Vrije Christenen

 

Waarom deze titel?

‘vrije Christenen’

 
Zoals de geschiedenis laat zien zijn er door jaren, zelfs eeuwen heen verschillende stromingen te ontdekken binnen het Christelijk geloof.
De meeste bekende is het katholicisme waar later protestant en gereformeerd uit zijn ontstaan. Denk aan de brief van Luther aan de deur en Calvijn. Begin 1900 is er de pinksterbeweging, ontstaan in Wales, met daaruit de vrije Evangelie beweging en de nieuwere stroming is apostolisch profetisch. Deze laatste stroming is geënt op staat weer dichter komt bij de 1e gemeente waar de Bijbel over spreekt in Handelingen, nadat Christus is opgenomen en weer naast de Vader zit en de Heilige Geest is uitgestort over de aarde. Deze stroming geeft de ruimte terug aan de 5-voudige bediening die Jezus allemaal in zich had.
De nieuwste ontwikkeling binnen de stromingen is de ‘vrije’ christen. Dat zijn individuen die geloven in Christus Jezus, zich bekeerd hebben en volgens het Woord zich hebben laten dopen met de waterdoop ook wel de volwassendoop genoemd. Deze individuen handelen volgens Mattheüs 28:19 ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’
Dit is een bevel/opdracht aan Gods kinderen. Jezus vraagt hier aan ons om Hem te volgen als Hij niet meer op de aarde is, want Hij is in de Hemel om onze plaatsen voor te bereiden als Hij ons komt halen.
 
Deze nieuwe kinderen van God die uit de stroming ‘vrije Christen’ komen zijn verlangend en vurig en komen vaak uit de new age beweging. Een zeer spirituele beweging die goed geleid worden door andere krachten anders dan Gods kracht. De boze heerst daar in alle vormen en maten en doet zich ook veelvuldig voor als onze Almachtige Levende God, YHWH. Echter zijn de intenties van de boze anders dan van onze Machtige God. (Heb je wel eens het Bijbel stuk gelezen over Elia en de baäl priesters?)
 
Op het moment dat er nieuwe kinderen Gods komen is dit een halleluja en feest in de Hemel, want als een mens tot bekering komt dan zijn de engelen meer dan blij. Maar waarom dan toch een kritische noot bij deze ontwikkeling, zoals die er ook waren alle andere stromingen?
 
‘Vrije Christen’ kunnen de geest van rebellie bij zich hebben en deze zorgt er voor dat je tegen de gevestigde kerk bent en daarmee ook om samen te komen in een gebouw, want waarom zou je? Wij zijn toch Zijn gemeente en daar is geen gebouw voor nodig? Dat klopt en dat zegt de Bijbel ook. Maar vanuit welke context staat dit geschreven en zeker niet onbelangrijk wat is de diepere betekenis van deze tekst?
Als we kijken naar de kerken en gemeenten van de afgelopen decennia, eigenlijk nadat de 1e gemeente verdrukt is geworden en hierdoor hervormd is, zien wij niet alleen verschillende stromingen ontstaan over hoe de kerk en het geloof het beste beleden en geuit kan worden. Dit heeft voor de boze een mogelijkheid gecreëerd om zijn werk te doen. In de gevestigde kerk is dan helaas de geest van religie binnengekomen en die heeft er voor gezorgd dat er allerlei rituelen zijn ontstaan die de mens zelf heeft bedacht. Zo is het heel lang binnen de oude kerk een regel geweest dat alleen de dominee, prediker, preister een bijbel had en de gemeenteleden niet. Wat de reden ook zal zijn geweest en hoe het is ontstaan daar kan je verschillend over denken en praten. Waar het omgaat is dat God niet heeft gezegd dat alleen de dominee, prediker, priester een bijbel kan hebben om te lezen en uit te leren. Wij dienen ook Gods Woord te kennen en dat betekent dat wij ook de Bijbel zelf moeten lezen.
Door de komst en invoering van eigen regels, tradities, etc. zijn er verschillende conflicten geweest en kunnen er nog zijn. Er wordt door de eigen ingebrachte regels een verwachting neergezet die niet nagekomen kan worden, omdat deze niet van God is, en dat stelt mensen teleur als de verwachting niet gehaald wordt. Zo is de kerk er toch om je te voorzien als je geen eten, onderdak, etc. hebt? Als je dan een beroep doet op de kerk en er wordt geen gehoor hier aangegeven dan raakt de mens teleurgesteld. Want ligt dit dan aan God? Het zijn de mensen in de kerk of gemeente die nee zeggen of het je ontzeggen. Niet God, want God zegt in Zijn Woord in Mattheüs 6:25-32 waar Hij voor kan zorgen en dat Hij voor ons zorgt onder alle omstandigheden. Ga op dit Woord staan en vertrouw niet op de mens.
 
Goed terug naar de ‘vrije’ Christen die hebben het woord gehoord, handelen en dan? Dan ga je doen wat jij denkt wat goed is en de Heilige Geest zal mij daar in leiden en is ook in mij, toch? Dat de Heilige Geest in je mag wonen en dat je jouw lichaam hebt opengesteld als de heilige tempel waar de Heilige Geest in kan wonen is fantastisch en volgens het Woord. Alleen zegt het Woord ook dat je onderwezen dient te worden. Lees in het zendingsbevel vers 19 nogmaals. Daar in staat dat je onderwezen dient te worden en een navolger van onze Heer en Heiland. Tegenwoordig kan je via internet best makkelijk je laten leren. Daar hoef je dan niet voor naar de kerk. Er zijn veel Bijbelstudies, artikelen en preken te lezen, te beluisteren of te bekijken. Stel je echter wel de vraag wie heeft deze studies, artikelen en preken gemaakt? Is het iemand die onder de leiding van Gods Geest staat? Dat kan je zonder de persoon te kennen niet zo zien of ervaren. Daar komt de gave van onderscheiding om de hoek kijken, want heb jij de gave van onderscheiding? En als je deze gave hebt hoe is deze bij jou ontwikkeld? Hoe herken jij de Geest van God en de geest van de boze? Ben je daar in geoefend of onderwezen?
Het wordt best lastig als je net tot geloof bent gekomen, bekeerd en gedoopt en dan de Heilige Geest nodig hebt om je verder te ontwikkelen, zoals Paulus zegt verlichting mijn verstand en kom mijn geloof ten hulp. En van Paulus kan gezegd worden dat Hij in de Geest wandelde en handelde en toch….
 
Als je geloofd, ook al ben je jaren bekeerd, kan het best lastig zijn om rotsvast in het geloof te blijven staan. Ben je ‘vrije Christen’, dan heb je misschien wel iemand om mee te praten of zit je in een groep van meerder ‘vrije Christenen’ om elkaar te bemoedigen en het Woord te delen, maar hoe is de voeding van de bemoediging of de wijze waarop het Woord wordt gedeeld? Je kan er van overtuigd zijn dat de Heilige Geest met je is en dat je dit ook zo ervaart, maar is dat ook zo? Want realiseer je dat de boze de rechterhand van God is geweest Zijn lichtdrager en dus instaat is alles wat God doet te kopiëren en ten slechte te gebruiken voor zijn eigen gewin, oftewel voor het rijk der duisternis. Wees bewust van je eigen 3 eenheid en welke heerst bij jou?
 
Als we het hebben over het bij je hebben van de Heilige Geest, heb jij bij het bidden weleens dat je een tinteling door je lichaam voelt of dat je handen warm worden? Is dit dan de Heilige Geest die dan zijn werk in jou doet? Als je alleen bent is dat moeilijk om dit te toetsen laat staan te delen met een ander die ook een vergelijkbare ervaring op dat moment heeft gehad.
Waar wil ik hiermee naar toe is dat God in Zijn Woord zegt: Hebreeën 10:25 NBG51
‘Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.’ Dat is best een diep woord met een hele diepe betekenis. Zo staat er Hebreeën nog meer waar wij lering uit kunnen halen zoals in hoofdstuk 5 ‘Waarschuwing tegen verachtering
11Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 12Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. 13Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 14Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.’
 
Het is dus niet de bedoeling en zeker niet Gods bedoeling en uitgangspunt om alleen te staan in het geloof en dit ook alleen te belijden zonder samen te komen. Het is juist goed en ook Gods bedoeling om samen te zijn, samen te komen en samen God te zoeken. Niet via de digitale weg alleen, maar juist ook fysiek samen zijn. Door samen te zijn sta je sterker ben je tot meer instaat, want in de geest van meerdere individuen bij elkaar gekomen kan de Heilige Geest meer tot uiting komen, beter  en sterker van kracht zijn. Iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten gehad, echter hebben wij allen door het vlees, onze eigen wil (lees je ziel) en beïnvloeding van de boze in een ons vlees, onze belemmeringen om de geest volledig open te stellen. In de geest zijn wij één, lees Romeinen en in de Geest zijn wij allen één met ieder zijn onderdeel met onze eigen geest om één geheel te zijn.
 
Geloven is makkelijk, alleen Gods Woord verstaan en begrijpen is een andere dimensie en de diepgang van Gods Woord gaat dat niet ons menselijk verstand te boven? Zegt God niet voor niets dat Hij geheimenissen heeft en dat als Hij alles aan ons zal openbaren het onze verstand te boven zal gaan? (Zoek dit zelf eens op in Gods Woord en ontdek hier de complexiteit en complete geheel van God en Zijn schepping)
 
Daarom wees vanuit Gods Woord bemoedigd en zoek een gemeente waar je je thuis voelt en waar je te samen kan komen. Is er geen gemeente die je kan vinden die bij je past? Start onder toezicht van een voorganger, apostel, pastor een thuisgemeente. Laat je leren door hen die je kunnen begeleiden, leren, toetsen, terechtwijzen en dan alleen door hen die ook weer onder toezicht staan. Toezicht is belangrijk om op Gods koers te blijven om geleerd te worden, gemaand, getuchtigd, opgebouwd en bemoedigd. Zo lees je dat je het niet alleen kan doen en dat de Heilige Geest wel in je kan zijn, maar niet ten volle kan bewegen, omdat je jouw limitaties hebt in het toelaten van de Geest in je ziel. Want Jeremia zegt niet; arglistig is het hart, wie zal het kennen? In het hart zit je emotie. Toen Adam en Eva in het paradijs wandelde hadden zij toen emoties waar zij mee diende om te gaan? Pas na het eten van de vrucht met kennis van goed en kwaad kwamen de emoties en gevoel los. God heeft voorzien wat er in de schepping gaat gebeuren en heeft daarom gevoel en emotie geven om te kunnen functioneren als mens hier op aarde. Gevoel en emotie zijn onderdeel van het hart in je ziel is je hart en dat is je eigen wil. God heeft ons een eigen wil geven om van ons geen marionetten te maken, maar een schepping die bewust kiest. Daarom komen wij tot geloof en niet tot gevoel. Geloven is een bewust keuze waar je ziel overeenstemming mee heeft gegeven. Met God krijg je jouw emoties onder controle en met God kan jouw gevoel plaats maken voor de Heilige Geest om geestelijk te wandelen. Dan wordt je een navolger van Jezus.
 
Wees een Christen en volg de voetstappen van Jezus. Dan zie en lees je dat Jezus ook onderwees, een gevolg had, discipelen die Hij zelf had uitgezocht om Hem te ondersteunen bij zich had en om hen voor te bereiden op de taak die zij kregen om te volbrengen toen Hij terug ging naar de Vader. Wij zijn Christenen en Chri-stenen. Wij dienen een levende God en in Hem komen wij werkelijk tot leven.
 
Volg Jezus, lees Het Woord en ga naar een gemeente om op te laten bouwen. Doe dit niet via de digitale weg alleen. Deze weg loopt ook dood en is alleen een hulpmiddel naast al het andere om je te helpen om geestelijk in God te blijven groeien.
 
En dan is het onderwerp bidden nu nog niet aangehaald, want bidden dat kan; alleen in je binnenkamer en tijdens je stille tijd als je een ‘vrije Christen’ bent. Maar wat nu als je eenparig in gebed gaat. Dat deed de eerste gemeente in Handelingen 4 en wat gebeurde er toen…? Lees dit hoofdstuk en bestudeer wat daar staat en vergelijk het woord met andere Bijbelteksten zoals Psalm 2. Ook hier spreekt God over hoe Hij graag Zijn Gemeente ziet en hoe wij het best kunnen handelen. Een eenparig gebed is krachtiger en zal meer impact hebben. Denk aan wat ik net schreef over het zijn in 1 geest als je bij elkaar komt.
 
Kom je uit een gemeente of kerk waar je niet op je plaats zat of ben je door de mensen van de gemeente of kerk teleurgesteld of ben je aangeraakt door Gods Woord en heb jij geen gemeente of kerk waar je naar toe kan gaan of wilt gaan? Bedenk wij zijn Zijn Gemeente, wij zijn 1 in Zijn lichaam en 1 in Zijn Geest, maar dat betekent niet dat wij het alleen kunnen en voorzeker elkaar nodig hebben om 1 te zijn en in Hem te blijven.
 
Wees bemoedigd en staat open voor tucht en vermanning, want alleen zo kan jouw Hemelse Vader met je jou werken en Zijn werk in jou uitwerken en tot stand laten komen. Wees verheugd in Hem die meer is dan wij kunnen bidden of bedenken.
 
Laat de vrede van God met je zijn, Zijn zegen met jou en strek je uit naar Zijn wijsheid door je verstand te laten verlichten.
 
Amen en Gods rijke zegen.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights