen op de aarde wat zij dan zien en ga zo
maar door.

Maar wat is heiligheid nog meer?

Als we weer terug gaan naar Exodus dan geeft
God Mozes opdracht om een tabernakel te bouwen, een tent van samenkomst, met in
het midden de heiligheid van God.

Zo kan God naar beneden komen om dan in de
tabernakel om met Mozes te praten.

 

De tabernakel bestaat uit 3 delen de voorhof
voor het volk, het heiligdom waar de priesters komen om te offeren en het heilige
der heilige waar men later als Mozes dood is nog, maar 1x per jaar mag komen
om algehele verzoening te doen voor het volk door alleen de hoofdpriester. In deze ruimte staat de Ark des Verbond

 

Als het volk van God uit de woestijn het
beloofde land intrek dan gaat uiteindelijk Salomon een tempel bouwen waar in
een ruimte van 10 bij 10 bij 10m., wat is opgetrokken uit hout en overtrokken
met bladgoud het heiligste der heiligste wordt. De tempel is dan de vervanging
van de tabernakel, omdat het volk niet meer behoeft rond te trekken opzoek naar
het beloofde land. In deze ruimte komt dan de heiligheid van God. In deze
ruimte wordt dan ook de Ark des Verbond ingezet. Om de heiligheid van God van
de mens te scheiden komt er een voorhangsel voor te hangen. Wederom de
scheiding tussen God en het volk.

 

Maar met de komst en uiteindelijk de dood van
Jezus is de Heilige ruimte opgesteld voor iedereen. Tijdens de dood van Jezus scheurt het
voorhangsel van boven tot onder in 2 stukken en zo komt er ruimte voor de
Heilige Geest om naar de aarde te komen. Met de komst van de Heilige Geest
hebben wij geen offer meer nodig om verzoening te doen om in het reine te
komen en geheiligd te worden. Er is een nieuwe tempel gekomen waar God in wil leven en je wilt heiligen.
Een ruimte waar God zelf het goud op de muren wilt aanbrengen.

 

Over welke tempel gaat het dan? 

 

De heilige tempel ben jijzelf geworden.

God wil intrek nemen in jouw tempel en maaltijd met jou houden.

 

Zoals Jezus de synagoge opruimde toen Hij
naar Jeruzalem kwam zo dienen ook wij onze tempel op te ruimen en te reinigen.
En als je dat doet dan zal je merken dat er ruimte komt in je geest en in je leven.
Dan wordt de deur opengezet om de heiligheid van God te ervaren.

 

Om in het heilige der heilige te komen dan dien je van he voorhof waar je makkelijk binnenkomt naar het het heiligdom te gaan en dat kan door praise, worship, aanbidding, etc. Door zo in de afstemming met God te komen zal je vanuit deze staat van heiliging door kunnen trekken naar het Heilige der Heilige waar je dan maaltijd met de Vader kan houden. Dat is een status van volle overgave en je geest volledig open te stellen in Zijn Geest. Daar ligt de diepere connectie om in het meest heilige te komen.

Eenvoudiger; als je bid begin je
in de voorhof dan maak je God groot en lof je hem en als je dan stopt dan blijf
je daar, maar als je jezelf vernederd en dienstbaar toont en met eerbied en
diep ontzag je gebed verder gaat dan kom je in het heiligdom en als je daarin
dan vervolgens je zelf volledig geeft aan God en Hem de volledige controle laat
overnemen en jezelf dus volledig overgeeft, pas dan kan je het heiligste der
heiligste binnen treden, want God bepaald wanneer jij daarbinnen kan komen.

 

Zo gebeurde dat ook met Jesaja in Jesaja 6 pas
toen hij zich volledig overgaf aan God en beleed niet waardig te zijn, pas toen
op dat moment kon God aan de slag en zag Jesaja de heiligheid van God.

 

De heiligheid van God is je uitstrekken naar iets
wat je niet ziet, naar iets waar in je gelooft en dan pas zal ervaren wat het
is om God te ervaren, om je volledig aan hem te onderwerpen en over te geven,
om nederig te zijn en bereid om zoals Maria in Betanië deed om aan de voeten te
liggen aan Jezus Lucas. 10:39,
de hoogste plaats waar je kan zijn.

 

Wat ga jij doen om de heiligheid van God te
zoeken?

Laat het tot je doordringen wat het betekent om
met God te wandelen en in zijn aanwezigheid te zijn.

 

Denk aan Adam en Eva, die gezegend in het
paradijs met God konden wandelen en praten van aangezicht tot aangezicht en dit vervolgens opgaven.

Of Henoch die met God wandelde en uiteindelijk
geen natuurlijk dood stierf, maar direct werd opgenomen of net als Elia die
met een strijdwagen werd weggenomen de wolken in.

 

Wat een heerlijk zal dat zijn om zo meegenomen te worden.

 

Maar begin allereerst om samen met Jezus je
tempel op te ruimen, wat heb je nog niet aan Hem beleden wat heb je nog niet
uitgesproken aan Hem in je binnenkamer of wat moet nog open gelegd worden aan de openbaarheid?

Heb je al alle sleutels van je kamers van je
hart aan Jezus gegeven? En als er dan wordt aangebeld wie doet er dan bij jou
open? Kom jij of Jezus naar buiten?

Besef wat je zegt en doet en wees een navolger van Jezus en kom in zijn nabijheid en heiligheid.

Amen

 

 

 

 

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights