DOPEN (en dan….?)

Volwassen waterdoop


De titel leest dopen (en dan…?) en de koptekst volwassen waterdoop

Waarom direct al een verschil in titel en koptekst?

Voor dat deze vraag beantwoord wordt eerst, wat is dopen (in water) nu eigenlijk?

Om te beginnen, er zijn diverse boeken en andere vormen van het geschreven woord te vinden over het dopen. Daarom is het niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden of om wat al gezegd/geschreven is te niet te doen, aan te vullen, te verbeteren of wat nog meer. Nee, het is bedoelt als een extra aanmoediging, bemoediging, opbouw en leer voor wie zich wilt dopen, maar ook voor hen die zich al gedoopt hebben. Daarom tussenhaakjes, en dan…?

Welk Bijbelsprincipe ligt ten grond slag om je te laten dopen, want als ik leef zoals de Israëlieten of wat de 10 geboden ons leert of dat ik mij alleen bekeer en goed doe of alleen goed doe en zeg dat God bestaat en er verder niets mee doe? Of leef naar wat in de Bijbel staat, maar me niet bekeer en doop? Of alleen in God geloof en doe goede werken? Of …. en vul verder maar in, dan heb je het woord nog niet volledig gelezen en begrepen, want na het oude testament is er een nieuw testament geschreven waar in diverse boeken en verzen wordt geschreven om je niet alleen te bekeren en goede werken te doen, maar ook om je te laten dopen. Hou hierbij voor ogen Jezus’ opdracht in Mattheüs 28:19

Met Gods plan in Zijn handen ging Jezus  naar Johannes de Doper om zich te laten dopen. Johannes wist echter wie Jezus werkelijk is, want in de moederschoot had de geest zich al met elkaar verbonden, en vraagt in eerste instantie in Mattheüs 4:14Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
Johannes als boodschapper vooruit gestuurd doopte de mensen, die dat deden na het horen van het Evangelie, om de weg te banen voor Jezus en nu staat Hij bij hem aan de oever van de Jordaan en zegt verder in Mattheüs 4:15Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

Door zich te laten dopen kwam ook een profetie tot vervulling.


Wat betekent Evangelie? Kort gezegd de Goede Boodschap.

Waarom laat Jezus zich nu pas dopen en niet als kind? Waarom had Jezus het nodig, want Hij kent het Evangelie?

Jezus was onder de wet, welke aan Mozes is gegeven, besneden nadat Hij 8 dagen oud was en alleen aan jongens was voorbehouden. Dit had te maken met de reinheidswetten die God liet instellen om het volk van Israël te helpen om juist en rein te leven om God niet te onteren en te ontheiligen. Tot dan ging dit het volk van Israël niet zo goed af. Om de wet te vervullen en liet Jezus zich nu dopen als teken van de reinheid voor hen die waarlijk geloven. Het is tevens de begrafenis van het ‘oude’ lichaam om geen 2e dood te sterven. Later meer over de 2e dood.

Als je rein en heilig bent en zonder zonde, dan pas kan je tot God de Vader komen en dat kon het volk van Israël alleen als zij zich aan de reinheidswetten hielden, offers brachten om van zonde vergeven te worden en om zich te heiligen via de priesters in de tabernakel en later in de tempel, om zo tot God te komen om verzoening van de zonden te doen. Echter helemaal tot God komen kon niet. Dat kon zelfs Mozes niet, die toch bij God op de berg was. Dit kwam door de zondeval bij Adam en Eva in het paradijs waar de nabijheid met God verleden tijd werd. De enige die daarna nog met God kon wandelen en niet dood is gegaan, maar direct is opgenomen is Henoch Genesis 5:22En Henoch 
wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Waarom laat Jezus zich dopen?
Jezus geeft aan door zich in het water te laten begraven dat het ‘oude’ leven voorbij gaat en dat alles ‘nieuw’ wordt in Hem met de ontsluiting van de Geest van God in jouw geest. Door deze handeling wordt jouw ‘oude’ leven begraven en sta jij op in het ‘nieuwe’ leven. 
Nu kan je denken, maar als ik mensen gedoopt zie worden dan is het lichaam nog steeds hetzelfde en dat klopt, want dat is wat je in het natuurlijke ziet. Echter de doop is een geestelijke, bovennatuurlijke aangelegenheid die vele malen meer effect en resultaat heeft dan wat jij in de wereld, in het natuurlijke ziet en kan doen.

Denk hierbij ook aan de tekst in Genesis 1:27En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
Deze tekst betekent dat jij en ik op God lijken in Zijn evenbeeld en toch zien wij er verschillend uit. Dat komt, omdat ook deze tekst betrekking heeft op het geestelijk, het bovennatuurlijke. Wat wij in de wereld niet kunnen zien is het bovennatuurlijke. Wat is het geestelijke of bovennatuurlijke? Dat is onze geestelijke connectie met de geestenwereld. Dus in de geest, het bovennatuurlijke lijken wij op elkaar daar zijn wij gelijk aan elkaar. Dit zal ook zo zijn als Jezus komt om ons op te halen, dan zijn wij allemaal gelijk en vervalt alles wat wij hier op aarde hebben bedacht aan titels ed. Openbaring 6:15En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.
16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

Hier lees je dat uiteindelijk je afkomst, rijkdom, gesteldheid, titel, etc. er voor God niet voordoet wie je bent als Hij zijn toorn over de aarde laat komen. Want zij die hun hart voor God hebben verhard zullen dit uitroepen. Dat is oa. waarom Jezus tegen de rijke jongeling zei toen hij vroeg hoe Jezus te volgen, het antwoord was; verkoop alles, laat niets meer tussen jou en God in staan om Hem/Mij te volgen, zodat de bergen niet op je zullen gaan vallen.

Terug naar de doop, nu laat Jezus zich dopen en hiermee laat Hij zijn oude (geestelijk wereldse) leven achter in het water en krijgt Hij zijn nieuwe van God gegeven (geestelijk Goddelijke) nieuwe leven en dat wordt direct door God de Vader bevestigd door het derde deel van de Heilige drie-eenheid op Hem te laten, onze vriend, de trooster, de Heilige Geest. Mattheüs 4:16En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Is dat niet prachtig?

Dit is wat God ook wilt dat jij gaat doen, nadat jij Jezus in je hart hebt aangenomen. Want een voorwaarde om je te laten dopen is dat jij je bekeert hebt door Jezus aan te nemen als de enige weg die leidt tot God de Vader. Dat is waarom later Jezus zegt in Johannes 14:6Jezus zei tegen hem:
Ik ben de Weg, 
de Waarheid 
en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Daarnaast heeft de doop nog een diepere betekenis, te weten het reinheidsbad welke de bruid in die tijd nam voordat zij ging trouwen met haar aanstaande man. Wij, de Gemeente van God, zijn de bruid van de Bruidegom Jezus Christus. Zie je hoe complex en uiterst geraffineerd Gods plan is? En dat elk onderdeel wat je leest van Gods plan een diepere betekenis en verbinding heeft. Deze inzichten krijg je doordat je via de Heilige Geest wijsheid krijgt. Spreuken 4:7Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!

Spreuken 4:7-9 (BGT) Je kunt alleen wijs worden als je op zoek gaat naar wijsheid en inzicht. Als je de wijsheid blijft zoeken, zullen mensen je waarderen. Ze zullen respect voor je hebben, en iedereen zal je bewonderen.’


God heeft een groot plan en in dat plan heeft Hij weer een persoonlijk plan voor ons allemaal.
Om het plan tot uitvoering te brengen dienen wij een open en een op God gerichte geest te hebben die direct in verbinding staat met God. Oftewel de persoonlijke relatie die God met een ieder van ons zoekt.

Zolang jij je niet laat dopen kan je geest niet (goed) in het goddelijke functioneren en laat je een sluier of waas op je geestelijk (goddelijk) oog rusten. 
1 Corinthiërs 2:14Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Voor je doop is je geest namelijk verbonden aan de wereld en heeft de satan makkelijker toegang tot je ziel. Je vlees, het natuurlijke wandelt en handelt in de wereld en wordt zo op deze wijze gevoed door wat de satan wilt om jou zo ver als mogelijk bij God vandaan te houden. Zo houdt hij makkelijk grip op je leven om je ziel te roven.
Nu zegt Romeinen 10:9Met onze mond eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God hem uit de dood heeft laten opstaan. Daarom zullen we gered worden. 10Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer, worden we gered.(BGT)
Of zoals in Romeinen 9:33Dat staat al in de heilige boeken: God zegt: Ik stuur de redder naar mijn volk Israël. Het loopt slecht af met alle mensen die zich tegen hem verzetten. Want hij is als een steen waarover ze struikelen. Maar wie in hem gelooft, zal gered worden.
Of als in Romeinen 10:11En in de heilige boeken staat ook: Iedereen die in hem gelooft, zal gered worden. (BGT) waarin Paulus het opnieuw aanhaalt om het te bevestigen.
Of zoals in Johannes 3:16Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Deze teksten willen dus niet zeggen als je alleen op de Here vertrouwd, tot Hem bekeerd oftewel alleen in Hem gelooft dat je dan behouden en gered blijft. Door je bekering heb je redding in Jezus je Redder en verlossing door Jezus je Verlosser. Echter om je redding te behouden dien je niet alleen tot Jezus te bekeren, maar ook om je te laten dopen. De doop staat voor je wedergeboorte door het oude leven te begraven en bekleed met Christus Jezus op te staan als een nieuw, rein en zondeloos mens. Door de dood en opstanding heeft Jezus dit voor ons mogelijk gemaakt. Het Evangelie is dat je in Christus door je tot Hem te bekeren gered bent en dat je met de doop behouden bent.
Wat wordt daar mee bedoeld dat je nieuw, rein en zondeloos bent?
Jezus heeft door alle zonde, ziekte, ongerechtigheid en onreinheid op zich te nemen kon Hij dit allemaal aan het kruis laten nagelen en was Hij daarmee het laatste slachtoffer als een onbevlekt en rein Lam dat geslacht is. Op het kruishout op Golgotha heeft Jezus zijn eigen dood bevolen om, door dood te gaan, naar het dodenrijk te gaan. In het dodenrijk heeft Hij de dood en het dodenrijk overwonnen. De sleutel van het dodenrijk meegenomen om op de derde dag weer op te staan in een nieuw en verheerlijkt lichaam. Daarna heeft Hij nog 40 dagen op aarde gewandeld om vervolgens opgenomen te worden in de Hemel om onze nieuwe plaatsen, de nieuwe kamers voor de bruid en bruidegom gereed te maken.

Zie je hoe mooi Gods plan al werkt door alleen al te kijken naar de kruisiging van Jezus. Daarin zie hoeveel God van ons houdt en dat Hij ons wilt redden om bij Hem te zijn. Wat een liefde en genade voor een volk vol van zonde.

Kijk je naar het leven van Jezus dan zie je ook dat Hij altijd naar de Vader bleef gaan, zelfs toen Hij jong was. Door in contact met Zijn Vader te blijven kon Hij in relatie met God blijven zoals zij die in het oude testament met God in relatie stonden. Nu in deze genadetijd kunnen wij via de doop met Hem opstaan en met Hem leven en Jezus in ons.

Dopen is dus van wezenlijk belang als het gaat om je redding, zaligmaking en reiniging.
JE DIENT JE OUDE LEVEN ACHTER JE TE LATEN EN NIEUW TE WORDEN IN CHRISTUS JEZUS. Om in wederopstanding met Hem op te staan.

Alleen door Jezus kan je tot de vader komen en dat kan dan alleen als je wedergeboren bent en opgestaan met Hem.

2e Dood

Als jij niet bent bekeerd tot God en je hebt Jezus dus niet aangenomen in je hart zal je 2x sterven. De 1e keer is dat je vlees sterft en God je tijd op aarde voorbij laat gaan. Deze dood zal een ieder mens ondergaan. Echter in de geestelijke wereld zal je verder gaan in een verheerlijkt lichaam en nu is de vraag heb jij Jezus aangenomen in je hart en heb jij je bekeerd tot God? Want als alle tijd op aarde geweest is en een ieder is thuis gehaald, dan zal Jezus een ieder oordelen aan de hand van het boek der levens. Openbaring 2:11Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

Openbaring 20:6Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Sta jij in het boek der levens dan zal jij verder leven in het eeuwige leven in je verheerlijkte lichaam met God. Sta jij niet in het boek dan zal je een 2e dood sterven.

