Wie ben jij in Christus?

 Wie ben jij in Christus Jezus?

 

Voordat je deze vraag kan beantwoorden stel je zelf de volgende vraag;

Geloof jij dat God zijn Enige tot vlees geboren Zoon heeft
gezonden naar de aarde om de zonde van de gehele mensheid op zich te nemen om
zo de weg te open voor de Heilige Geest en genade?

Want als je deze vraag niet kan beantwoorden met een ja, dan
zal een andere vraag kunnen zijn;

Wat geloof jij dan? En dan komen we op een pad van glad ijs
waar veel oorlogen om zijn begonnen en waar vele omwille van de op te leggen
doctrine zijn omgekomen.

Wat wil hiermee gezegd worden? Je kan Gods woord niet met
geweld opleggen aan een ander. Je kan een ander ook niet door jou laten geloven
of bekeren. Je kan wel het zaad van het Evangelie planten of de oogst
binnenhalen om diegene te helpen om zich te bekeren, want geloven en bekeren
doe jijzelf en niet een ander voor jou. Oftewel je kan het geloof niet opleggen zoals
dat getracht was tijdens de kruistochten of andere religies of doctrines dat ook trachten te doen.

 

Oké, de vraag hier is; geloof jij in Jezus Christus als de enige
Zoon van God die als mens zonder zonde geboren is en op de aarde heeft rond gewandeld?

Als je ontkennend zal antwoorden zal de vraag van God zijn;
waarom kan of wil je niet geloven dat Ik Mijn Zoon naar de aarde heb gestuurd?
Want Zijn handelen en wandelen staat niet alleen opgetekend in de 4 Evangeliën,
maar is ook al voorzegt/geprofeteerd in het oude testament zoals oa.in Jesaja
32
en verder of dat Jezus al beschreven staat in andere teksten waar Hij als
persoon/mens zichtbaar is, want God de Vader kan zich niet laten zien door Zijn
heerlijkheid door Zijn verterend vuur.

Misschien antwoord je wel met; maar er zijn toch meer zonen
van God waarvan Jezus er 1 is. Oké Adam was ook een zoon van God, maar dat is
omdat wij mensen zonen en dochters van God zijn. In Genesis 1:27 staat dat wij
geschapen zijn naar Zijn evenbeeld en dat maakt ons dan zonen en dochters. In
Job 1:6 wordt ook gesproken over de zonen van God die bij God zijn, maar dat
zijn de Engelen en andere Hemelse creaties van God welke ook zonen van Hem
zijn. Maar het woord zonen in deze tekst kan ook vertaald worden met een groep
ipv zonen, dus hier is dan enige interpretatie van de Bijbel mogelijk wat de
context kan doen veranderen.

Zal je verder in de Bijbel gaan lezen dan zal je ontdekken
dat er maar 1 Zoon van God is en dat is Jezus Christus geboren uit Maria die
zwanger is gemaakt door de Heilige Geest.

Vanuit deze zijstap en korte uitleg op de eventueel
ontkennende antwoorden of je 
in Jezus kan geloven die misschien door jou zijn
gegeven, zal de uitleg kunnen aanzetten tot een andere zienswijze op de
ontkenning. God heeft niet voor niets in de Bijbel op laten schrijven dat het
om Zijn Enige Zoon gaat en om geen andere zoon, dan Jezus Christus.

Als je namelijk zou verwerpen dat Jezus niet de Enige Zoon
van God is, dan wordt het ook lastig om te geloven dat er een 3e
persoonlijkheid van God is en dat is de Heilige Geest. Vanaf Pasen tot
Hemelvaart naar Pinksteren maakt Jezus namelijk de weg vrij voor de Heilige
Geest om uitgestort te worden op de aarde, zodat de Heilige Geest in een nieuwe
tempel kan wonen en die tempel zijn wij geworden. Weet je wat nu zo mooi is van
God? In het oude testament wees God zelf de mensen aan waar Hij de Geest op
uitstortte, waarom? Lees het oude testament en misschien ontdek je dan zelf het
antwoord.


Heden mogen wij ons gelukkig prijzen in deze genadetijd dat
God de Heilige Geest hier op aarde beschikbaar heeft gesteld. Is dat niet
prachtig?

Want doordat de Heilige Geest in ons kan komen kunnen wij
Gods woord met Zijn Geest gaan lezen en dat maakt dat God door de Geest heen de
geheimenissen kan openbaren in en aan ons in de mate waarin wij met onze geest met God
verbonden zijn. Als je dit kan volgen en nog belangrijker kan geloven, dan kan
je de vraag die aan het begin staat beter beantwoorden. 

Wie ben jij in
Christus?


Deze vraag houdt dus verband met God de Vader die jou naar
Zijn evenbeeld heeft geschapen, zodat de geest in jou 
zit als je als mens geboren wordt. Jeremia 1:5 daar zegt God al dat Hij je gemaakt heeft en dan in de moederschoot geplaatst heeft. Adam heeft door de zondeval de zonde in de wereld gebracht en het in de mens toegelaten. Door Jezus de gehele zonde van de mensheid op zich te laten nemen kunnen wij vrij komen
van de zonde. Dit gebeurd op het moment dat wij ons bekeren en in navolging
van Hem ons laten dopen met de volwassen waterdoop. Wat een symbolische
begrafenis is om het oude lichaam/leven af te leggen en een nieuw lichaam/leven
aan te doen. Hiermee geef je blijk aan het feit dat je niet alleen Jezus wilt
volgen, maar ook er naar uit zal strekken om net zo te leven zoals Hij hier op
aarde heeft gedaan. En dat gaat dus er diep en vergt heel veel van jezelf.

Naast dat je aan de wereld laat zien dat je door de waterdoop niet meer van de wereld bent heeft tevens satan het nakijken, want met deze daad draai jij je rug toe naar de boze. Met je bekering al was er feest in de Hemel , want daar mee gaf je satan al het nakijken.

Ben jij bereid alles op te geven om Hem te volgen? Ben je
bereid alles te verkopen om Hem
te volgen? Want dat is wat Jezus al vraagt in
de Evangeliën aan diverse mensen, waaronder zijn discipelen. Hem blindelings te volgen en volledig op Hem te vertrouwen zonder aan je zelf te denken. Het pure altruïsme is Jezus en door Hem te volgen kunnen wij ook altruïstische zijn.

Dus wil je kunnen voldoen aan wat hier boven staat is het
dus van essentieel belang dat je gelooft dat Jezus naar de aarde is gekomen om
voor jou te sterven, aan het kruishout op Golgotha, om daarna de dood te
overwinnen en de sleutels van het dodenrijk mee te nemen. Waarom wordt dit
aangehaald? Dit moment van ‘goede’ vrijdag naar stille zaterdag gevolg op
Pasen/Paaszondag is erg belangrijk. Niet alleen wordt de gehele zonden van de
mensheid te niet gedaan, welke door Adam op ons is gelegd, Jezus laat
tevens zien dat wij leven na de ‘menselijke’ dood en dus niet bang hoeven te
zijn voor wat daarna gaat komen. Als je het hebt over eerst zien en dan geloven
is dit een prachtig voorbeeld. Jezus komt na Zijn dood in Zijn verheerlijkt
lichaam terug komt op de aarde om nog te wandelen en te leren aan hen die dat
nodig hadden zoals de Emmaüsgangers Lukas 24:13 en verder, of Thomas Johannes
20:27
. Doordat Jezus de dood had overwonnen kon Hij weer terugkomen op aarde in
zijn verheerlijkt lichaam rein, zonder smet en zonde. Nadat Hij nog 40 dagen op de aarde was is Hij met
Hemelvaart ten Hemel gevaren om onze plaatsen te bereiden, Johannes 14:2’In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken’
. Het wordt Johannes geopenbaard in Openbaring21:1’En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer’. Daar laat God aan Johannes zien waar wij straks naar toe zullen gaan.

Toen Hij ten Hemel
zou gaan gaf Hij een laatste opdracht aan de 11 apostelen om te wachten op de
trooster. Die kwam op de 10
e dag met Pinksteren en dat is de
uitstorting van de Heilige Geest op aarde. De toen de aanwezige mensen op het
plein dat hoorde dachten zij dat de verzamelde groep dronken zouden zijn van de wijn al
was dat niet een tijdstip om dronken te kunnen zijn. Maar toen hoorde zij ieder
in hun eigen taal dat zij aangesproken werden door de Heilige Geest via de
groep die vergaderd was en zich hadden uitgestrekt naar de trooster. Daarna
houdt Petrus een toespraak/preek van ca. 10 minuten en 3000 mensen komen tot
geloof en bekeren zich en de eerste gemeente van Christus is ontstaan. Dit staat in Handelingen 2.

Dus nogmaals vraagt God wie ben jij in Christus?

Als je waarlijk geloofd in Jezus, als Zijn enig geboren Zoon
en de Heilige Geest die ons geopenbaard is door Zijn uitstorting op de aarde,
dan kan je de geboden die Jezus gegeven heeft opvolgen en zeggen wie jij in Christus bent. Dan zal Mattheüs 28:19
niet meer een vers zijn die je kent, maar ook een tekst die je nu aanspoort om
ook een dader van Het Woord te zijn. Je zal het Evangelie niet voor jezelf houden,
nee je wilt het delen. Iedereen mag weten dat je een volger van Christus bent
en dat je het Evangelie niet schaamt zoals Paulus dat zegt in Romeinen 1:16. Zo
zegt Jezus ook in Johannes 14:12 ‘voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie in Mij
gelooft, zal de werken (wonderen en tekenen), ook doen en hij zal grotere doen
dan deze, want ik ga heen naar Mijn Vader.’

Omdat Jezus, maar een beperkte tijd op de aarde was, 30 jaar
voorbereiding en 3 jaar bediening, kon Hij niet alles laten zien, of was alles
laten zien wat Hij kon voor ons mensen teveel om te bevatten? Want wie wekte er
nu doden op, genas zieken en dreef demonen uit op een wijze die nog niet eerder
was gezien?

Besef dat als je weet dat je een evenbeeld van God bent, jij
ook Zijn kracht, macht en autoriteit in je hebt. Het is al beschikbaar in jou.
Alleen door de menselijke/vleselijke zonde wordt dit beperkt of helemaal te
niet gedaan, want de geest kan niet ten volle in je werken onder de leiding van
de Heilige Geest. Daarnaast is het ook dat God je niet alles kan geven zoals
Jezus alles in zich had door de belemmering van de zonde in het vlees. Zo had Jezus de volledige beschikking over de
5-voudige bediening en de vrucht van de Heilige Geest. Dit kon, omdat Jezus
zonder zonde was en volmaakt als mens en dat zijn wij niet, denk aan wat Adam had gedaan. 

Dus wie ben jij in Christus? Welke gaven heb jij in jou? Welke
talenten heeft God je meegegeven? Want God heeft jou gemaakt en in de
moederschoot gestopt om tot bloei te komen op het moment dat jij Zijn
Ruach/levensadem in jou hebt gekregen als je uit de moederschoot komt. Denk aan wat in Jeremia 1 staat. Is het niet
mooi en wonderlijk hoe God Zijn creatie heeft gemaakt? Wandel jij in Zijn
voetstappen, doe jij Jezus na? Ben jij Zijn navolger. Want ja, Hij is de enige
die je mag nadoen en kopiëren. Het enige masker wat je op mag zetten is Gods masker en weet
je wat zo mooi is? Gods masker is transparant en geen verstoppertje wat je
speelt met elk ander masker.

Laat je transformeren door de Heilige Geest en doe zoals Jezus
heeft gedaan hier op aarde in vergelijking met wat Hij de Vader heeft zien doen. De transformatie begint in de geest. Breek daar de barrières om
de geest ruim baan te geven in je ziel. Laat je ziel gevoed worden door de
geest. Zo ontvang je herstel, genezing en vernieuwing van jou als persoon. Want
als je ziel door de geest is hersteld en vernieuwd dan zal je vlees/lichaam
herstellen, genezen en vernieuwen. Alle ongerechtigheid, vuilheid, alles wat de
boze in je lichaam heeft gestopt en in je gedachten heeft gepland, hoe hij je
hart heeft vervuild met list, bedrog, ziekte, haat en noem maar op, dat zal dan
weggesneden worden. Dat is wat Jezus voor jou aan het kruis heeft genageld en
achtergelaten en als klap op de vuurpijl heeft Hij zelfs de dood overwonnen om
ons zo volledig vrij te maken en rein voor God de Vader te laten komen. Jezus is in Zijn offer voor ons zo ver gegaan dat Hij zelf wist dat de Vader Hem zou verlaten, omdat de zonde van de gehele mensheid daar scheiding in heeft gemaakt. 
Wat een liefde.

Dit gaat diep en tot op het bot door naar het merg, maar dat is ook wat God van
ons vraagt. Hoever ben jij bereid te gaan om als Christus te zijn en te leven?

Het is niet alleen bekeren, dopen, bidden, Bijbel lezen, nee
het is ook doen en handelen naar Zijn wil. Jezus zegt niet voor niets in de hof
van Getsemane niet Mijn wil maar Uw wil zal geschieden. Jezus deed ook niets
zonder overleg met de Vader en was continue in verbinding met Zijn Vader. In
hoeverre ben jij verbonden met God? Kan jij ook zeggen; niet mijn wil, maar Uw
wil geschied in mij?

In het Engels be Christ-like. Wees niet Christ-lijk.

God zegt niet voor niets beproef mij, want zo kan Hij laten
zien wie Hij voor jou is, maar kan jij dat voor Hem?

Bid om wijsheid Spreuken 4:7 en laat je verstand verlichten.

Wees gezegend en bemoedigd.

 

Amen.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights