Transparantie van God


Transparantie van God

Dit is wat de ‘Dikke van
Dalen’ zegt over transparant. Oftewel wat onze taal als transparant beschrijft.

Transparant:
doorzichtig=doorschijnend

Of

helder van opzet,
makkelijk te doorzien

Oké klare en duidelijke taal.

 

Transparant wil dus zeggen dat je er door heen kan kijken/zien.

Een gezegde is zo helder als glas of kristalhelder.

 

Transparantie laat dus niets
aan de verbeelding over. Je weet wat je ziet of niet.

Maar dat is wat ons taal kan
zeggen over transparantie geuit in de woorden van de wereld.

 

Wat zegt de Bijbelse taal
hier eigenlijk over, het Woord van God?

 

Wat zegt de Bijbel over
transparant(ie)?

 

Uitgaande van de 1e
uitleg van het woord doorzichtig/doorschijnend Ezechiël 1:22’En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen.’
 en

Openbaring 4:6′En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.’ en 15:2′En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Deze teksten gaan over wat
voor de troon van God aanwezig is. Een glazen/kristallen plafond/zee hier kan
God vanaf zijn troon doorheen kijken en ziet hij de overwinnaars van het beest Openbaring 15:2. Dat zijn profetieën waarin God een kijkje laat nemen in de Hemel. Lees ook Openbaring 20:18′
En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.’

 

Maar het zegt, simpel verwoord, ook dat God kijkt door alles heen en ziet.

 

God kijkt verder dan wat wij met onze wereldse geest kunnen zien. Je vlees kan niet in de geestenwereld kijken. Daarom ziet God meer, dan wij vaak kunnen zien. Lees ook Marcus 4:22′Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.’ 

 

God laat zichzelf zien aan ons via Zijn Zoon en niet direct.

Althans een glimp kunnen wij van Hem zien, want Hem
direct zien kunnen wij nu niet, omdat wij zijn aangezicht niet aan kunnen zien. Zelfs Mozes kon Hem niet zien daar God zich wel aan Mozes wilde tonen. Toch moest Mozes zich omkeren naar kloof in de berg en kon hij slechts een fractie van de achterkant van God zien, want God is een verterend vuur als Hij zich op aarde zou tonen.

Verder is het woord
transparant te linken aan de rivier/zee en diverse edelstenen waar je door heen
kan kijken. Zo in Openb. 21:11, 18 en 21 en 22:1. Zoek deze teksten en eens rustig op en lees deze met de Heilige Geest. Wat zie je dan?

 

In deze verzen drukt God zijn helderheid
uit met wat Hij ons wilt geven. God wil transparant zijn.

 

Of toch niet?

 

Want als wij verder het Woord
onderzoeken kan de vraag naar boven komen; is God wel transparant?

Want in Deut. 29:29 zegt God ‘de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God’. 

 

Mattheüs 13:11’omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te
kennen, want het antwoord komt van het vers hiervoor.’  ‘en de
discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt U tot hen
door gelijkenissen?’

 

Heeft God dan een dubbele
agenda?

 

Waarom houdt God dingen
verborgen en wat wil God hier mee bereiken?

Is God dan wel transparant? Of
waarom wil God dingen voor zich zelf houden?

En zo kunnen er nog meer van
zulke vragen opkomen als wij zo gaan nadenken over de transparantie van
God. 

 

Maar als je deze vragen stelt
dan kan je je beter afvragen komen deze vragen dan vanuit de geest geleid door
de Heilige Geest of is het je ziel gevoed door het vlees die spreek welke beïnvloed kan zijn door de
satan of je eigen vlees? Want hebben wij niet een eigen inzicht
gekregen door de eigen wil die God in ons heeft gelegd? Welke ligt opgesloten in je ziel.

 

Via het vlees kan de boze je ziel beïnvloeden, want wees alert de duivel is een aanklager Mattheüs 16:23 en Marcus 8:33 en strooit zand in de ogen Jesaja 59:2’Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en
uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort.’

Bedenk dan het volgende:

Jeremia 17:9Arglistig is het hart, meer dan
enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?’

 

Versta het Woord van God door
het met de Heilige Geest te lezen.

Echter het mooie van de
manier waarop God met ons omgaat is dat Hij wilt dat wij stilstaan bij Zijn
woord en jou eigenlijk op deze wijze uitdaagt.

Onderzoek en toets mij zegt het Woord.

Waarom dit woord van God? Wat
wil God door zijn gegeven woord zeggen tegen ons?

God wil ons duidelijk maken
dat Hij er voor ons is. Hij is zo machtig en zo krachtig en allesomvattend dat
met de huidige kennis die wij hebben het in ons aardse bestaan niet te bevatten
is wie God nu echt is.

 

Het begint al in Genesis 1:1-2.
Daar laat God al direct zien wie Hij is. God schiep de hemel en aarde punt. Dan
vervolgt de tekst de aarde was woest en ledig.

Oké, blijf hier bij stil
staan en dan lees je eigenlijk dat God zegt Ik was er eerste en altijd al. Daarna ben Ik begonnen
met scheppen. Na het maken van de hemel en aarde is de aarde woest geworden.
Hoe komt dit? Daar kunnen wij geen direct antwoord opgeven, want dat is Gods plan.

Het 1e geheimenis van God.

Is dat erg? Is het erg dat
God ons nu niet vertelt wat er gebeurd is in de periode tussen deze 2 verzen
in en eigenlijk daarvoor?

Nee, dat is oprecht niet
nodig, want wat is de aanvulling voor ons om dit te weten?

Zijn wij zo nieuwsgierig van
aard? Of wordt je nieuwsgierigheid gevoed door de boze om je van je het pad af te leiden?

En als je het wel zou weten
wat zou je dan kunnen met deze informatie?

Oftewel is dit nu een
geheimenis om het bij ons weg te halen om dat het ons verstand te boven gaat of juist om ons te beschermen, omdat het ons verstand te boven gaat en wij het dan niet zullen en kunnen begrijpen? 

Bedenk eens als een ongelovige zegt ik denk dat met de oerknal alles tot leven is gekomen en zo is de aarde ontstaan. Maar wat was er dan voor die tijd om de oerknal te maken? Was dat dan niet Gods woord die sprak en een oerknal veroorzaakte? Want om een knal te maken heb je iets nodig.

Zo staat de Bijbel verder nog
meer vol van geheimenissen waarbij wij ons kunnen afvragen is dit voor ons of
is dit werkelijk belangrijk voor ons?

Het mooie vind is nog steeds het moment van
bekering, dan kan je vol zitten met vragen; waarom dit en waarom dat en hoe zit
zus en hoe zit zo? Zoveel vragen waar je dan antwoord op wilt hebben.

Maar dan ga je de diepte in samen
met God en ga je ontdekken dat wat God heeft gemaakt zo
complex is dat het
ons verstand voor nu ver te boven gaat. Met wat ons nu gegeven is is het al
genoeg om ons mee bezig te houden. God geeft ons niet meer dan wat wij aankunnen zowel tijdens en in het leven als in onze gedachten.

Het aardse bestaan kan al complex
genoeg zijn. Denk maar aan hoe je je eigen leven hebt ingericht. Wat doe je
allemaal om alleen al voorzien te zijn voor je 
eerstelevensbehoeften; een
dak boven je hoofd en eten op tafel.

Terwijl God eigenlijk ons het
heel makkelijk had gemaakt. Adam en Eva in het paradijs hoefde niets te doen.
Alles was geregeld. Er was meer dan voldoende voedsel en om te blijven leven
was er de boom des levens. Adam en Eva behoefte niet het voedsel te verzamelen,
te werken of wat dan ook om in hun levensonderhoud te voorzien. Het enige wat
ze mochten doen is genieten van wat God had geschapen en om met God te wandelen
en in Zijn nabijheid te zijn. Alles was voorzien voor hen. Ze waren zelfs in een verheerlijkt lichaam zonder dat de ziel in de weg zat en vragen ging stellen.

 

Was het aan God om toen al te
vertellen wat de uitwerking zou zijn als Adam en Eva van de boom van kennis zouden eten? Dat ze dan het goed en het kwaad wisten te onderscheiden?

Hij had al aangegeven dat zij
er niet van mochten eten en dat is genoeg.

Dat is wat God vandaag de dag
ook doet met ons. Hij wil ons leiden, over ons waken, ons beschermen en wat al
niet meer, dan is het niet nodig te vragen waarom Hij dit doet en hoe Hij dit
van plan is te doen om ons zo te gebruiken.