Openbaring 20:14En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
Openbaring 21:8Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Als je deze teksten leest, want Gods woord is waarheid, zou dit dan niet een reden zijn om als nog de keuze voor het dopen te maken? Of neem jij het risico dat als je gestorven bent dat je het dan toch mis kan hebben?
Zoals geschreven na je doop zal je de Bijbel lezen met de Geest en zal ook de 2e dood meer voor je betekenen om dit niet te willen.

Kinderdoop vs volwassendoop

Wat is de kinderdoop en wat is de (volwassen)doop?

Dat volwassen tussenhaakjes staat geeft al aan dat er 1 doop is.

Naast de (water)doop wordt ook gesproken over de doop met de Heilige Geest, wat eerder uitgelegd is met de vervulling met de Heilige Geest. Deze twee, de waterdoop en vervulling met de Heilige Geest, zijn met elkaar verbonden als onderdeel van je wedergeboorte. Echter de waterdoop en vervulling met de Heilige Geest staan wel los van elkaar.

Besnijding vs doop

Om te beginnen wat is de kinderdoop. In veel gereformeerde, katholieke en orthodoxe stromingen wordt een belang en zelfs heel veel waarde gelegd in het dopen van kinderen. In een uitleg van een dominee las ik dat de kinderdoop zo belangrijk is dat hij dit zelfs gelijkgestelde met de besnijdenis, het verbond wat God met Abraham aanging in de woestijn om het verbond met Zijn volk, het latere Israël, te bezegelen. Als je deze gelijkstelling aanhoudt dan ga je voorbij aan het feit dat voor dit verbond noch over een besnijdenis of doop gesproken wordt in het oude testament. Oftewel het wordt een theologische discussie waar dan op grondtekst gekeken dient te worden wie en waar men dan gelijk heeft. Dit is natuurlijk niet wat God voor ogen heeft met Zijn kinderen dat wij onenigheden over het schrift zo gaan uitzoeken. Voorts is het zo dat de besnijdenis was voorgehouden voor Joden en heidenen die zich bij hen aansloten en alleen geldt voor jongens en niet voor meisjes. Dus het gelijkstellen van de besnijdenis en de kinderdoop gaat hier dan al mank.
De doop is voor iedereen. Dus niemand zal daar van worden uitgesloten.

Wat God via Paulus ook in Zijn Woord zegt, lees de Bijbel niet met het vlees, maar met de Geest;
2 Korinthe 3:6Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Door de doop en hiermee onderdeel van de wedergeboorte heeft onze geest, die eerst met de wereld bedekt was, een (ver)nieuw(de) geest gekregen en dat is dat de Geest van God nu opnieuw met onze geest verbonden is. Dat is een geestelijk proces wat plaats vindt in het bovennatuurlijke.

Nu kan je vanuit de traditionele stromingen weerleggen dat het dan mooi is dat je als kind direct gedoopt bent, want dan is je geest van de wereld ook direct weg en heb je direct je geest met God verbonden. Als dat zo zou zijn, zou Jezus dan bij zijn komst naar de aarde om vlees te worden dan niet direct gedoopt moeten worden, sterker als de kinderdoop deze geestelijke transformatie al te wegbrengt, waarom stelt God dan bij het Volk de besnijdenis in en niet het dopen van kinderen? Waarom laat God zijn boodschapper Johannes vooruit gaan om volwassenen te dopen, want bij het horen en begrijpen van de Goede Boodschap pas daarna wordt gedoopt.

Ik las een artikel waar in als argument werd aangedragen dat er nergens in de Bijbel staat dat vrouwen deelnemen aan het avondmaal en alleen mannen. Dit in vergelijk dat je hiermee ook zou kunnen aannemen dat je kinderen dan ook kan dopen ook al wordt dit niet geschreven. Dat klopt niet, want Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe en zitten daar dan alleen mannen in de samenkomst? Laten we bij het Woord in de Bijbel blijven en ons zoveel als mogelijk weghouden van aannames. Door aannames komen er verkeerde en zelfs valse manieren van uitleggen van de Bijbel.
Dit is wat de duivel ook deed in de woestijn toen Jezus direct na zijn doop daar voor 40 dagen werd verzocht. De duivel citeerde de Bijbelteksten met er staat toch geschreven, maar het echter uit het verband gehaald hebben van de tekst, en wat antwoorde Jezus? En staat er ook niet geschreven gij zult God onze Heere niet verzoeken?

Laten we dit in ons achterhoofd of beter gezegd laten we dit in onze geestelijke gedachten vastleggen dat we schrift met schrift vergelijken en de Bijbel niet uit de context halen en aannames gaan toevoegen aan de uitleg. Want zelfs in openbaringen staat geschreven dat je niets aan het boek mag toevoegen of afhalen. Gods Woord is waar en Amen.

Zo ook met het schrijven van deze blog.

Terug naar de kinderdoop. Er staat in geen enkele Bijbel(vertaling) dat er een kinderdoop is en er staat ook nergens dat kinderen gedoopt worden. Wel staat er dus dat zij die het Evangelie (de Goede Boodschap) gehoord hadden, zich direct lieten dopen.

Wat zegt de Bijbel dan wel over de bescherming van de kinderen? Want de uitleg voor de kinderdoop is dat de kinderen door God beschermd dienen te worden. Jezus zegt in Lukas 18:16Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.

Oftewel breng je kind tot Jezus. Nu Jezus in de Hemel is om onze plaatsen als zijn bruid te maken, kunnen wij de kinderen niet fysiek, als toen Hij op aarde wandelde, bij hem brengen. Dat is waarom de kinderen worden opgedragen aan de Here en niet zoals ik ergens las het een ritueel van de evangelistische stroming is om zo de kinderen te beschermen ipv hen direct te dopen. Het opdragen is dan ook geen ritueel voor de gemeente, maar een opdracht van Jezus zoals geschreven in Lukas. Laat aan de Gemeente zien dat je Zijn Woord serieus neemt en doet wat Hij ons opdraagt te doen.

De Bijbel is daadwerkelijk duidelijk over wat het dopen is en wat het dopen en de doop inhoudt.
Het is dan ook niet zomaar een ingesteld ritueel met een symbolische betekenis van kijk ik laat mij dopen en de wereld mag het zien. NEE, het is een geestelijk transformatie waar ook een geestelijke strijd mee gepaard gaat. Het laatste wat de duivel wil is dat jij je overlevert aan de Heere Jezus Christus.

Als je de Bijbel zal bestuderen lees je hoe vaak de duivel getracht heeft Gods plan te dwarsbomen om het Evangelie te stoppen. Zelfs nu doet hij dat nog door strijd aan te brengen in het dopen. Blijf bij Gods Woord en hou je daar aan vast en houdt je weg van aannames. Weet je het niet zeker of heb je twijfels over hoe Gods uit te leggen? Ga dan voor je de Bijbel in gebed, zodat de Heilige Geest je kan leiden, want wat zegt God oa. in Spreuken 4:7Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!
Laat daarom de Geest van God jou leiden ook in dit onderwerp.

Het is dan ook van belang dat als jij je laat dopen je ook beseft wat het betekent. 
Laat je niet dopen om het dopen, want dan lacht de duivel nog steeds in zijn vuistje en ben je nog steeds aan hem verbonden. Ondanks dat je dan van je zonde bent schoongewassen, want de zonden kunnen direct weer terug komen.
Wat zegt Jezus in Mattheüs 12:45Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.
en
Lukas 11:26Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.

Dit betekent dat als jij je huis opgeruimd is na de doop jij jouw huis dan dient te vullen met Gods Geest en Zijn Heerlijk, glorie, vrede, genade en licht. Dat betekent wat Jezus ook beveelt in Mattheüs 28:19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Dus kom onder het woord en laat je voeden door het woord. Alleen zo kan je groeien in je geloof en je geloof opbouwen.

Wat de bijbel verder schrijft in Handelingen 2:41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Wat veelal gebeurd in de gemeenten en kerken is dat na de bekering de doop om wat voor reden dan ook wordt uitgesteld. Waarom dat gebeurd kan praktisch van aard zijn, want waar is een grootte bak met water oid om te dopen? Of wat vaak ook wordt gezegd, dat je eerst goed gedegen onderwijs nodig hebt om te weten wat het dopen inhoudt of dat we er een groot feest van maken willen etc. Dit zijn menselijke besluiten en geen besluit van God om zo te handelen.
Nu vinden velen de evangelistische stroming en dan met name de apostolisch-profetische stroming radicaal, maar wat lees je in Handelingen van de eerste gemeente? Die lieten er echt geen gras overgroeien, het boek heet daarom ook niet voor niets Handelingen, want men handelde direct. Na de speech van Petrus, met een heldere en klare Goede Boodschap/Evangelie verkondiging in wat zal het zijn 15-30 minuten, komen, let wel, 3000 mensen tot geloof en laten zich bekeren en worden direct onder bevel van Petrus gedoopt. Het onderwijs is de heldere en klare Evangelie verkondiging en daarna de direct actie van handelen, het bekende daad bij het woord voegen. Niet wachten direct dopen.
Nu het belangrijkste zij werden direct toegevoegd aan de gemeente. En daar gaat het veelal mis. Er wordt gedoopt en gedoopt, maar wat gebeurd er dan? Worden deze dopelingen toegevoegd aan de gemeente? Of worden ze losgelaten om het zelf uit te zoeken of om zelf dan maar het woord tot je te nemen en het zelf te doen. Het doe-het-jezelf-christen zijn.
Of wel wat gebeurt er nu vaak in de praktijk? Juist de argumenten van boven of dat men zich wel laat dopen door iemand of een organisatie of …. en noem maar op en dan vervolgens niet naar de gemeente gaan om onder het woord te blijven, maar als argument hebben ik kan het zelf wel of God zal mij wel leiden nu ik gedoopt ben of … en wat voor argumenten dan ook meer. Als je dat zal zeggen is de vraag heb je de Bijbel al gelezen en heb dan ook gelezen dat je na het dopen niet zonder het woord van God kan, maar dat je daar ook in opgebouwd dient te worden? Zijn zij die net tot geloof komen geen moedermelk aan het drinken voordat zij tot vast voedsel kunnen overgaan, zoals Paulus aangeeft. Hier expres geen verwijzing in de Bijbel om je uit te dagen deze tekst zelf op te zoeken. (Hint; omdat er Paulus staat betekent dit dat het in het nieuwe testament is terug te vinden)

Is dat niet de opdracht die Jezus ons gaf?
Door direct de dopeling toe te voegen aan de gemeente komt en blijft de dopeling onder het woord en wordt dan gevoed met het manna en het levende water. Want het is belangrijk dat jouw huis gevuld blijft met God en niet dat er gaten en donkere plekken gaan ontstaan waar dan de boze weer een mogelijkheid krijgt om terrein (terug) te winnen om in het ergste geval met meerdere terug te keren.

Geloven is een geestelijke aangelegenheid. Het geloof is van bovennatuurlijke aard en vraagt daarom ook om een bovennatuurlijke aanpak van ons leven in en met Jezus. Het is een persoonlijke intieme relatie met God de Vader waar de Zoon Jezus Christus optreedt als middelaar en waar de vriend de Heilige Geest de trooster is.

Daarom dat het belangrijk is bij een bekering de stappen te volgen van;
  • Bekeren
  • Dopen
  • Vullen met de Heilige Geest
Het kan zijn zoals bij Cornelius die na wederom het horen van het Evangelie, maar nu via Petrus in Handelingen 10:44En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,
Dat zij dus voor het dopen al de doop/vervulling met de Heilige Geest ontvingen.

Conclusie

Ben je na het lezen van het stuk nog niet bekeerd en heb je nu wel het verlangen om Jezus aan te nemen ga dan in gebed om je zonden aan Jezus te geven, zodat Hij jou Zijn lichte juk terug kan geven om te dragen.

Hoe je bid ligt aan jou. Wel het advies, omdat je duidelijk wilt belijden dat je Jezus wilt aannemen, dit niet in je gedachten te doen, maar hard op uit te spreken.
(Want er is een verschil in het bidden in je gedachten en hard op zie ook de blog over bidden.)
Er is hier geen vast gebed voor, maar wat gebruikt wordt bij evangelisatie is het volgende gebed wat dan nagezegd kan worden:
“Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat U weer bent opgestaan en dat U weer terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw heilige Geest. Geef me passie voor de mensen, die U nog niet kennen, honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb. Amen”

Nogmaals dit is een hulp voor je gebed. Wat belangrijk is vraag vergeving voor je zonden, dat je verlost en gered wilt worden en dat je Jezus in je hart aanneemt.
Bid met iemand die al bekeerd is en je hier bij kan helpen.

Ben je al bekeerd, maar wil je na het lezen je laten dopen ga dan naar je leider van je gemeente waar je komt en vraag of zij jou willen dopen. Hoe eerder des te beter zouden wij als gezegde gebruiken.

Heb je geen gemeente of kan je geen passende gemeente in je omgeving vinden, dan wil ik je uitnodigen om toch naar een passende gemeente te gaan waar men de elementen van dopen en de Heilige Geest prediken en niet anders invullen. Vaak zijn het (volle) evangelie, pinkster of apostolisch-profetisch gemeenten die hier voor staan en ook uitdragen.

Er zijn ook websites die de mogelijkheid geven om je te laten dopen, maar deze hebben geen opvolging voor waar je dan het beste onder het woord kan blijven. Het staat uiteraard vrij om je via een dergelijke organisatie te laten dopen, maar hierbij wel de nadrukkelijke kanttekening ga naar een gemeente en ga Bijbelstudie volgen, want dit mooie cadeau wat God je gaat geven wil je niet meer weggeven, want de duivel kan jou ondanks alle glitter, glamour, etc. jou niet geven wat de Almachtige jou wel kan geven en dat is het eeuwige leven in Zijn heerlijkheid met de enorme erfenis die daar bij hoort.

Ja, je leest het goed, want door je te bekeren wordt je een kind van de Aller Hoogste en wordt je mede-erfgenaam. Door op te staan uit het watergraf met de 2e Adam heb je het zondige leven achtergelaten en ben je schoongewassen als nieuw schepsel in Christus wat jou dus recht geeft op die erfenis. Want met Jezus is de 2e Adam gekomen die dood is gegaan en opgestaan uit de dood. Terwijl de 1e Adam dood is gegaan en niet is opgestaan uit de dood.
Bedenk het volgende; je kan je erfenis, je nieuwe leven weer weggeven door net als Demas, die toch weer koos voor de wereld. Bedenk echter wel het volgende; ook al lijkt het leven van de wereld en met de wereld nog zo mooi met al zijn geld, macht, pracht en praal, dit alles kan je niet meenemen als je dood bent. Er wordt gezegd in je lijkgewaad zitten geen zakken. Lees het verhaal in Lukas 16:19 en verder het verhaal van de rijke man en de bedelaar Lazerus. In dit verhaal zitten verschillende geestelijke elementen waaronder wat er gebeurt na de dood en wat als je wel en wat als je niet gelooft en waar je dan terechtkomt.


Kortom de Bijbel staat vol over waarom het belangrijk is om te geloven en waarom je te laten dopen.

Stel niet uit en laat geen excuus je verhinderen om de stappen in het geloof te zetten, want de boze weet wat er gebeurt als je deze stappen zet. Daarom laat hij jou dan niet direct los en zal hij van alles proberen je van het geloof weg te houden. Echter hij gebruikt telkens dezelfde valstrikken en valkuilen. Vernieuwend is de duivel niet en vooruitdenkend al helemaal niet.
Zet hem vandaag nog in schande en bekeer je en laat je dopen en geloof met geheel je hart dat Jezus met je is al de dagen van je leven tot in eeuwigheid.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights