Gods Woord

 

Gods Woord

 

Hebreeën 4:12

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

 

Efeze 6:17b

“en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,”

 

Naast het zendingsbevel uit Mattheüs 28:19 en opdracht uit Lukas 9:1-2 is deze website gestart.

 

Getracht wordt om het zuivere en pure Woord van God onder de aandacht te brengen en houden. De woorden zijn geleid door de Heilige Geest en bedoeld als opbouw voor het leven in en met Hem, die voor ons naar de aarde is gekomen om als onschuldig en zondeloos mens te sterven aan het kruis, dragende alle zonde van de gehele mensheid, om na Zijn sterven de dood te overwinnen en 3 dagen op te staan uit de dood in het verheerlijkt lichaam, welke ook voor ons klaarligt.

 

1 Korinthe 13

De uitnemendheid van de liefde

1Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

2En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

3En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

4De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

5zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,

7zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

8De liefde vergaat nooit.

Wat dan profetieën betreft,

zij zullen tenietgedaan worden,

wat talen betreft, zij zullen ophouden,

wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

9Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,

10maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.

11Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,

overlegde ik als een kind,

maar nu ik een man geworden ben,

heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

12Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.

Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,

zoals ik zelf gekend ben.

13En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de liefde.

Strevend naar Galaten 5:22-26

De vrucht van de Geest

22De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

23Daartegen richt de wet zich niet.

24Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

26Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Leave Comment

Subscribe To Our NewsletterJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This
Geverifieerd door MonsterInsights