Wat na het eten van de boom
van kennis is gebeurd weten wij allemaal. Toch?

Nu mogen wij er voor werken
om in de nabijheid van God te komen, oftewel, wij moeten nu werken voor ons
levensonderhoud en levensbehoud.

Dat betekend niet dat God ons
laat zwemmen God geeft wat ons toekomt. In de Bergrede zegt Jezus Mattheüs 6:26’Aanziet
de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de
schuren; en uw hemelse Vader voedt ze nochtans; gaat gij ze niet zeer veel te
boven?’

 

Terug naar de transparantie.

God is dus wel degelijk
transparant, alleen Hij wil dat wij Hem nog beter leren kennen. In het oude
testament heeft Hij diverse vrouwen en mannen Gods gebruikt om Zich door hen aan
ons te laten zien en te laten horen wat Hij tot ons wilde gaan zeggen. Hij
voorzag, behoede, waarschuwde, vermande en noem maar op wat nog meer om zijn
goedheid en geduld aan ons te tonen. Lees Maleachi 3 de komst van de Heere verzegd.

God spreekt niet altijd in klare directe en duidelijke taal. Dat is niet om niet begrepen te worden, maar omdat
Hij meer is dan wat in onze taal kunnen uitdrukken. Zoals in het begin al genoemd is
Hij allesomvattend en alom vertegenwoordigd in de genadetijd waar wij nu
in leven.

Jezus zei ook, maak al de
volken tot mijn dispelen, en dat wil zeggen maak een ieder tot Mijn leerling om
van Mij te leren. Oftewel ga op zoek in Mijn woord, lees en ontdek wat Ik jou
wil leren en vertellen om samen met Mij te wandelen en in Mij te zijn. Gebruik
de Heilige Geest als leraar.

Eigenlijk wil God juist heel
transparant zijn en laten zien wie Hij voor ons is.

1 Korinthe 2:6-16 is
daar door Paulus heel duidelijk over en hij geeft hier in aan hoe God werkt.

 

De uitdaging voor ons is; als God nog niet
transparant voor jou is wat heb je nodig om wel de helderheid van God te zien?

Is het Gods Geest, wijsheid
of staan er zonden in de weg waardoor je blind/vertroebeld bent of blijft? (Lees dan de blog over doorbreek barrières)

Het Woord zegt ons ga aan de
slag, gooi de schellen van de ogen en zie.

Is het nodig dat Hij je met
blindheid gaat slaan voordat je gaat zien? Nee toch, laat ons leren van wat het
Woord tot ons zegt. Wees geen Saulus.

 

Neem je juk op en leg het
voor de voeten van God, laat Jezus je vrij zetten door Zijn bloed wat voor ons
gevloeid heeft op de schedelplaats/ Golgotha aan het ruwe houten kruis.

 

Sta je aan het begin van
je stappen met God strek je uit naar de Heilige Geest, wees stil voor het
aangezicht van God en open je oren om te luisteren naar wat Hij jou wilt
zeggen. Laat je dopen als je nog niet gedoopt bent en strek je uit naar de doop met de Heilige Geest. Dan zal je leven nog meer verrijkt worden en meer betekenen, omdat God dan beter door je heen kan werken.

 

Reken af met het verleden en
verbreek alle banden. Laat je door Jezus vrij zetten en geloof, want zo als vers 9
uit de Korinthe zegt: ‘Maar het is zoals geschreven staat: 
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.’

Oftewel als God vertroebeld
lijkt of als het Woord gibberish is ga bij jezelf te rade en zoek uit wat het
is dat je God niet kan zien of het Woord niet verstaat.

Wat staat er in de weg, wat
dient nog opgeruimd te worden?

God wil in duidelijke heldere
Bijbelse taal tot je spreken en zijn geheimenissen aan je openbaren als je er
klaar voor bent.

 

Want spraak Hij niet tot
Daniël, Ezechiël, Jesaja, Johannes, om een aantal mannen Gods als voorbeeld te nemen, door hen een deel van de geheimenissen te laten zien?

Ook wij kunnen de
geheimenissen van God ontvangen als wij er klaar voor zijn en geheel openstaan
voor Hem.

 

Stel je open en handel naar
wat God zegt.

 

Breng glorie aan God en
aanbid alleen Hem.

Amen

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights