Bidden (Hoe doe je dat?)

BIDDEN

Niet te min blijf bidden, ondanks alles blijf bidden, wat er ook gebeurt blijf bidden.

Dit zijn enkele gevleugelde uitspraken met de kern, blijf bidden.

Maar eerst wat is nu bidden?

Kort gezegd; praten met God

En dan de volgende vraag;

Waarom praten met God?

Met deze vraag kom je bij de essentie van het geloven. 

Maar eerst nog deze vraag; 

In je leven heb je heb je verschillende mensen die je ziet en waar je op verschillende wijze mee praat, maar waarom doe je dat en met welk doel of reden?

Het antwoord is; dat doe je om een relatie aan te gaan. 

Wat betekent relatie? Een relatie, verhouding of betrekking is een verband tussen meestal twee of meerdere personen, concepten, verschijnselen of zaken. Relaties tussen mensen kunnen vele vormen hebben, zoals persoonlijke relaties, zakelijke relaties of liefdesrelaties in diverse vormen (huwelijk, latrelatie, open relatie, etc.).

Oftewel een relatie kan van korte duur zijn of zoals een huwelijk dat je een langdurige relatie aangaat. Het huwelijk is een verbond tussen VROUW en MAN, dat is Bijbels. God sluit ook een huwelijk met Jezus als Bruidegom en de Gemeente als Zijn Bruid. Verder zal er nu niet op in gegaan worden, want het huwelijk is weer een apart en mooi onderwerp.

Een relatie zorgt er voor dat je in contact bent met elkaar. Dat kan kort zijn om bijvoorbeeld iets te kopen of langdurig. In een langdurige relatie hou je elkaar op de hoogte over wat er gebeurt en wat je eventueel van elkaar wilt of verlangd al naar gelang de wijze waarop de relatie tot stand is gekomen en wat de relatie is. Een vader zoon relatie is weer anders dan tussen vrouw en man of met je collega’s, opdrachtgevers, etc.

Terug naar geloven, om te geloven heb je een relatie met God nodig. Maar nu is de vraag hoe ga jij jouw relatie met God gestalte geven? Is dat kortstondig, langdurig, incidenteel of veel eisend, afwachtend, verlangend, vragend of intiem. 

Hoe zie jij je relatie met God?

Om je relatie met God te onderhouden dien je in gebed te gaan en dat betekent praten met je Vader.

Ja, je praat met je Vader, want door je bekering en wedergeboorte ben jij een Koningskind, een kind van God geworden. Hierdoor is er een Vader kind relatie ontstaan.

Afhankelijk van je groei in geloof zal ook jouw groei in het gebed zijn. Dat betekent als jij meer relatie met God opbouwt dan zal ook jouw gebed toenemen en zal ook de wijze waarop jij bid tot God veranderen.

Maar hoe doe je dat dan praten met God?

Dat ligt aan jou. God wil altijd met je praten en Zijn deur staat altijd voor je open. Je kan 24/7 bij Hem terecht om met Hem in gesprek te gaan. Mooier kan je het toch niet hebben. God de Vader heeft dus altijd tijd voor jou. In tegenstelling tot je aardse vader die heeft niet altijd tijd voor je of misschien is hij er niet meer en dan kan jij je niet meer tot je vader wenden om raad. Hoe mooi is het nu dat je een Hemelse Vader hebt en die ook nog eens 24/7 tot je beschikking staat.

Bedenk dat wij een enige levende God kennen en dienen. Mocht jij een andere god kennen of dienen vraag jij dan je weleens af welke relatie je dan hebt met deze god(en)? Wat krijg jij terug en beter nog, antwoord(en) deze god(en) jou? En dan heb ik het niet of de duivel antwoord geeft, want vaak doet hij zich dan voor als de zogenaamde levende god die dan spreekt. Heb jij het onderscheid van jou god gekregen om te horen wie er spreekt?

Lees hiervoor 1Koningen 18 vanaf 21. Laat God hier voor jou spreken wie de levende God is. Besef dat er maar 1 JHWH, 1 levende God is.

Is het niet geweldig dat de relatie die God met de mens wilt er is voor iedereen? God zondert niemand uit ongeacht wat je gedaan hebt.

Echter is er maar 1 maar, God verlangd wel iets van jou in deze relatie en dat is, net zo goed als dat jij iets van God verlangd in de relatie, dat jij luistert naar Hem en Zijn pad bewandeld die Hij voor jou speciaal heeft uitgestippeld.

Weet dat God zegt in Zijn Woord dat Hij elk gebed hoort, maar of Hij elk gebed verhoort dat is wat anders?

Oké, nu het volgende; een schietgebed. Wat is een schietgebed? Is een gebed naar God wat God kan verhoren en ook kan laten uitkomen. Dit is wel een kortstondig moment die vaak door ongelovigen wordt gebruikt om in moment, waarin het vaak al te laat is, een gebed op te zenden naar de Vader. Dat gebeurt vaak in een benaderde positie of wanhoopsmoment waar in wordt uitgeroepen naar God om je direct helpen of uit een ultiem moment waarop je God vraagt of Hij bestaat en je dan ook direct kan gaan helpen in je nood. Afhankelijk van welk plan God met jou heeft voor jouw leven kan Hij het gebed laten uitkomen of verhoren. Kortom het is een kort en snel gebed om hulp of nood of wat ook.

Zoals al aangehaald wordt dit vaker door ongelovige gebruikt in een ultieme poging toch nog contact met God te zoeken voor directe hulp op dat moment. Dit moment kan God echter ook gebruiken om te laten zien wie Hij is en dat dit dan een moment van bekering te weeg kan brengen in de ongelovige die dan ziet dat God werkelijk bestaat.

De wereld zegt ook eerst zien dan geloven en een gelovige zegt eerst geloven en dan zien. Dat geloven komt dan voor uit wat jij als gelovige weer ziet in het bovennatuurlijke voor het in het natuurlijke zichtbaar wordt.

Goed nu het volgende; stel je zelf de vraag; wil jij een relatie met iemand waar je van houdt die jou alleen weet te vinden om iets van je te hebben of gedaan te krijgen en vervolgens er niet voor jou is om het jou te geven of voor je te doen?

Zo werkt het vaak in ons gebed. Regelmatig komen we tot God met een grote verlanglijst aan wensen, verwachtingen en verlangens. In een lied werd dit omschreven dat we God dan zien als een saladebar of automatiek. Gooi er een gebed in en haal eruit wat je wilt. Oftewel een fastfood of instant gebed waar dan God direct uit zijn voorraad jou gaat voorzien of Zijn water aan toevoegt om het gestalte te geven.

Nogmaals zou jij willen dat men zo met jou omgaat?

We dienen een levende God die een relatie met ons wilt om ons op te bouwen. Weet dat wij mede-erfgenamen in een Hemels Koninkrijk zijn. Realiseren wij ons dat wel? Staan we wel stil dat we te maken hebben met een Wezen die groter en veel meer omvattender is dan wij zelf maar kunnen bedenken? Als jij je dat kan realiseren, dat God veel meer is dan jij kan zien en bedenken, dan kan je niets anders dan ontzag hebben voor je Vader. Als je dan vanuit deze gedachten gaat handelen, dan ga je anders bidden. Dan ga je op relatie niveau met God zetten. Dan ga je een niet alleen een vriendschappelijke relatie, maar ook een intieme relatie met Hem opbouwen. Zoals je dat ook zal doen met je partner of kind.

Hoe je deze relatie invult is aan jou. Je kan bijvoorbeeld een lege stoel voor je plaatsen en zeggen God deze stoel is voor U en ik kom op audiëntie bij U o grootte Koning of je maakt een wandeling en nodigt Jezus uit om met je mee te lopen of je gaat naar je binnenkamer en gaat zitten met de Heilige Geest of ….. wat bij jou past en passend is naar God.

In het speciaal apart zetten van deze tijd voor God is dit voor God al een teken dat jij er voor Hem wilt zijn. Dat jij Hem op waarde schat waarin jij jouw tijd aan Hem wilt geven. Ook over jou tijd ben je rentmeester, net als over je geld, bezit, etc. Alles wat God jou geeft daar ben je rentmeester over. Daarover mag jij beschikken en goed voor zorgen. God vraag echter maar een 10e deel terug van wat Hij gegeven heeft en over het restant, 90% mag jij vrijelijk beschikken en meedoen wat jij wilt. Bedenkt wel doe dat er mee om God te behagen en niet om Hem er mee teleur te stellen.

Door jouw tijd apart te zetten voor God zal Hij jou meer oprecht waarderen als dat je te pas en onpas in gebed gaat. Ga niet bijvoorbeeld telkens in gebed op het moment dat je denkt o ja, ik moet ook nog even met God praten. Dan stel je God niet op de eerste plaats, maar al het andere. Jij wilt toch ook niet achtergesteld zijn bij iemand die je dierbaar is? Het is natuurlijk niet makkelijk om God op de eerste plaats te stellen als je niet weet hoe je dat moet doen. Daarom vraagt het op de eerste plaats stellen van God een radicale wending in je leven. Je kan niet meer doen wat je gewend bent te doen, je dient je leven en je tijd anders in te richten. De verantwoording hiervoor leg je zelf af bij God, niet bij de mensen, ook niet bij je leider. Het is iets tussen jou en God.

Bedenk ook dat de relatie die jij hebt met God ook een relatie is van jou alleen. Je heb hier zeggenschap over en jij bepaald hoe jij dat inkleed. Dat betekent niet dat je zeker nog verplichtingen kan hebben aan je naaste. Dat is ook niet wat God vraagt aan jou om te verzuimen. God vraagt hoe ga je dit indelen?

Als jij voor jezelf bepaald hebt hoe je dat kan gaan doen en hoe je dat aan het doen bent, dan zal je op den duur ervaren of dat wat jij bedacht hebt om te doen goed is. Zo niet dan zal God jou helpen om het bij te sturen, mits je natuurlijk wilt luisteren naar Hem. Kan jij God horen?

Oké, maar nu kan de vraag zijn hoe kan en leer ik nu bidden? Dat vroegen de discpelen ook toen zij al enige tijd bij Jezus waren en zagen hoe Hij in gebed ging en zich ook vaak afzonderde om alleen met de Vader te zijn. Het antwoord wat Jezus aan de discpelen gaf staat oa. in Mattheüs 6:5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Er is bewust gekozen om met vers 5 te beginnen. Daarin geeft Jezus al richtlijnen hoe te bidden en wat niet te doen hoe te bidden.

Om te beginnen geeft Jezus aan hoe mensen in het openbaar kunnen bidden om niet God groot te maken met de Geest, maar om aanzien te krijgen voor zichzelf. Deze mensen dachten dat zij goed baden om zo in een goed bladje bij de Here te komen, maar in hun hart werkte dat toch anders. Jeremia 17:9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? 10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Wat we bij dit alles wel dienen te beseffen is dat de Farizeeën en Schriftgeleerden niet gedoopt en vervult zijn met de Heilige Geest en dus vanuit de vervloeking door de zonde niet met de Geest konden bidden, omdat die niet in hun was gekomen en de Heilige Geest nog niet was uitgestort op aarde. Zij wandelde nog met de geest van de wereld. Zo was het op dat moment ook toen de discipelen de vraag aan Jezus stelde hoe te bidden. Zij hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen en Jezus inmiddels wel. Neemt niet weg dat Jezus hen op dat moment wel kon zeggen hoe te bidden ook al hadden zij de Heilige Geest nog niet ontvangen.

Wat Jezus aangeeft als richtlijn zoek eerst de relatie met God de Vader en dat doe je alleen en dat doe je dan in je binnenkamer daar kan jij het beste je op Hem focussen. Door je af te zonderen heb je rust en wordt je niet gestoord. Je binnenkamer kan je ook uitleggen als bidden in je hart, zodat niemand het hoort of zich aan jou stoort.

Dan komt direct het volgende naar voren; als je bid in je gedachten, dus niet hard op, maar in je hart, dan praat je direct tot God. Dat houdt in dat alleen God en jij elkaar kunnen horen. Ja, je leest het goed; alleen God en jij, dus hier kan satan niet bij zijn. Sterker nog satan kan niet horen, voelen of wat dan ook wat God tegen jou zegt en andersom in je gedachten.

Nu kan je denken, maar die gedachten dan waaraan ik twijfel of die van God zijn, die gedachten komen voort uit je hart, oftewel je vrije wil. Je vrije wil wordt ook gevoed door het vlees en vanuit het vlees kan weinig goeds voortkomen, omdat die aan de wereld verbonden is geweest en nog verbonden kan zijn met de boze, want daar alleen kan de satan zijn invloed op uitoefenen en gedachten in jou stoppen. Daarom is het belangrijk om onderscheid te krijgen van de geesten. Wat zegt God en wat komt uit het vlees of van de duivel? Niet voor niets is er de gave van onderscheiding aanwezig om je vanuit de Heilige Geest jou hier in te helpen. Daarom is het belangrijk dat jij je vlees kruisigt en je wil onderwerpt aan God.

Bidden in stilte in je binnenste is dus zeker goed om je intieme relatie met God te versterken.

Daarnaast kan je natuurlijk ook hard op bidden waar mensen wel of niet bij zijn.

Als je hard op bid als je alleen bent heeft je gebed meer kracht dan als je stil bid. Waarom? Dat komt, omdat dan de satan wel kan meeluisteren en daar ook op kan reageren. Nu kan je denken, oké als ik dat doe dan kan de satan dus horen wat ik van plan ben en daar dan ook maatregelen voor nemen. Klopt, maar bedenk voor je dit denkt wie is sterker? En wie is al overwinnaar? Juist Jezus Christus heeft al getriomfeerd nadat Hij uit de dood was opgestaan. Het verlies wat de satan wilde voorkomen door Jezus na Zijn geboorte direct te laten doden. Wat opmerkelijk is is dat Jezus van vlees was en de satan Hem daardoor niet kon herkennen. Dat kon Hij pas op het moment na de doop bij Johannes. Daarom werd Jezus door de satan in de woestijn verzocht, omdat de satan Hem toen pas weer zag en dat komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest openbaart.

Goed hard op bidden. Door dit te doen kan je ook de duivel in schande zetten, want dan laat je horen dat er niet met jou te spotten valt, sterker nog doordat Jezus in jou is met de versterking van de Heilige Geest kan je zeer krachtig, met macht en in autoriteit bidden. Zodanig dat bolwerken worden neergehaald en de macht van satan wordt gedegradeerd tot niets.

Bidden is een krachtig wapen welke onderdeel is van het scherp tweesnijdende zwaard uit Efeze 6:17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

18terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,

20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Lees in vers 19 hoe Paulus vraagt om via gebed versterkt te worden en vrijmoedigheid te krijgen.

Bidden in het openbaar waar mensen in je nabijheid zijn. Dat kan zijn bidden in de gemeente, op straat, in je eigen huis, noem maar op. Hier horen niet alleen God en de duivel jou gebed, maar ook de mensen. Dit maakt het gebed nog sterker, want nu kunnen zij die in en met de Geest zijn jou versterken in je gebed door gebeden toe te voegen, te beamen, verder op te bouwen om zo van dit gebed een nog krachtiger gebed te maken.

Maar eerst nog even het volgende;

Ben jij bekeert en heb jij je laten dopen? Dan heb jij jouw lichaam als tempel beschikbaar gesteld voor de Heilige Geest. Alleen nu de vraag wie woont er in je tempel? Is dat alleen je Heilige Geest of heb je ook nog ruimte gelaten aan je vrije wil en het vlees? Het laatste is vaak wel het geval. Stop door je vlees en vrije wil de ruimte te geven. Zo kan je ook je gebed tegenhouden. Laat de Geest jou regeren en je zal direct zien dat niet alleen jouw gebed veranderd.

Door de vervulling van de Heilige Geest kan je namelijk gaan beschikken over de gave van de Geest en die heb je nodig om te groeien en ook voor je gebed. Tevens kan de Heilige Geest ook voor jou gaan bidden en dat kan gepaard gaan met de tongentaal of vreemde talen. Door in tongentaal te bidden ga jij jouw gebed opvoeren naar een perfect gebed in een Hemelse taal die God direct kan verstaan en waar ook beroering plaatsvindt in de Hemelse gewesten.

Door de Heilige Geest in jou te laten wonen en het over te laten nemen ga je de dimensie van Jezus in toen Hij de Heilige Geest had ontvangen bij Zijn doop.

Oké, hoe te bidden? Boven is al aangehaald Mattheüs 6 en ga nu verder lezen vanaf 

9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Jezus begin met een doxologie. Hij begint met het groot maken van God. Doe dat ook in jouw gebed. Begin eerst God groot te maken voordat je met jouw wensenlijst komt.

Dan heeft Jezus het over het Koninkrijk welke zal gaan komen. Dat Koninkrijk is al aanwezig in Zijn Gemeente op aarde, waar Jezus ook mee aangeeft laat de Heilige Geest in jou komen om met Zijn Koninkrijk te zijn. Door de Heilige Geest in jou te hebben kan je voldoen aan Gods wil zoals Hij die ziet op aarde en in de hemel oftewel in het natuurlijke en bovennatuurlijke zal jij Zijn wil doen als jij de ruimte geeft aan de Heilige Geest in jouw leven.

Het dagelijkse brood is niet wat alleen je lichaam nodig heeft door te eten en te drinken, maar ook jouw geest en ziel moeten gevoed blijven en dat doe door Zijn Woord te lezen en te overdenken met de Geest. Blijf hongerig naar het Woord.

Vergeving vragen en geven voor wat jou is aangedaan en wat jij iemand heb aangedaan is het volgende wat Jezus aanhaalt. Door de Geest in jou en door het Woord te lezen wordt je ook meer bewust van wat jij andere hebt aangedaan en wat jou is aangedaan. Jezus zegt daarom niet maak het tot jouw zorg of blijf er mee lopen. Nee, Hij zegt rekenen er direct mee af. Vergeef hen die vergeven dienen te worden en vraag aan hen vergeving wie jij iets hebt aangedaan. Dit kan niet altijd persoonlijk, maar het is wel belangrijk dat je dit bespreekt met God en dat je dit gaat belijden aan Hem.

Nadat je de schulden onder ogen bent gekomen ga wederom naar God om de hulp van de Heilige Geest te krijgen om de verzoekingen die er in de wereld zijn om daar niet meer in mee te gaan of in te trappen. Laat de Geest hier jou ogen in openen en sta er voor open om dat dan ook te ontvangen. Ook al doet het pijn of is het iets wat je graag doet of zou willen doen. Als het niet van God is of past in Zijn plan blijf er dan van weg en ga er niet in mee. Door je zo op te stellen naar God kan Hij je helpen om de boze te weerstaan. Weet dat God de boze al heeft overwonnen en dat je met Christus al meer dan overwinnaar bent. Door jouw vlees ook aan het kruis achter te laten kan de boze geen vat meer op jou hebben, want Jezus leeft door jou heen.

Dan eindig de vers opnieuw met een doxologie om God groot te maken. Doe dat ook in jou gebed. Eindig met dankbaarheid en eerbied naar jouw Heer en Heiland.

Door die gebed niet alleen te bidden, maar om vervolgens hier je eigen woorden aan toe te voegen ga jij vanzelf je gebed vergroten en ga je Hem in je eigen woorden bidden.

Na het Onze Vader gebed staat Jezus nog wel stil bij wat Hij eerder geboden heeft om je naasten lief te hebben en deze net zo lief te hebben als jij je zelf lief hebt. Want als je niet kan vergeven en om vergeving kan vragen, dat neemt God hoog op.

Realiseer bij het bidden ook dat God al weet wat je gaat bidden, voordat je in gebed gaat. Dat komt omdat God je hart toets, maar ook omdat de Heilige Geest in je woont en die jou leidt in je gebed. Zo zie je dat je God niet kan verrassen, maar Hij jou wel. Wetende dat God alwetend is en jij niet eens je eigen hart kent maakt dat je niet nerveus hoeft te zijn bij het bidden of onzeker omdat je niet weet wat te bidden. Kijk bij het bidden ook niet om je heen om te zien of je wordt aangekeken of dat mensen kijken hoe je bid.

Het gebed is het gesprek van jou naar God en van God naar jou toe. Het gebed is niet van mens naar mens of om te zien of je wel beter bid dan die ander. Daar gaat het bij een gebed absoluut niet om.

Wees ook alert als je mee bidt in waar je in mee bidt, want diegene die bid hoeft het niet zuiver van hart te zijn om te bidden. De boze kan je ook leiden om te bidden en jou de onjuiste woorden in je mond te stoppen. Luister niet alleen naar wat iemand anders hard op bid, maar luister ook naar jezelf in wat je bid.

Realiseer je dat bidden een geestelijke zaak is en dat er ook het eea in het bovennatuurlijke teweeg wordt gebracht. In het gebed kan je in de geest meegenomen worden in wat te bidden of dat je een beeld of visioen krijgt of een profetie. Je kan ook tijdens het bidden een profetisch woord bidden of een woord van wijsheid of kennis. Zeker als je de Geest jou gebed laat overnemen. Denk niet te licht over het gebed.

Als je in gebed gaat zal je merken dat je op verschillende manieren kan bidden. Zo kan je oa. een strijdend gebed hebben of zoals David een boete psalm gebed of voor dankbaarheid of … en vul zelf verder maar in.

Zijn er regels voor het bidden zou je kunnen vragen. De regels heeft Jezus al aangegeven in het Onze Vader. Zijn er meer regels? Door regels te stellen in het gebed is daar de kans dat het gebed religieus gaat worden ipv een relatie die je met de Vader moet aangaan. Let wel dat je eerbiedig blijft, want je spreekt met de allerhoogste. Blijf waardig, respectvol en liefdevol.

Let wel op bij het bidden dat je een gebed bid welke je aankan. Ga niet voor iets of iemand bidden waar je in de geest nog niet klaar voor bent. Ga bijvoorbeeld bidden voor genezing als je nog niet weet hoe het werkt met genezing. Je kan wel bidden dat iemand zal genezen in de naam van Jezus en dat je dan dankt voor de genezing. Begin je net met bidden hou het dan simpel en duidelijk. Wil je voor iemand strijden of iemand daar in bij staan, maar je bent net begonnen in het gebed, want je bent net tot geloof gekomen, vraag dan of iemand met je mee kan bidden en je kan ondersteunen. Want met een strijdend gebed ga je tegen de satan in met zijn plannen om die te stoppen en neer te halen en daar heb je medestanders voor nodig. 

Daarnaast als je een strijdend gebed gebeden hebt, laat het dan verder aan God over, want door het gebed vraag je God om de strijd over te nemen om het in de Hemelse gewesten over te nemen en die strijd te winnen. Als je na het gebed het niet loslaat dan blijft God wachten tot het moment wanneer Hij het kan overnemen. Dat is ook als je bid voor genezing, voorziening en noem maar op.

Hoe laat je los? Dat doe je om God in en na het gebed te danken met wat God gedaan heeft. Dat je genezen bent, dat je voorzien bent, dat de overwinning is behaald en vul ook hier het zelf in. 

Bidden op zichzelf is niet moeilijk, want je weet in het natuurlijke ook hoe je tegen iemand moet praten. Maak het je zelf ook niet te moeilijk. Zijn er specifieke punten waar je voor wilt bidden maak dan een gebedslijst of zoals in de film Warroom een ruimte waar je punten ophangt om voor te bidden. Let wel op met afbeeldingen en foto’s dat je daar niet weer het verkeerde mee naar binnen neemt (lees de blog over beelden). Nogmaals bidden is een geestelijke zaak.

Mattheüs 18:19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Neem dit vers ook mee in je gedachten als het om gebed gaat. Jezus geeft hier in zijn onderwijs aan wat er gebeurt als je met zijn tweeën of met meerdere tegelijk voor hetzelfde gaat bidden. Deze gebeden zijn krachtig zoals je leest.

Gebed beslecht de bolwerken van de satan, verbreekt kettingen en vervloekingen, rekent af met generatievloeken en -banden en vul ook hier weer zelf in. 

Gebruik bij het gebed ook je handen om daar geluid mee te maken. Wat je vaak ziet bij een strijdend gebed is dat mensen in de handen klappen en op de grond stampen. Daarmee gebruikt de Heilige Geest jou ledematen om de bolwerken van satan neer te halen. Bij het klappen en stampen haal je die in de Hemelse gewesten neer en dat vind de satan niet leuk. Hij kan niet tegen die geluiden, want dan weet hij dat hij verloren is.

Denk nogmaals aan Elia op de berg Karmel of in hoofdstuk 17 zijn gebed dat hij het kind opwekt uit de dood of dat het niet gaat regenen. David was sterk in het gebed zoals in vele Psalmen terug is te lezen. 

Zo kan je bijvoorbeeld een parallel trekken tussen het gebed van Onze Vader en Psalm 23. Zo kan je ook zien dat het oude op nieuwe en het nieuwe op het oude testament past.

Laat dus bidden onderdeel van je leven worden. Waar en wanneer je bid ligt aan jou. Hoe jij je woorden kiest en hoeveel tijd je er aan besteed ligt aan jou. Echter blijf jezelf wel de vraag stellen wil jij dat jouw wil bidt of laat jij je leiden door de Heilige Geest om te bidden?

Tot slot let op met proclamaties en het herhalen van woorden of gebeden. Weet wat je proclameert, want je claimt zaken in de Hemelse gewesten. Met welke woorden claim je iets en wat claim je. Want is dat wat je claimt voor Gods Koninkrijk of voor jou om verder te komen in het Koninkrijk of is het om jezelf te verrijken en dan niet uit te delen. Want dat laatste zal God zeker niet verhoren.

God verhoort alleen die gebeden waar Hij van vindt dat het goed is voor Zijn plan en werk. Je mag daar ook zeker voor beloont worden, want ook dat is onderdeel van je zegen die God jou wilt geven door het oa. het gebed heen. Vraag en ik zal geven, maar wat vraag je en wat wil je ontvangen. Denk goed na wat je vraagt en hoe. Doe dat ook bij de proclamaties en bedenk wat is de reden van de proclamatie en waarom proclameer je? Wees bewust van de woorden die je uitspreekt en waar je op gaat staan. 

Leer van je gebeden en van ander die bidden. Luister goed naar de woorden.

Luister in het gebed ook naar wat God wilt zeggen. Laat stiltes vallen om God ook te laten spreken, want hoe vind jij het als iemand continue spreekt en jij niets terug kan zeggen? Stiltes zijn goed om te houden en ook na te denken over wat je hebt gezegd. Je mag stil zijn voor het aangezicht van God, want dat is wat je doet als je in gebed gaat om God te zoeken en om je relatie verder op te bouwen met Hem die alles al weet.

Vertrouw op God en vertrouw op je gebed. Stay focused on the goal, want dat mag zeker ook in het gebed. Dat je een doel stelt om voor of over te bidden.


Wees gezegend in het gebed en zet je ogen, oren en geest open als je gaat bidden.


Deze blog over bidden is dan ook niet volledig of compleet en dat was ook niet de bedoeling van deze blog. Het doel is om je verder te helpen en om je handvatten te geven hoe te bidden en wat is een volledig gebed om te bidden. Nogmaals het gaat niet om wat Jezus zei om te herhalen om te bidden, maar het was een compleet gebed om zelf daar je woorden aan toe te voegen en het gebed als een kapstok te gebruiken. Laat niet los staan dat het Onze Vader bidden geen effect heeft. Dat heeft het absoluut wel.


Heb je vragen over het gebed of wil je hulp bij het bidden en je hebt niemand om je te steunen dan kan je altijd een mail sturen.


Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights